วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 105ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ห้องเรียน
1
โอชะล้านนา ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
ครูอุบลรัตน์ แสนกรุณา
ห้อง 615
2
นักดาราศาสตร์-โหราศาสตร์เพื่อเสริมงานด้านเศษฐกิจและสังคม นายนพดล มงคลเบญจกุล
ห้องวิทย์ 213
3
ชุมนุมออมทรัพย์ พงศ์พันธ์ ใจจิตร
ห้อง 738
4
ประติมากรน้อย นายภมร อ่องคำ
ห้องศิลปะ ครูภมร
5
ชุมนุมช่างภาพมืออาชีพ นายณรงค์ ทัญญสัก
นายรวิท์โชติ สุทะกุล
ห้องคอมพิวเตอร์ 623
6
Road to engineering(รับแค่ ม ปลายสายวิทย์) นายยงยุทธ์ ใสสม
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 728
7
งานฝีมือสู่อาชีพ นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
นางบุษรา พื้นงาม
614
8
งานฝีมือ ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่
ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
ห้อง 615
9
ภาษาพารวย นายรติภัทร? ชื่นใจ?
725
10
ปอปลาหรรษาพัฒนาชีวิต ยรรยง มูลงาม
บ่อปลาหน้าอาคาร7
11
มัคคุเทศ์ดอยเวา(รับแค่ ม ปลาย) นายนิศาชล วงศ์นวล
502
12
เปตอง(รับ ม1-4) ธีระวัฒิ หมื่นดวง
สนามเปตองและห้อง224
13
ตลาดค้าออนไลน์ นายกฤษณา ปาเปาอ้าย
หน้าห้องประชาสัมพันธ์
14
Maesai Tourism(รับแค่ มปลาย) กฤษณา ปัญญา
ศิริรัตน์ เจนใจ
พัชรินทร์ อานุนามัง
ห้อง215
15
Egg Surprise by kidsza(รับ ม 5 สายวิทย์) สมญา ศิรินันทา
ศิริพร อภิชาติพรสกุล
221
16
D.I.Y.ต่อยอดความรู้สู่อาชีพ(รับ แค่ ม ต้น) ครูรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
ครูกรรณิการ์ กาจารี
726
17
โรงเรียนธนาคาร(รับแค่ เจ้าหน้าที่ ธนาคาร) ครูอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์
ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
ห้องโรงเรียนธนาคาร
18
นาฏศิลป์ ครูกีรติ รามรังสฤษฎิ์
ครูอัจฉรา รักราวี
ห้องนาฏศิลป์
19
RBFB MPS(อายุไม่เกิน 14) ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ พลศึกษา
สนามกีฬากลางโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
20
English for hotel ครูเอกชัย แก้วดา
ครูภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์
ครูเกศวิมล ปิจดี
ห้อง723
21
อาเซียนศึกษา(รับ ม1 หญิง) ศรีสุดา วังนัยกูล
ห้องอาเซียน
22
ขนมไทย สุชา มณีวัง
ห้องคหกรรม
23
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (รับแค่ มปลาย) นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
ห้องภาษาจีน (405)
24
Career Games ครูนิ่มนวล มูลมาก
อาคาร 7 ห้อง 724
25
เปิดโลกภาษาญี่ปุ่น2 นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
713
26
กีฬา(บาสเกตบอล)อาชีพ นายบุญเจือ เหล่ารินทอง
ครูมณเฑียร
โรงยิมบาสเกตบอล
27
นักร้องนักดนตรีMps(รับแค่ที่ลงชื่อกับครู) นายเจริญ. สุตาศิลป์และนักศึกษาฝึกสอน
ตึกดนตรี
28
กีฬาเซปัคตะกร้อสู่อาชีพ นายสุเมธี ไชยวงศ์
นางสาวอัจจิมา คุณณาศรี
ห้องกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา สื่ออินเตอร์เน็ต สนามกีฬากลางอำเภอเเม่สาย
29
งานกระดาษสร้างอาชีพ นายคมเพชร ราชคม
ลานม้าหินอ่อนหลัง อาคาร 5
30
คำคม (ต่อปากต่อคำ) นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
ห้อง 501
31
สหกรณ์โรงเรียน(รับแค่ ม ปลาย) วิศรุตา มงคลศิลป์
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
32
สหกรณ์โรงเรียน(รับ แค่ ม ต้น) ณัฏยา ราชคมน์
ห้องสหกรณ์โรงเรียน
33
อายุน้อยร้อยล้าน เจนจิรา จิติธรรม
523
34
จัก ๆ สาน ๆ อภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน
ห้อง 514
35
พับถุงกระดาษเพื่อนักธุรกิจน้อย(รับแค่ ม ต้น) ครูสุภาพร แก้วจันทร์
ห้อง528
36
Chinese for Flight Attendant นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์
นางอิสรา ธริญาติ
727
37
D Dance Club นเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
ห้อง 313
38
เพลงคุณธรรม นายแมน ตนภู
อัญชิษฐา ตนภู
521
39
นักศึกษาวิชาทหาร สุรเขษฐ์ ธรรมโสภณ
ทองยวด เขจร
รัตนา มากสุข
เศรษฐกิจ บุญเกิด
ตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
ตามภูมิประเทศรอบสถานศึกษา
40
ไม้สวยรวยทรัพย์CASH Garden ครูขนิษฐา สีธิ
ครูอรรถพล แซ่อึ๊ง
ห้อง 316
41
ดูแลรักษาสภาพรถ นายราชัญ วงศ์สอน
นายวรวิช ชัยก๋า
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
42
Library club นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์
นางสาวชฎาธาร ใจกล้า
ห้องสมุดโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
43
สร้างงานสร้างอาชีพ ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
ห้องแนะแนว 312
44
วงโยธวาทิตสู่ชุมชน ว่าที่ร.ต.พีรพล กัลยาไสย
ห้องดนตรีโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
45
นักปราชญ์?น้อย(รับแค่ ม2) มนัสนันท์? คำตัน
ห้อง 513
46
ชุมนุมนักรีวิว ครูวัลลภา ตัลพัฒน์
ครูนิโลบล จันทร์สด
ห้อง 722
47
ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว ดอน วงศ์ใหญ่
นศ.ปาณิศา ปาระมี
522
48
ทอด้วยรักถักด้วยใจ(รับแค่ นร ญ) โยธกา สุธรรมมา
ห้อง 315
49
แผ่นเฟรมพารวย นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ
นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
ห้อง318
50
E-sport เพื่ออาชีพ พีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ
ห้องโสต โรงอาหาร
51
Civil Engineering(รับแค่ ม ปลาย) ณัฐชฎา พรมมิตร์
327
52
English in restaurant ครุนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ
731
53
Christian Food Festival นางสาวนงนุช ใจหล้า
นางสาวธิดาวรรณ ปงกันมูล
ห้อง222
54
องค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม(รับ แค่ นร ช่าง) ว่าที่ ร.ต. กิตติ วะราหล
นายอรรณพ รูปดี
นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
นายสุชา มณีวัง
นายธีระวุฒิ หมื่นดวง
ห้องเรียนอาขีพ
55
อบรมหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ นายชริน ณ พิกุล
ห้องคอมพิวเตอร์ 622
56
เทคโนโลยีขนมอบ นายนัทพงศ์ ยะถา
ห้องคหกรรม
57
ภาษาพม่าเพื่อการค้าขาย นางสาววนาลี พัดบางซื่อ
ห้องพม่า (404)
58
D.I.Y.Ideas for Student นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
นางสาวเจนจิรา วงศ์ทจักร์
ห้องชุมนุมโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
59
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยชวนเที่ยวแม่สาย นายอภินันท์ ผ่องกมล
ห้องจริยธรรม 528
60
Lipstick สีสวย(รับ แค่ นร ญ สายวิทย์) อรวรรณ ขยันงาน
ห้อง223
61
วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ นางสาวอารีวัลย์ รินทระ
นางสาวปภาวดี ก๋าเงิน
นางสาวมาลัย อินเทพ
อาคาร2
62
Top Secret(รับแค่ ม5-6) ปวีณ์สุดา บุญเกิด
ห้อง 314
63
วิทยากรดิจิทัลในยุค 4.0 นายบุญรัตน์ พิมขาลี
Google chromebook
64
สิ่งประดิษฐ์และเครื่องบินพลังยาง นายปรีดา คำแก้ว
ห้องเรียน สีเขียว 518
65
คนรักแคคตัส เส้นทางสร้างรายได้ นางสาวปราญชลี สุดตา
515
66
ถักทอ(รับแค่ นร ญ) ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
513514
67
มองฟ้าคว้าดาว นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
ห้อง 225 และท้องฟ้าทั่วโลก
68
ยุวชนประชาธิปไตย นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
นางรัตนา มากสุข
นายธีรยุทธ ผจญมาร
โรงเรียน
69
กราฟิกสร้างรายได้ ครูลดาวัลย์ คำปวน
ครูชฎาพร ขนทอง
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 603
70
เส้นทางสู่วิทยาศาสตร์สุขภาพ(รับแค่ม ปลาย สายวิทย์) นายชวภณ ปัญญา
อาคาร 7
71
ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ครูมัฑนา ธิกันทา
ใต้อาคาร 7
72
Computer Club Francois Lamontagne
World
73
Junior Barista นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา
ร้านกาแฟ
74
องค์กรวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร(รับแค่ห้องเรียนเกษตร) นางสาวิตรี เทพวิชิต
นายจักรกริช เมืองหอม
นางสาวศุภกร เมืองปันโย
นางสาวเทวีลดา ศรีทอง
ห้องเรียนอาชีพ ห้องเกษตร
75
กล่องบรรจุภัณฑ์เพิ่มรายได้ ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
ครูสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย
315
76
อาหารไทยในวรรณคดี นภัสนันท์ กิติมา
ไม้หินอ่อนหลังอาคาร6
77
ติวเข้มสอบวัดระดับJLPTเพื่ออาชีพ(รับแค่ นร สายญี่ปุ่น) นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสา
ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น 403
78
English Community นางกนิษฐา ศิรบรรจงกราน
ห้องเรียน MP
79
วอลเลย์บอล นายเสน่ห์ สุธรรม
นายศุภกิจ สมศรี
นางสาวภัทรียา แก้วจันทร์
สนามหน้าเสาธง
80
หมอภาษา(รับแค่ ม ปลาย) สุริภรณ์ ผดุงโภชน์
ภาษิตา ชัยศิลปิน
ห้องศูนย์ภาษาไทย
81
สร้างสรรค์ นางอัมพร เจริญจิตติชัย
214
82
English Club Michael Pabalan
classroom and park
83
Movie Club Eurishka Nadesan
MP building classroom.
84
Science wonders club Rose Dhanya
Classroom and Science laboratory
85
เกรียน IT ครูพงศธร สายใจ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์625
86
Badminton and Table Tennis club Zain Mahomed
MaesaiPrasitsart School
87
MPS Maker club ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล
ห้องเรียนอาชีพ ช่างไฟฟ้า
88
handicraft Edilyn Labajo
inside the classroom
89
หนอนหนังสือสื่ออาชีพ อัจฉรา ราชเนตร
นางสาวสุธีรา จันศิริ
ห้องศูนย์ภาษาไทย
90
ชุมนุมกีฬาวู้ดบอล นายกระจ่าง หลักคำ
สนามกีฬาวู้ดบอล สวนสุขภาพพรหมมหาราชแม่สาย
91
3R นายกฤศรัชกร สุทธกุล
634
92
สมุนไพรสร้างอาชีพ พงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี
716
93
รักษ์สมุนไพร ครูชุติวรรณ บุญศรี
314
94
Piano Club Ms. Reina F. Faguinney
Music Room (MP)
95
เวทคณิต นายฎรินทร์ พุ่มกุมาร
ห้องเรียนตึกMP
96
ชุมนุมปลูกผักเพื่ออาชีพ ครูสุวรรณ วงษ์ศิลป์
ห้องเรียน 327 อาคาร 3
97
Ukulele Liam Teehan
MP Music Room
98
ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม ศุภิสรา ไชยนันท์
ห้องศิลปะ และพื้นที่ในโรงเรียน
99
Basketball Cub Orobanker Galleto
Basketball Gymnasium
100
เพ้นท์สร้างสรรค์ ครูเรวัต ยุทโท
ห้องศิลปะ
101
เที่ยวไทยกับพิธีกรตัวจิ๋ว นายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก
ห้องเรียน
102
Ping Pong Club Rosalyna Neal
Outside the gym
103
Good food good health(รับแค่ นร ม ต้น) จารุนันท์ ใจจิตร ภาษาต่างประเทศ
ห้องอีริค อาคาร4
104
ช่างเสริมสวย ครูสุดารัตน์ สแปรตต์
คะนึงนิจ พลตรี
725
105
เด็กสร้างศิลป์(รับแค่ที่ลงชื่อกับครุสาวเท่านั้น) ครุเกสร เจริญยิ่ง
ห้องศิลป์ครูสาว

[ พิมพ์หน้านี้