วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 54ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
จำนวนที่รับ
สถานะ
เงื่อนไข
1
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 1ครูณัฐญา ศรีรินยา
2ครูปราญชลี สุดตา
40
เต็มแล้ว
ไม่ระบุ
2
อ.ย. น้อย 1.ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
2.ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
3.ครูนันทพร รักนา
60
เต็มแล้ว
รับเฉพาะนักเรียนหญิง
3
ห้องศูนย์การเรียนภาษาไทยและหมอภาษา 1.ครูสุริภรณ์ ผดุงโภชน์
2.ครูภาษิตา ชัยศิลปิน
40
เต็มแล้ว
ไม่ระบุ
4
คำคมหรรษา 1.ครูเพียงฤทัย ไทยกรณ์
2.ครูจุฑามาศ สิงห์การ
40
เต็มแล้ว
รับเฉพาะ ม. ต้น
5
หนอนหนังสือ 1.ครูมาลาตรี วรรณอุต
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
6
โอชะ ล้านนา 1.ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
2.ครูอุบลรัตน์ แสงดรุณา
40
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ ม. ปลาย
7
จิตรกรรมไทย 1.ครูอดุลย์ สลักลาย
30
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
8
นาฏศิลป์ไทย 1.ครูสุญาณี เย็นใจ
21
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
9
ศาสตร์โหงวเฮ้ง 1.ครูทองเสาร์ พรมตัน
20
เต็มแล้ว
ม.ปลาย
10
โรงเรียนธนาคาร 1.ครูอาฤทธิ์รา สิทธิวงค์
2.ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล
3.ครูชริน ณ พิกุล
30
ลงทะเบียนได้
ม.2
ม.3
11
ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 1.ครูสุทธิ์พร ตั้งบริบูรณ์ชัย
2.ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
12
พับกระดาษไร้กาว 1.ครูพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
2.ครูกนกวรรณ ใจบุญ
3.ศิริพรพรรณ์ สียวง
40
ลงทะเบียนได้
ม.2
ม.3
13
คณิตศาสตร์สร้างสรรค์ด้วยอัตราส่วน 1.ครูอรรถพล แซ่อึ้ง
2.ครูขนิษฐา สีธิ
40
เต็มแล้ว
ม.ต้น
14
คณิตประดิดประดอย 1.ครูโยธกา สุธรรมมา
20
เต็มแล้ว
ม.ต้น
15
สวยด้วยคณิตศาสตร์ 1.ครูโสมภิลัย สุวรรณ์
2.ครูมัฑนา ดงาลี
40
เต็มแล้ว
ม.ปลาย
16
ออมทรัพย์ 1.ครูบุษรา พื้นงาม
20
เต็มแล้ว
ม.ต้น
17
เกมคณิตศาสตร์ 1.ครูสุวรรณ วงค์ศิลป์
20
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
18
เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้เศรษฐกิจ 1.ครูปวีณ์สุดา บุญเกิด
25
ลงทะเบียนได้
ม.ปลาย
19
หมากฮอต 1.ครูสุเมธี ไชยวงศ์
2.ครูวีรพล สุวรรณรังษี
40
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
20
วู้ดบอล 1.ครูกระจ่าง พลักคำ
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
21
library club 1.ครูศิรินภา เสนาป่า
2.ครูชฎาธาร ใจกล้า
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
22
youth counseler 1.ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
2.ครูวิถาวรรณ บุญมากาศ
ครูนเรนทร์ฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
60
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
23
ฝึกประสบการณ์ barista 1.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา
2.ครูนัทพงศ์ ยะถา
3.ครูนพดล มงคลเบญจกุล
60
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
24
องค์การวิชาชีพ 1.ครูจักรกริช เมืองหอม
2.ครูกาญจนา อินตา
3.ครูอรรณพ รูปดี
4.ครูสุชา มณีวัง
80
ลงทะเบียนได้
ม4/10และม4/11
25
ถ่ายภาพและตกแต่ง 1.ครูณรงค์ ทัญญาสัก
50
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
26
ชุมนุมออมเงิน 1.ครูรวินท์โชตฺ สุทะกุล
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
27
งานฝีมือ 1.ครูหทัยชนก วงศ์ใหญ่
2.ครูนิตยาภรณ์ แจ้งสว่าง
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
28
เด็กสร้างสรรค์ 1.ครูชฏาพร ขนทอง
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
29
it 1.ครูลดาวัลย์ คำปาน
18
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
30
ฝึกประสบการณ์ barista2 1.ครูนพดล
2.ครูเขมินทรา ชุมมัธยา
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
31
จิตกรรมสากล 1.ครูภักดี ไชยวรรณ
30
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
32
เทคโนโลยีน่ารู้ 1.ครูพงศธร สายใจ
10
เต็มแล้ว
ทุกชั้นที่ติด0ครูพงศธรคอม(มีแล้วจำนวน 10 คน)
33
ละครประวัติศาสตร์ล้านนา 1ครูคมเพชร ราชคม
2.ครูกฤษณา ปาเปาอ้าย
60
ลงทะเบียนได้
ม.ปลาย
34
เพลงคุณธรรม 1.ครูแมน ตนภู
2.ครูอัญชิฐา ตนภู
40
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
35
โครงงานท้องถิ่น 1.ครูนิศาชล วงศ์นวล
20
ลงทะเบียนได้
ม. ปลาย
36
สังคมสร้างสรรค์ 1.ครูสุภาพร แก้วจันทร์
2.ครูเจนจิรา จิติธรรม
40
ลงทะเบียนได้
ม.ปลาย
37
ห้องเรียนดิจิตอล 1.ครูบุญรัตน์ พิมขาลี
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
38
hittory movies 1.ครูสุรีพร จันทร์สอน
2.ครูกฤษณะ จันทร์เต็ม
3.ครูมนัสนันท์ คำตัน
41
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
39
การอ่านภาษาอังกฤษ 1.ครูนิ่มนวล มูลมาก
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
40
english club 1.ครูรติภัทร ชื่นใจ
20
ลงทะเบียนได้
ม.5
41
ภาษาจีน 1.ครูชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
2.ครูวัชราพรรณ ปรายหงศ์
40
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
42
ดูหนังฟังเพลง 1.ครูวัลลภา ตัลพัฒน์
2.ครูอิสรา ธริญาติ
50
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
43
สาระพันบันเทิง 1.ครูจริยา วัฒถพานิชย์
20
เต็มแล้ว
ม.ต้น
44
ยุวชนประชาธิปไตย 1.ครูตรรกพงค์
2.ครูอัจฉรา
3.ครูธีรยุทธ
300
ลงทะเบียนได้
หัวหน้าห้องและรอง
45
นักศึกษาวิชาทหาร 1.ครูตรรกพงค์
2.เศรษฐกิจ
3.ครูรัตนา
4.ครูสุรเชษฐ์
5.ครูทองยวด
200
ลงทะเบียนได้
ร.ด.
46
อากาศยานเบื้องต้น 1.ครูปรีดา คำแก้ว
20
เต็มแล้ว
ม1-2
47
ออมทรัพย์พื่อรวย 1.ครูกฤษณา ปัญญา
20
เต็มแล้ว
มปลาย
48
คริสเตียนสัมพันธ์ 1.ครูนงนุช ใจกล้า
27
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
49
สรรสาระ 1.ครูอัมพร เจริญจิตติชัย
20
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
50
ถ่ายภาพ แบบวิทยาศาสตร์ 1.ครูชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
40
ลงทะเบียนได้
ทุกชัน
51
พัฒนาโรงเรียน ครูกฤษณา เปาเปาอ้าย
0
เต็มแล้ว
ทุกชั้น
52
เปตอง 1. ครูธีรยุทธ ผจญมาร
2. ครูธีระวัฒน์ หมื่นดวง
40
เต็มแล้ว
ทุกระดับชั้น
53
เชือกประดิษฐ์ 1.ครูพีรกิตติ์ ทองเจือฐิติโชติ
2.ครูวรวิช ชัยก๋า
40
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น
54
รักษ์ธรรมชาติ 1ครูดอน วงศ์ใหญ่
40
ลงทะเบียนได้
ทุกชั้น

[ พิมพ์หน้านี้