วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 90ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ห้องเรียน
1
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 1ครูณัฐญา ศรีรินยา 2ครูปราญชลี สุดตา
514
2
อ.ย. น้อย 1.ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง2.ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
515
3
ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทยและหมอภาษา 1.ครูสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ 2.ครูภาษิตา ชัยศิลปิน
512
4
คำคมหรรษา 1.ครูเพียงฤทัย ไทยกรณ์
517
5
หนอนหนังสือ 1.ครูมาลาตรี วรรณอุต
ศูนย์ไทย
6
โอชะ ล้านนา 1.ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว2.ครูอุบลรัตน์ แสงดรุณา
614
7
จิตรกรรมไทย 1.ครูอดุลย์ สลักลาย
ศิลปะ
8
นาฏศิลป์ไทย 1.ครูสุญาณี เย็นใจ
ศิลปะ
9
ศาสตร์โหงวเฮ้ง 1.ครูทองเสาร์ พรมตัน
315
10
โรงเรียนธนาคาร 1.ครูอาฤทธิ์รา สิทธิวงค์2.ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
ธนาคาร
11
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1.ครูสุทธิ์พร ตั้งบริบูรณ์ชัย2.ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
323
12
พับกระดาษไร้กาว 1.ครูพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์2.ครูกนกวรรณ ใจบุญ3.ศิริพรพรรณ์ สียวง
316
13
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยอัตราส่วน 1.ครูอรรถพล แซ่อึ้ง2.ครูขนิษฐา สีธิ
327
14
คณิตประดิดประดอย 1.ครูโยธกา สุธรรมมา2.ครูมัฑนา ดงาลี
314
15
สวยด้วยคณิตศาสตร์ 1.ครูโสมภิลัย สุวรรณ์2.ครูมัฑนา ดงาลี
325
16
ออมทรัพย์ 1.ครูบุษรา พื้นงาม
321
17
เกมคณิตศาสตร์ 1.ครูสุวรรณ วงค์ศิลป์
326
18
เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เศรษฐกิจ 1.ครูปวีณ์สุดา บุญเกิด
713
19
หมากฮอต 1.ครูสุเมธี ไชยวงศ์2.ครูวีรพล สุวรรณรังษี
พละ
20
วู้ดบอล 1.ครูกระจ่าง พลักคำ
พละ
21
library club 1.ครูศิรินภา เสนาป่า2.ครูชฎาธาร ใจกล้า
ห้องสมุด
22
youth counseler 1.ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์2.ครูวิถาวรรณ บุญมากาศ3.ครูนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
แนะแนว
23
ฝึกประสบการณ์ barista 1.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา2.ครูนัทพงศ์ ยะถา
อุตสาหกรรม
24
องค์การวิชาชีพ 1.ครูจักรกริช เมืองหอม2.ครูกาญจนา อินตา3.ครูอรรณพ รูปดี4.ครูสุชา มณีวัง
เกษตร
25
ถ่ายภาพและตกแต่ง 1.ครูณรงค์ ทัญญาสัก
623
26
ชุมนุมออมเงิน 1.ครูรวินท์โชตฺ สุทะกุล
โสต
27
งานฝีมือ 1.ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่2.ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
615
28
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูชฏาพร ขนทอง
603
29
it 1.ครูลดาวัลย์ คำปาน
621
30
ฝึกประสบการณ์ barista2 1.ครูนพดล?
ร้านกาแฟ
31
จิตกรรมสากล 1.ครูภักดี ไชยวรรณ
ศิลปะ
32
เทคโนโลยีน่ารู้ 1.ครูพงศธร สายใจ
คอม
33
ละครประวัติศาสตร์ล้านนา 1ครูคมเพชร ราชคม
โสต
34
เพลงคุณธรรม 1.ครูแมน ตนภู2.ครูอัญชิฐา ตนภู
สังคม
35
โครงงานท้องถิ่น 1.ครูนิศาชล วงศ์นวล
สังคม
36
สังคมสร้างสรรค์ 1.ครูสุภาพร แก้วจันทร์2.ครูเจนจิรา จิติธรรม
สังคม
37
ห้องเรียนดิจิตอล 1.ครูบุญรัตน์ พิมขาลี
chrome
38
hittory movies 1.ครูสุรีพร จันทร์สอน2.ครูมนัสนันท์ คำตัน
516
39
การอ่านภาษาอังกฤษ 1.ครูนิ่มนวล มูลมาก
724
40
english club 1.ครูรติภัทร ชื่นใจ
725
41
ภาษาจีน 1.ครูชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข2.ครูวัชราพรรณ ปรายหงศ์
405
42
ดูหนังฟังเพลง 1.ครูวัลลภา ตัลพัฒน์2.ครูอิสรา ธริญาติ
716
43
สาระพันบันเทิง 1.ครูจริยา วัฒถพานิชย์
717
44
ยุวชนประชาธิปไตย 1.ครูตรรกพงค์2.ครูอัจฉรา3.ครูธีรยุทธ4ครูวิศรุตรา
สภา
45
นักศึกษาวิชาทหาร 1.เศรษฐกิจ2.ครูรัตนา3.ครูสุรเชษฐ์4.ครูทองยวด
ป้อมยาม
46
อากาศยานเบื้องต้น 1.ครูปรีดา คำแก้ว
วิทย์
47
ออมทรัพย์พื่อรวย 1.ครูกฤษณา ปัญญา
วิทย์
48
คริสเตียนสัมพันธ์ 1.ครูนงนุช ใจกล้า
222
49
สรรสาระ 1.ครูอัมพร เจริญจิตติชัย
214
50
ถ่ายภาพ แบบวิทยาศาสตร์ 1.ครูชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
225
51
พัฒนาโรงเรียน 1ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย
mp
52
เปตอง 1. ครูธีรยุทธ ผจญมาร2. ครูธีระวัฒน์ หมื่นดวง
สนามเปตอง
53
เชือกประดิษฐ์ 1.ครูพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติ2.ครูวรวิช ชัยก๋า
736
54
รักษ์ธรรมชาติ 1ครูดอน วงศ์ใหญ่
727
55
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1ครูภิรัตร์ พรสุขพิพัฒน์
727
56
ที่ปรึกษา 1ครูกิตติมา หมั่นคิด 2ครูอาทิตยา จันมะโน
727
57
ออมทรัพย์ยิ่งรวย 1ครูไกรวุฒิ สุทธกุล
727
58
Good Food Good Health 1ครูจารุนันท์ ใจจิตร
727
59
ญี่ปุ่น 1ครูพรรณิการ์ ออนสา
727
60
Exchang norlage 1ครูณัฐชฎา พรมมิตร์
727
61
English Entertainment 1ครูกาญจนา หิรัณยะมาน 2ครูกาญจนา ไกลถิ่น 3ครูจักรกฤษ เนตรยอง
727
62
สนุกคิดวิทยาศาสตร์ 1.ครูสมญา ศิรินันทา
727
63
ปลาสวยงาม
727
64
ดนตรีไทย 1ครูนริศรา ใบงิ้ว
727
65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.ครูพงศ์พันธ์ ใจจิตร 2ครูมัฑนา ดงปาลี
727
66
ความรู้รอบตัว 1.ครูเกตน์สินี จันทพิมพ์
727
67
ดูหนังดูละคร 1.ครูยงยุทธ์ ใสสม
727
68
ฟุตซอล 1.ว่าที่ รต กมล กล้าหาญ
727
69
3ทับ9 1.ครูอรวรรณ ขยันงาน
727
70
ออมทรัพย์เพื่ออนาคต 1.ครูศิริพร อภิชาติพรสกุล2ครูอุษณีย์ อะทะถ้ำ
727
71
บาสเกตบอล 1.ครูบุญเจือ
727
72
ชุมนุมเวลาว่างสร้างสรรค์ 1.ครูสุชา มณีวัง
727
73
อาเซียน 1.ครูนาย สังคม
727
74
ชวนคิดคณิตศาสตร์ 1.ครูชติวรรณ
727
75
วงดนตรีmps 1.ครุเจริญ สุตาศิลป์
727
76
Guitar Ukulele 1.liam
727
77
Burmese Club 1.Sasitorn
727
78
Basketball Club 1.Oro
727
79
Guitar Ukulele2 1.Rose
727
80
movie 1.Euri
727
81
Football 1.kyle
727
82
Football Club1 1.kyle
727
83
club 1.froncois
727
84
Volleyball 1.Edilyn
727
85
Table Tennis 1.Zain
727
86
Piano 1.Reina
727
87
cover dance 1ครูคนึงนิจ
88
ฟุตซอล หญิง 1ครูสมเกียรติ
89
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูเกษร เจริญยิ่ง
ห้องศิลปะ
90
คำคมสร้างสรรค์ ครูไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
ห้องสมุด

[ พิมพ์หน้านี้