วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 105ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ห้องเรียน
1
ห้องเรียนยุคดิจิทัล นายบุญรัตน์ พิมขาลี
Chrome
2
รักษ์ธรรมชาติ นายดอน วงศ์ใหญ่นศ
ปานิศา ปาระมี
522
3
ออมทรัพย์เพื่อรวย กฤษณา ปัญญา
213
4
Good food good health จารุนันท์ ใจจิตร
ERIC
5
เพลงคุณธรรม นางอัญชิษฐา ตนภู
631
6
คลับฟรายเดย์ อรวรรณ ขยันงาน
223
7
English for further study นางสุดารัตน์ สแปรตต์
722
8
ชุมนุมงานฝีมือ นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่
615
9
โอริกามิ พับกระดาษไร้กาว นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ
322
10
กีฬาบาสเกตบอล นายบุญเจือ เหล่ารินทอง
โรงยิม บาสเกตบอล
11
ชุมนุมถ่ายภาพและตกแต่ง นายณรงค์ ทัญญาสัก
623
12
นาฏศิลป์ นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์
ห้องนาฏศิลป์
13
ชุมนุมนักประดิษฐ์ (DIY) นายชริน ณ พิกุล
622
14
บรรจุภัณฑ์หรรษา นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย
ครูมนาภรณ์ ตั้งบริบูรณ์ชัย
325
15
ออกแบบสร้างสรรค์ นายภมร อ่องคำ
ห้องศิลปะ2
16
เด็กน้อยร้อยล้าน นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
524
17
Exchange Knowledge นางณัฐชฎา พรมมิตร์
326
18
คณิตประดิดประดอย นางสาวโยธกา สุธรรมมา
315
19
วัฒนธรรมพม่า นางสาววนาลี พัดบางซื่อ
นางสาวเสี่ยวหัว แซ่หวัง
404 (ห้องศูนย์พม่า)
20
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
405 (ห้องภาษาจีน)
21
ชุมนุมเคล็ด(ไม่)ลับ นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์
327
22
A-Math นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์
328
23
ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร น.ส.อาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์
ห้องโรงเรียนธนาคาร
24
ชวนคิดคณิตศาสตร์ นางชุติวรรณ บุญศรี
315
25
เถ้าแก่ใหม่ นางปวีณ์สุดา บุญเกิด
314
26
มองฟ้าคว้าดาว นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
224
27
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ น.ส.ณัฐญา ศรีรินยา
514
28
ชุมนุมรักสุขภาพ(โครงการปลอดเหล้าและบุหรี่) นายนิศาชล วงศ์นวล
531
29
เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น ภัทราวรรณ ปริมิตร
713
30
เคมีน่ารู้ นางศิริพร อภิชาติพรสกุล
225
31
ทบทวนความรู้ นพดล มงคลเบญจกุล
213
32
ชุมนุมห้องศูนย์ภาษาไทยและหมอภาษา นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน
นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์
512
33
นักศึกษาวิชาทหาร นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ
นายทองยวด เขจร
นางรัตนา มากสุข
นายเศรษฐกิจ บุญเกิด
นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
ลานหน้าหอประชุม
34
ชุมนุมยุวชนประชาธิปไตย นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
นางรัตนา มากสุข
นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ
หอประชุมเทิดไท้
35
หนอนหนังสือ นางมาลาตรี วรรณอุต
นศ.ฝึกประสบการณ์
ครูอัฉรา
501
36
วิทย์ฮาศาสตร์ นางสาวศิริรัตน์ เจนใจ
นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง
738
37
ติวเข้มJLPT นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสา
403
38
Library Club นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์
นางสาวชฎาธาร ใจกล้า
301 (ห้องสมุด)
39
คริสเตียน ครูนงนุช ใจหล้า
ครูธิดาวรรณ ปงกันมูล
222
40
ชุมนุมดนตรีไทย นายเจริญ สุตาศิลป์
ห้องดนตรีไทย
41
ชุมนุมขับร้อง นายเจริญ สุตาศิลป์
ห้องขับร้อง
42
โอชะล้านนา ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
ครูอุบลรัตน์ แสนกรุณา
614
43
D Dance Club นเรนฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
โดม
44
ชุมนุม โยธวาทิต ว่าที่ร้อยตรี พีรพล กัลยาไสย
ดนตรี2
45
ชุมนุมออมทรัพย์ นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร
731
46
Computer Club Mr.Franky
Mp computer room
47
Burmese Club ครูศศิธร สินหมี่
ห้อง4/13
48
นักประดิษฐ์น้อย นายพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี
716
49
Science Wonders Ms.Rose Dhanya
Mp Science Lab
50
Vocabulary Pop-Up นางสาวนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ
722
51
Handicraft Ms.Edilyn Labajo
ห้อง5/12
52
Ukulele Mr.Liam Teehan
Mp Music Room
53
science movie นายยงยุทธ์ ใสสม
728
54
Vocabulary Mr.Micheal Pabalan
ห้อง 2/13
55
Badminton+Pingpong Mr.Zain Mahomed
Gym
56
Movie Club Ms.Eurishka Nadeson
ห้อง 3/13
57
Piano Club Ms.Reina Faguinney
Mp Music Room
58
ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้า น.ส วิศรุตา มงคลศิลป์
ครูสุภาพร แก้วจันทร์
ครูอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน
ครูณัฎยา ไชยคำ
ห้องสหกรณ์
59
เส้นสายลายศิลป์ นายภักดี ไชยวรรณ
นายกบินทร์ เตชวงศ์
ห้องเรียนศิลปะ
60
อย.น้อย ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
513
61
Singing Mr.Orobanker Galetto
Gym
62
ชุมนุมวอลเลย์บอล นายศุภกิจ สมศรี
ครูมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
ลานหน้าเสาธง
63
English games ครูนิ่มนวล มูลมาก
724
64
ชุมนุมกีฬาตะกร้อ นายสุเมธี ไชยวงศ์
สนามกีฬาตะกร้อ สนามกีฬาเทศบาล
65
ชุมนุมสวยด้วยคณิตศาสตร์ นางโสมภิลัย สุวรรณ์
321
66
คำคม (ต่อปากต่อคำ) นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
516
67
ชุมนุมถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ นางขนิษฐา สีธิ
นายอรรถพล แซ่อึ๊ง
ห้อง316
68
English Club นายรติภัทร ชื่นใจ
รับเฉพาะนักเรียนชั้นม.5
69
สังคมสร้างสรรค์ นางสาวมนัสนันท์
513
70
ชุมนุมสื่อภาษาไทยทำมือ นางสาวปราญชลี สุดตา
515
71
ชุมนุม ชื่อ เชคเรื่องกิน อินเรื่องเที่ยว น.สเกศวิมล ปิจ
น.ส ภัสราภรณ ธีระวงค์ศา
ใต้ถุนอาคาร7
72
นวดแผนไทย ครูชฎาพร ขนทอง
ครูลดาวัลย์ คำปวน
603
73
Avengers : Infinity War นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์
Mr.Pranjal
632
74
สาระพันบันเทิง นางบุษรา พื้นงาม
นางจริยา วัตถพานิชย์
633
75
องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ครูสาวิตรี เทพวิชิต
ครูศุภกร เมืองปันโย
ครูเทวีลดา ศรีทอง
ครูคมกริช เมืองหอม
ห้องเรียนวิชาชีพ อาคารฝึกงาน
76
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
ครูวิภาวรรณ บุญมากาศ
312
77
DIY นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
726
78
ดนตรีสากล นายราชัญ วงศ์สอน
ห้องดนตรี
79
ชุมนุมคหกรรมศาสตร์สืบสานตำนานไทย นายนัทพงศ์ ยะถา
นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา
ห้องคหกรรม
80
English club with T. Paolo T. Paolo F. Fernandes
-
81
English club with T. Jillian T. Jillian De La Paz
-
82
English club with T.Jay T. Pranjai Jyoti
-
83
ชุมนุมสถานีคนรักเสียงเพลง นางสาววัลลภา ตัลพัฒน์
722
84
English club with T. Anton T.Anton G. Niclolas
-
85
ชุมนุมองค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ครูกิตติ วะราหล
ครูอรรณพ รูปดี
ครูสุชา มณีวัง
ครูธีระวัฒิ หมื่นดวง
ครูสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ครูสุวิชา จิตบาล
ห้องเรียนอาชีพ
86
สปอร์ต ฮีโร่ (Sports Hero) นายกระจ่าง หลักคำ
สนามกีฬา 2 (ห้องพละ)
87
ชุมนุมอาเซียนศึกษา นางสาวศรีสุดา วังนัยกูล
ห้องอาเซียนศึกษา
88
TO Be Number One ส่งเสริมละครประวัติศาสตร์ นายคมเพชร. ราชคม
นายกฤษณา ปาเปาอ้าย
636
89
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ นางสาวสมญา ศิรินันทา
221
90
สรรสาระ นางอัมพร เจริญจิตติชัย
214
91
ธุรกิจน้อย นายรวินท์โชติ สุทะกุล
623
92
ภาษาจีนมหาสนุก นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์
นางอิสรา ธริญาติ
นางสาววรรณเพ็ญ คนเที่ยง
727
93
อาร์กำลังสาม นายกฤศรัชกร สุทธกุล
ห้องโสตทัศนศึกษา
94
เครื่องบินพลังยาง นายปรีดา คำแก้ว
518
95
Cover dance นายชวภณ ปัญญา
-
96
ฟุตซอล หญิง นายสมเกิยรติ ชุ่มใจ
สนามฟุตซอล
97
Food for daily life ครูอารีวัลย์ รินทระ
ห้องวิทย์
98
board game นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ
นายวรวิช ชัยก๋า
หลังห้องบริหารทั่วไป
99
ชุมนุมเปตอง นายธีระวัฒิ หมื่นดวง
สนามเปตอง
100
เด็กสร้างศิลป์ปี61 นางสาวเกษร เจริญยิ่ง
ห้องศิลปะครูเกษร
101
สนุกคิดวิทยาศาสตร์ นางสาวมาลัย อินเทพ
-
102
ชุมนุเกรียนIT นายพงศธร สายใจ
625
103
ชุมนุมการละเล่นไทย นายอภินันท์ ผ่องกมล
522
104
ภาพยนต์สั้น นายธีรยุทธ ผจญมาร
MP
105
SS ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญ
-

[ พิมพ์หน้านี้