วัน ศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 90ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
จำนวนที่รับ
สถานะ
เงื่อนไข
1
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 1ครูณัฐญา ศรีรินยา 2ครูปราญชลี สุดตา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
2
อ.ย. น้อย 1.ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง2.ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
3
ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทยและหมอภาษา 1.ครูสุริภรณ์ ผดุงโภชน์ 2.ครูภาษิตา ชัยศิลปิน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
4
คำคมหรรษา 1.ครูเพียงฤทัย ไทยกรณ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
5
หนอนหนังสือ 1.ครูมาลาตรี วรรณอุต
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
6
โอชะ ล้านนา 1.ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว2.ครูอุบลรัตน์ แสงดรุณา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
7
จิตรกรรมไทย 1.ครูอดุลย์ สลักลาย
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
8
นาฏศิลป์ไทย 1.ครูสุญาณี เย็นใจ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
9
ศาสตร์โหงวเฮ้ง 1.ครูทองเสาร์ พรมตัน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
10
โรงเรียนธนาคาร 1.ครูอาฤทธิ์รา สิทธิวงค์2.ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
11
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1.ครูสุทธิ์พร ตั้งบริบูรณ์ชัย2.ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
12
พับกระดาษไร้กาว 1.ครูพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์2.ครูกนกวรรณ ใจบุญ3.ศิริพรพรรณ์ สียวง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
13
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยอัตราส่วน 1.ครูอรรถพล แซ่อึ้ง2.ครูขนิษฐา สีธิ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
14
คณิตประดิดประดอย 1.ครูโยธกา สุธรรมมา2.ครูมัฑนา ดงาลี
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
15
สวยด้วยคณิตศาสตร์ 1.ครูโสมภิลัย สุวรรณ์2.ครูมัฑนา ดงาลี
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
16
ออมทรัพย์ 1.ครูบุษรา พื้นงาม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
17
เกมคณิตศาสตร์ 1.ครูสุวรรณ วงค์ศิลป์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
18
เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เศรษฐกิจ 1.ครูปวีณ์สุดา บุญเกิด
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
19
หมากฮอต 1.ครูสุเมธี ไชยวงศ์2.ครูวีรพล สุวรรณรังษี
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
20
วู้ดบอล 1.ครูกระจ่าง พลักคำ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
21
library club 1.ครูศิรินภา เสนาป่า2.ครูชฎาธาร ใจกล้า
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
22
youth counseler 1.ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์2.ครูวิถาวรรณ บุญมากาศ3.ครูนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
23
ฝึกประสบการณ์ barista 1.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา2.ครูนัทพงศ์ ยะถา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
24
องค์การวิชาชีพ 1.ครูจักรกริช เมืองหอม2.ครูกาญจนา อินตา3.ครูอรรณพ รูปดี4.ครูสุชา มณีวัง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
25
ถ่ายภาพและตกแต่ง 1.ครูณรงค์ ทัญญาสัก
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
26
ชุมนุมออมเงิน 1.ครูรวินท์โชตฺ สุทะกุล
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
27
งานฝีมือ 1.ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่2.ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
28
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูชฏาพร ขนทอง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
29
it 1.ครูลดาวัลย์ คำปาน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
30
ฝึกประสบการณ์ barista2 1.ครูนพดล?
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
31
จิตกรรมสากล 1.ครูภักดี ไชยวรรณ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
32
เทคโนโลยีน่ารู้ 1.ครูพงศธร สายใจ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
33
ละครประวัติศาสตร์ล้านนา 1ครูคมเพชร ราชคม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
34
เพลงคุณธรรม 1.ครูแมน ตนภู2.ครูอัญชิฐา ตนภู
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
35
โครงงานท้องถิ่น 1.ครูนิศาชล วงศ์นวล
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
36
สังคมสร้างสรรค์ 1.ครูสุภาพร แก้วจันทร์2.ครูเจนจิรา จิติธรรม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
37
ห้องเรียนดิจิตอล 1.ครูบุญรัตน์ พิมขาลี
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
38
hittory movies 1.ครูสุรีพร จันทร์สอน2.ครูมนัสนันท์ คำตัน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
39
การอ่านภาษาอังกฤษ 1.ครูนิ่มนวล มูลมาก
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
40
english club 1.ครูรติภัทร ชื่นใจ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
41
ภาษาจีน 1.ครูชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข2.ครูวัชราพรรณ ปรายหงศ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
42
ดูหนังฟังเพลง 1.ครูวัลลภา ตัลพัฒน์2.ครูอิสรา ธริญาติ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
43
สาระพันบันเทิง 1.ครูจริยา วัฒถพานิชย์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
44
ยุวชนประชาธิปไตย 1.ครูตรรกพงค์2.ครูอัจฉรา3.ครูธีรยุทธ4ครูวิศรุตรา
500
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
45
นักศึกษาวิชาทหาร 1.เศรษฐกิจ2.ครูรัตนา3.ครูสุรเชษฐ์4.ครูทองยวด
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
46
อากาศยานเบื้องต้น 1.ครูปรีดา คำแก้ว
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
47
ออมทรัพย์พื่อรวย 1.ครูกฤษณา ปัญญา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
48
คริสเตียนสัมพันธ์ 1.ครูนงนุช ใจกล้า
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
49
สรรสาระ 1.ครูอัมพร เจริญจิตติชัย
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
50
ถ่ายภาพ แบบวิทยาศาสตร์ 1.ครูชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
51
พัฒนาโรงเรียน 1ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
52
เปตอง 1. ครูธีรยุทธ ผจญมาร2. ครูธีระวัฒน์ หมื่นดวง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
53
เชือกประดิษฐ์ 1.ครูพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติ2.ครูวรวิช ชัยก๋า
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
54
รักษ์ธรรมชาติ 1ครูดอน วงศ์ใหญ่
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
55
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1ครูภิรัตร์ พรสุขพิพัฒน์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
56
ที่ปรึกษา 1ครูกิตติมา หมั่นคิด 2ครูอาทิตยา จันมะโน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
57
ออมทรัพย์ยิ่งรวย 1ครูไกรวุฒิ สุทธกุล
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
58
Good Food Good Health 1ครูจารุนันท์ ใจจิตร
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
59
ญี่ปุ่น 1ครูพรรณิการ์ ออนสา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
60
Exchang norlage 1ครูณัฐชฎา พรมมิตร์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
61
English Entertainment 1ครูกาญจนา หิรัณยะมาน 2ครูกาญจนา ไกลถิ่น 3ครูจักรกฤษ เนตรยอง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
62
สนุกคิดวิทยาศาสตร์ 1.ครูสมญา ศิรินันทา
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
63
ปลาสวยงาม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
64
ดนตรีไทย 1ครูนริศรา ใบงิ้ว
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
65
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 1.ครูพงศ์พันธ์ ใจจิตร 2ครูมัฑนา ดงปาลี
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
66
ความรู้รอบตัว 1.ครูเกตน์สินี จันทพิมพ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
67
ดูหนังดูละคร 1.ครูยงยุทธ์ ใสสม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
68
ฟุตซอล 1.ว่าที่ รต กมล กล้าหาญ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
69
3ทับ9 1.ครูอรวรรณ ขยันงาน
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
70
ออมทรัพย์เพื่ออนาคต 1.ครูศิริพร อภิชาติพรสกุล2ครูอุษณีย์ อะทะถ้ำ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
71
บาสเกตบอล 1.ครูบุญเจือ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
72
ชุมนุมเวลาว่างสร้างสรรค์ 1.ครูสุชา มณีวัง
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
73
อาเซียน 1.ครูนาย สังคม
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
74
ชวนคิดคณิตศาสตร์ 1.ครูชติวรรณ
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
75
วงดนตรีmps 1.ครุเจริญ สุตาศิลป์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
76
Guitar Ukulele 1.liam
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
77
Burmese Club 1.Sasitorn
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
78
Basketball Club 1.Oro
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
79
Guitar Ukulele2 1.Rose
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
80
movie 1.Euri
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
81
Football 1.kyle
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
82
Football Club1 1.kyle
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
83
club 1.froncois
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
84
Volleyball 1.Edilyn
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
85
Table Tennis 1.Zain
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
86
Piano 1.Reina
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่มีรายชื่ออยู่ในชุมนุมเดิม เทอม 1
87
cover dance 1ครูคนึงนิจ
100
ลงทะเบียนได้
ชุมนุมเดิม เทอม1
88
ฟุตซอล หญิง 1ครูสมเกียรติ
100
ลงทะเบียนได้
89
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูเกษร เจริญยิ่ง
100
ลงทะเบียนได้
รับเด็กในเทอม 1
90
คำคมสร้างสรรค์ ครูไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
100
ลงทะเบียนได้
รับ

[ พิมพ์หน้านี้