วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 54ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ห้องเรียน
1
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 1ครูณัฐญา ศรีรินยา
2ครูปราญชลี สุดตา
514
2
อ.ย. น้อย 1.ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
2.ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
3.ครูนันทพร รักนา
515
3
ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทยและหมอภาษา 1.ครูสุริภรณ์ ผดุงโภชน์
2.ครูภาษิตา ชัยศิลปิน
512
4
คำคมหรรษา 1.ครูเพียงฤทัย ไทยกรณ์
2.ครูจุฑามาศ สิงห์การ
517
5
หนอนหนังสือ 1.ครูมาลาตรี วรรณอุต
ห้องศูนย์ไทย
6
โอชะ ล้านนา 1.ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
2.ครูอุบลรัตน์ แสงดรุณา
614
7
จิตรกรรมไทย 1.ครูอดุลย์ สลักลาย
ศิลปะ
8
นาฏศิลป์ไทย 1.ครูสุญาณี เย็นใจ
ศิลปะ
9
ศาสตร์โหงวเฮ้ง 1.ครูทองเสาร์ พรมตัน
315
10
โรงเรียนธนาคาร 1.ครูอาฤทธิ์รา สิทธิวงค์
2.ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
3.ครูชริน ณ พิกุล
ธนาคาร
11
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1.ครูสุทธิ์พร ตั้งบริบูรณ์ชัย
2.ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
323
12
พับกระดาษไร้กาว 1.ครูพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
2.ครูกนกวรรณ ใจบุญ
3.ศิริพรพรรณ์ สียวง
316
13
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยอัตราส่วน 1.ครูอรรถพล แซ่อึ้ง
2.ครูขนิษฐา สีธิ
327
14
คณิตประดิดประดอย 1.ครูโยธกา สุธรรมมา
314
15
สวยด้วยคณิตศาสตร์ 1.ครูโสมภิลัย สุวรรณ์
2.ครูมัฑนา ดงาลี
325
16
ออมทรัพย์ 1.ครูบุษรา พื้นงาม
321
17
เกมคณิตศาสตร์ 1.ครูสุวรรณ วงค์ศิลป์
326
18
เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เศรษฐกิจ 1.ครูปวีณ์สุดา บุญเกิด
713
19
หมากฮอต 1.ครูสุเมธี ไชยวงศ์
2.ครูวีรพล สุวรรณรังษี
พละ
20
วู้ดบอล 1.ครูกระจ่าง พลักคำ
พละ
21
library club 1.ครูศิรินภา เสนาป่า
2.ครูชฎาธาร ใจกล้า
ห้องสมุด
22
youth counseler 1.ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
2.ครูวิถาวรรณ บุญมากาศ
ครูนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
แนะแนว
23
ฝึกประสบการณ์ barista 1.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา
2.ครูนัทพงศ์ ยะถา
3.ครูนพดล มงคลเบญจกุล
24
องค์การวิชาชีพ 1.ครูจักรกริช เมืองหอม
2.ครูกาญจนา อินตา
3.ครูอรรณพ รูปดี
4.ครูสุชา มณีวัง
เกษตร
25
ถ่ายภาพและตกแต่ง 1.ครูณรงค์ ทัญญาสัก
623
26
ชุมนุมออมเงิน 1.ครูรวินท์โชตฺ สุทะกุล
โสต
27
งานฝีมือ 1.ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่
2.ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
615
28
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูชฏาพร ขนทอง
603
29
it 1.ครูลดาวัลย์ คำปาน
621
30
ฝึกประสบการณ์ barista2 1.ครูนพดล
2.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา
ร้านกาแฟ
31
จิตกรรมสากล 1.ครูภักดี ไชยวรรณ
ศิลปะ
32
เทคโนโลยีน่ารู้ 1.ครูพงศธร สายใจ
33
ละครประวัติศาสตร์ล้านนา 1ครูคมเพชร ราชคม
2.ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย
โสต
34
เพลงคุณธรรม 1.ครูแมน ตนภู
2.ครูอัญชิฐา ตนภู
สังคม
35
โครงงานท้องถิ่น 1.ครูนิศาชล วงศ์นวล
สังคม
36
สังคมสร้างสรรค์ 1.ครูสุภาพร แก้วจันทร์
2.ครูเจนจิรา จิติธรรม
สังคม
37
ห้องเรียนดิจิตอล 1.ครูบุญรัตน์ พิมขาลี
chrome
38
hittory movies 1.ครูสุรีพร จันทร์สอน
2.ครูกฤษณะ จันทร์เต็ม
3.ครูมนัสนันท์ คำตัน
516
39
การอ่านภาษาอังกฤษ 1.ครูนิ่มนวล มูลมาก
724
40
english club 1.ครูรติภัทร ชื่นใจ
725
41
ภาษาจีน 1.ครูชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
2.ครูวัชราพรรณ ปรายหงศ์
405
42
ดูหนังฟังเพลง 1.ครูวัลลภา ตัลพัฒน์
2.ครูอิสรา ธริญาติ
716
43
สาระพันบันเทิง 1.ครูจริยา วัฒถพานิชย์
717
44
ยุวชนประชาธิปไตย 1.ครูตรรกพงค์
2.ครูอัจฉรา
3.ครูธีรยุทธ
สภา
45
นักศึกษาวิชาทหาร 1.ครูตรรกพงค์
2.เศรษฐกิจ
3.ครูรัตนา
4.ครูสุรเชษฐ์
5.ครูทองยวด
ป้อมยาม
46
อากาศยานเบื้องต้น 1.ครูปรีดา คำแก้ว
วิทย์
47
ออมทรัพย์พื่อรวย 1.ครูกฤษณา ปัญญา
48
คริสเตียนสัมพันธ์ 1.ครูนงนุช ใจกล้า
222
49
สรรสาระ 1.ครูอัมพร เจริญจิตติชัย
214
50
ถ่ายภาพ แบบวิทยาศาสตร์ 1.ครูชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
225
51
พัฒนาโรงเรียน ครูกฤษณา เปาเปาอ้าย
ไม่ระบุ
52
เปตอง 1. ครูธีรยุทธ ผจญมาร
2. ครูธีระวัฒน์ หมื่นดวง
สนามเปตอง
53
เชือกประดิษฐ์ 1.ครูพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติ
2.ครูวรวิช ชัยก๋า
736
54
รักษ์ธรรมชาติ 1ครูดอน วงศ์ใหญ่
727

[ พิมพ์หน้านี้