วัน พฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 105ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
จำนวนที่รับ
สถานะ
เงื่อนไข
1
โอชะล้านนา ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
ครูอุบลรัตน์ แสนกรุณา
59
เต็มแล้ว
-
2
นักดาราศาสตร์-โหราศาสตร์เพื่อเสริมงานด้านเศษฐกิจและสังคม นายนพดล มงคลเบญจกุล
25
เต็มแล้ว
-
3
ชุมนุมออมทรัพย์ พงศ์พันธ์ ใจจิตร
13
เต็มแล้ว
-
4
ประติมากรน้อย นายภมร อ่องคำ
13
เต็มแล้ว
-
5
ชุมนุมช่างภาพมืออาชีพ นายณรงค์ ทัญญสัก
นายรวิท์โชติ สุทะกุล
60
เต็มแล้ว
-
6
Road to engineering(รับแค่ ม ปลายสายวิทย์) นายยงยุทธ์ ใสสม
25
เต็มแล้ว
-
7
งานฝีมือสู่อาชีพ นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
นางบุษรา พื้นงาม
19
เต็มแล้ว
-
8
งานฝีมือ ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่
ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
17
เต็มแล้ว
-
9
ภาษาพารวย นายรติภัทร? ชื่นใจ?
15
เต็มแล้ว
-
10
ปอปลาหรรษาพัฒนาชีวิต ยรรยง มูลงาม
30
เต็มแล้ว
-
11
มัคคุเทศ์ดอยเวา(รับแค่ ม ปลาย) นายนิศาชล วงศ์นวล
19
เต็มแล้ว
-
12
เปตอง(รับ ม1-4) ธีระวัฒิ หมื่นดวง
30
เต็มแล้ว
-
13
ตลาดค้าออนไลน์ นายกฤษณา ปาเปาอ้าย
30
เต็มแล้ว
-
14
Maesai Tourism(รับแค่ มปลาย) กฤษณา ปัญญา
ศิริรัตน์ เจนใจ
พัชรินทร์ อานุนามัง
14
เต็มแล้ว
-
15
Egg Surprise by kidsza(รับ ม 5 สายวิทย์) สมญา ศิรินันทา
ศิริพร อภิชาติพรสกุล
22
เต็มแล้ว
-
16
D.I.Y.ต่อยอดความรู้สู่อาชีพ(รับ แค่ ม ต้น) ครูรัมภณัฏฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
ครูกรรณิการ์ กาจารี
28
เต็มแล้ว
-
17
โรงเรียนธนาคาร(รับแค่ เจ้าหน้าที่ ธนาคาร) ครูอาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์
ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
36
เต็มแล้ว
-
18
นาฏศิลป์ ครูกีรติ รามรังสฤษฎิ์
ครูอัจฉรา รักราวี
11
เต็มแล้ว
-
19
RBFB MPS(อายุไม่เกิน 14) ว่าที่ ร.ต.กมล กล้าหาญ พลศึกษา
48
เต็มแล้ว
-
20
English for hotel ครูเอกชัย แก้วดา
ครูภัสราภรณ์ ธีระวงศานุรักษ์
ครูเกศวิมล ปิจดี
19
เต็มแล้ว
-
21
อาเซียนศึกษา(รับ ม1 หญิง) ศรีสุดา วังนัยกูล
8
เต็มแล้ว
-
22
ขนมไทย สุชา มณีวัง
30
เต็มแล้ว
-
23
ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว (รับแค่ มปลาย) นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
29
เต็มแล้ว
-
24
Career Games ครูนิ่มนวล มูลมาก
30
เต็มแล้ว
-
25
เปิดโลกภาษาญี่ปุ่น2 นางสาวภัทราวรรณ ปริมิตร
28
เต็มแล้ว
-
26
กีฬา(บาสเกตบอล)อาชีพ นายบุญเจือ เหล่ารินทอง
ครูมณเฑียร
60
เต็มแล้ว
-
27
นักร้องนักดนตรีMps(รับแค่ที่ลงชื่อกับครู) นายเจริญ. สุตาศิลป์และนักศึกษาฝึกสอน
31
เต็มแล้ว
-
28
กีฬาเซปัคตะกร้อสู่อาชีพ นายสุเมธี ไชยวงศ์
นางสาวอัจจิมา คุณณาศรี
39
เต็มแล้ว
-
29
งานกระดาษสร้างอาชีพ นายคมเพชร ราชคม
26
เต็มแล้ว
-
30
คำคม (ต่อปากต่อคำ) นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
28
เต็มแล้ว
-
31
สหกรณ์โรงเรียน(รับแค่ ม ปลาย) วิศรุตา มงคลศิลป์
18
เต็มแล้ว
-
32
สหกรณ์โรงเรียน(รับ แค่ ม ต้น) ณัฏยา ราชคมน์
27
เต็มแล้ว
-
33
อายุน้อยร้อยล้าน เจนจิรา จิติธรรม
22
เต็มแล้ว
-
34
จัก ๆ สาน ๆ อภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน
18
เต็มแล้ว
-
35
พับถุงกระดาษเพื่อนักธุรกิจน้อย(รับแค่ ม ต้น) ครูสุภาพร แก้วจันทร์
13
เต็มแล้ว
-
36
Chinese for Flight Attendant นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์
นางอิสรา ธริญาติ
11
เต็มแล้ว
-
37
D Dance Club นเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
30
เต็มแล้ว
-
38
เพลงคุณธรรม นายแมน ตนภู
อัญชิษฐา ตนภู
19
เต็มแล้ว
-
39
นักศึกษาวิชาทหาร สุรเขษฐ์ ธรรมโสภณ
ทองยวด เขจร
รัตนา มากสุข
เศรษฐกิจ บุญเกิด
ตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
107
เต็มแล้ว
-
40
ไม้สวยรวยทรัพย์CASH Garden ครูขนิษฐา สีธิ
ครูอรรถพล แซ่อึ๊ง
11
เต็มแล้ว
-
41
ดูแลรักษาสภาพรถ นายราชัญ วงศ์สอน
นายวรวิช ชัยก๋า
29
เต็มแล้ว
-
42
Library club นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์
นางสาวชฎาธาร ใจกล้า
58
เต็มแล้ว
-
43
สร้างงานสร้างอาชีพ ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
23
เต็มแล้ว
-
44
วงโยธวาทิตสู่ชุมชน ว่าที่ร.ต.พีรพล กัลยาไสย
22
เต็มแล้ว
-
45
นักปราชญ์?น้อย(รับแค่ ม2) มนัสนันท์? คำตัน
16
เต็มแล้ว
-
46
ชุมนุมนักรีวิว ครูวัลลภา ตัลพัฒน์
ครูนิโลบล จันทร์สด
21
เต็มแล้ว
-
47
ชุมนุมสมุนไพรใกล้ตัว ดอน วงศ์ใหญ่
นศ.ปาณิศา ปาระมี
11
เต็มแล้ว
-
48
ทอด้วยรักถักด้วยใจ(รับแค่ นร ญ) โยธกา สุธรรมมา
9
เต็มแล้ว
-
49
แผ่นเฟรมพารวย นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ
นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
21
เต็มแล้ว
-
50
E-sport เพื่ออาชีพ พีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ
30
เต็มแล้ว
-
51
Civil Engineering(รับแค่ ม ปลาย) ณัฐชฎา พรมมิตร์
12
เต็มแล้ว
-
52
English in restaurant ครุนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ
13
เต็มแล้ว
-
53
Christian Food Festival นางสาวนงนุช ใจหล้า
นางสาวธิดาวรรณ ปงกันมูล
13
เต็มแล้ว
-
54
องค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม(รับ แค่ นร ช่าง) ว่าที่ ร.ต. กิตติ วะราหล
นายอรรณพ รูปดี
นายสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
นายสุชา มณีวัง
นายธีระวุฒิ หมื่นดวง
69
เต็มแล้ว
-
55
อบรมหลักสูตรการศึกษาออนไลน์ นายชริน ณ พิกุล
16
เต็มแล้ว
-
56
เทคโนโลยีขนมอบ นายนัทพงศ์ ยะถา
25
เต็มแล้ว
-
57
ภาษาพม่าเพื่อการค้าขาย นางสาววนาลี พัดบางซื่อ
29
เต็มแล้ว
-
58
D.I.Y.Ideas for Student นางสาวมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
นางสาวเจนจิรา วงศ์ทจักร์
18
เต็มแล้ว
-
59
ชุมนุมมัคคุเทศก์น้อยชวนเที่ยวแม่สาย นายอภินันท์ ผ่องกมล
17
เต็มแล้ว
-
60
Lipstick สีสวย(รับ แค่ นร ญ สายวิทย์) อรวรรณ ขยันงาน
9
เต็มแล้ว
-
61
วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ นางสาวอารีวัลย์ รินทระ
นางสาวปภาวดี ก๋าเงิน
นางสาวมาลัย อินเทพ
10
เต็มแล้ว
-
62
Top Secret(รับแค่ ม5-6) ปวีณ์สุดา บุญเกิด
30
เต็มแล้ว
-
63
วิทยากรดิจิทัลในยุค 4.0 นายบุญรัตน์ พิมขาลี
23
เต็มแล้ว
-
64
สิ่งประดิษฐ์และเครื่องบินพลังยาง นายปรีดา คำแก้ว
30
เต็มแล้ว
-
65
คนรักแคคตัส เส้นทางสร้างรายได้ นางสาวปราญชลี สุดตา
18
เต็มแล้ว
-
66
ถักทอ(รับแค่ นร ญ) ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
12
เต็มแล้ว
-
67
มองฟ้าคว้าดาว นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
30
เต็มแล้ว
-
68
ยุวชนประชาธิปไตย นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
นางรัตนา มากสุข
นายธีรยุทธ ผจญมาร
210
เต็มแล้ว
-
69
กราฟิกสร้างรายได้ ครูลดาวัลย์ คำปวน
ครูชฎาพร ขนทอง
45
เต็มแล้ว
-
70
เส้นทางสู่วิทยาศาสตร์สุขภาพ(รับแค่ม ปลาย สายวิทย์) นายชวภณ ปัญญา
13
เต็มแล้ว
-
71
ถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ ครูมัฑนา ธิกันทา
30
เต็มแล้ว
-
72
Computer Club Francois Lamontagne
15
เต็มแล้ว
-
73
Junior Barista นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา
23
เต็มแล้ว
-
74
องค์กรวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร(รับแค่ห้องเรียนเกษตร) นางสาวิตรี เทพวิชิต
นายจักรกริช เมืองหอม
นางสาวศุภกร เมืองปันโย
นางสาวเทวีลดา ศรีทอง
36
เต็มแล้ว
-
75
กล่องบรรจุภัณฑ์เพิ่มรายได้ ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
ครูสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย
24
เต็มแล้ว
-
76
อาหารไทยในวรรณคดี นภัสนันท์ กิติมา
30
เต็มแล้ว
-
77
ติวเข้มสอบวัดระดับJLPTเพื่ออาชีพ(รับแค่ นร สายญี่ปุ่น) นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสา
14
เต็มแล้ว
-
78
English Community นางกนิษฐา ศิรบรรจงกราน
14
เต็มแล้ว
-
79
วอลเลย์บอล นายเสน่ห์ สุธรรม
นายศุภกิจ สมศรี
นางสาวภัทรียา แก้วจันทร์
60
เต็มแล้ว
-
80
หมอภาษา(รับแค่ ม ปลาย) สุริภรณ์ ผดุงโภชน์
ภาษิตา ชัยศิลปิน
22
เต็มแล้ว
-
81
สร้างสรรค์ นางอัมพร เจริญจิตติชัย
29
เต็มแล้ว
-
82
English Club Michael Pabalan
10
เต็มแล้ว
-
83
Movie Club Eurishka Nadesan
17
เต็มแล้ว
-
84
Science wonders club Rose Dhanya
13
เต็มแล้ว
-
85
เกรียน IT ครูพงศธร สายใจ
28
เต็มแล้ว
-
86
Badminton and Table Tennis club Zain Mahomed
15
เต็มแล้ว
-
87
MPS Maker club ว่าที่ ร.ต.สุวิชา จิตบาล
14
เต็มแล้ว
-
88
handicraft Edilyn Labajo
18
เต็มแล้ว
-
89
หนอนหนังสือสื่ออาชีพ อัจฉรา ราชเนตร
นางสาวสุธีรา จันศิริ
10
เต็มแล้ว
-
90
ชุมนุมกีฬาวู้ดบอล นายกระจ่าง หลักคำ
44
เต็มแล้ว
-
91
3R นายกฤศรัชกร สุทธกุล
22
เต็มแล้ว
-
92
สมุนไพรสร้างอาชีพ พงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี
18
เต็มแล้ว
-
93
รักษ์สมุนไพร ครูชุติวรรณ บุญศรี
22
เต็มแล้ว
-
94
Piano Club Ms. Reina F. Faguinney
13
เต็มแล้ว
-
95
เวทคณิต นายฎรินทร์ พุ่มกุมาร
11
เต็มแล้ว
-
96
ชุมนุมปลูกผักเพื่ออาชีพ ครูสุวรรณ วงษ์ศิลป์
20
เต็มแล้ว
-
97
Ukulele Liam Teehan
19
เต็มแล้ว
-
98
ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม ศุภิสรา ไชยนันท์
30
เต็มแล้ว
-
99
Basketball Cub Orobanker Galleto
19
เต็มแล้ว
-
100
เพ้นท์สร้างสรรค์ ครูเรวัต ยุทโท
17
เต็มแล้ว
-
101
เที่ยวไทยกับพิธีกรตัวจิ๋ว นายณัฐวุฒิ วงษ์ศรีเผือก
26
เต็มแล้ว
-
102
Ping Pong Club Rosalyna Neal
8
เต็มแล้ว
-
103
Good food good health(รับแค่ นร ม ต้น) จารุนันท์ ใจจิตร ภาษาต่างประเทศ
29
เต็มแล้ว
-
104
ช่างเสริมสวย ครูสุดารัตน์ สแปรตต์
คะนึงนิจ พลตรี
23
เต็มแล้ว
-
105
เด็กสร้างศิลป์(รับแค่ที่ลงชื่อกับครุสาวเท่านั้น) ครุเกสร เจริญยิ่ง
11
เต็มแล้ว
-

[ พิมพ์หน้านี้