วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายชื่อชุมนุมที่เปิดสอน มีทั้งหมด>> 105ชุมนุม
ลำดับที่
ชื่อชุมนุม
ครูที่ปรึกษา
ลงทะเบียนแล้ว
จำนวนที่รับ
สถานะ
เงื่อนไข
1
ห้องเรียนยุคดิจิทัล นายบุญรัตน์ พิมขาลี
100
ลงทะเบียนได้
-
2
รักษ์ธรรมชาติ นายดอน วงศ์ใหญ่นศ
ปานิศา ปาระมี
100
ลงทะเบียนได้
-
3
ออมทรัพย์เพื่อรวย กฤษณา ปัญญา
100
ลงทะเบียนได้
-
4
Good food good health จารุนันท์ ใจจิตร
100
ลงทะเบียนได้
-
5
เพลงคุณธรรม นางอัญชิษฐา ตนภู
100
ลงทะเบียนได้
-
6
คลับฟรายเดย์ อรวรรณ ขยันงาน
100
ลงทะเบียนได้
-
7
English for further study นางสุดารัตน์ สแปรตต์
100
ลงทะเบียนได้
-
8
ชุมนุมงานฝีมือ นางหทัยชนก วงศ์ใหญ่
100
ลงทะเบียนได้
-
9
โอริกามิ พับกระดาษไร้กาว นางพัชรินทร์ เพ็ญยะสิทธิ์
นางสาวกนกวรรณ ใจบุญ
100
ลงทะเบียนได้
-
10
กีฬาบาสเกตบอล นายบุญเจือ เหล่ารินทอง
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร ที่ลงชื่อกับครูบุญเจือไว้แล้วเท่านั้น
11
ชุมนุมถ่ายภาพและตกแต่ง นายณรงค์ ทัญญาสัก
100
ลงทะเบียนได้
-
12
นาฏศิลป์ นางสาวกีรติ รามรังสฤษฎิ์
100
ลงทะเบียนได้
-
13
ชุมนุมนักประดิษฐ์ (DIY) นายชริน ณ พิกุล
100
ลงทะเบียนได้
-
14
บรรจุภัณฑ์หรรษา นางสาวสุทธิพร ตั้งบริบูรณ์ชัย
ครูมนาภรณ์ ตั้งบริบูรณ์ชัย
100
ลงทะเบียนได้
-
15
ออกแบบสร้างสรรค์ นายภมร อ่องคำ
100
ลงทะเบียนได้
-
16
เด็กน้อยร้อยล้าน นางสาวกิตติมา หมั่นคิด
100
ลงทะเบียนได้
-
17
Exchange Knowledge นางณัฐชฎา พรมมิตร์
100
ลงทะเบียนได้
-
18
คณิตประดิดประดอย นางสาวโยธกา สุธรรมมา
100
ลงทะเบียนได้
-
19
วัฒนธรรมพม่า นางสาววนาลี พัดบางซื่อ
นางสาวเสี่ยวหัว แซ่หวัง
100
ลงทะเบียนได้
-
20
เรียนรู้วัฒนธรรมจีน นางสาวชลลดา ยั่งยืนเจริญสุข
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร ม. ปลาย
21
ชุมนุมเคล็ด(ไม่)ลับ นางเกตน์สิรี จันทพิมพ์
100
ลงทะเบียนได้
-
22
A-Math นายสุวรรณ วงษ์ศิลป์
100
ลงทะเบียนได้
-
23
ชุมนุมโรงเรียนธนาคาร น.ส.อาฤทธิ์ศรา สิทธิวงค์
100
ลงทะเบียนได้
-
24
ชวนคิดคณิตศาสตร์ นางชุติวรรณ บุญศรี
100
ลงทะเบียนได้
-
25
เถ้าแก่ใหม่ นางปวีณ์สุดา บุญเกิด
100
ลงทะเบียนได้
รับ ม.5-6เท่านั้น
26
มองฟ้าคว้าดาว นายชัยสิทธิ์ อภิชาติพรสกุล
100
ลงทะเบียนได้
-
27
งานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ น.ส.ณัฐญา ศรีรินยา
100
ลงทะเบียนได้
-
28
ชุมนุมรักสุขภาพ(โครงการปลอดเหล้าและบุหรี่) นายนิศาชล วงศ์นวล
100
ลงทะเบียนได้
-
29
เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น ภัทราวรรณ ปริมิตร
100
ลงทะเบียนได้
รับแต่แผน ญี่ปุ่น
30
เคมีน่ารู้ นางศิริพร อภิชาติพรสกุล
100
ลงทะเบียนได้
-
31
ทบทวนความรู้ นพดล มงคลเบญจกุล
100
ลงทะเบียนได้
-
32
ชุมนุมห้องศูนย์ภาษาไทยและหมอภาษา นางสาวภาษิตา ชัยศิลปิน
นางสาวสุริภรณ์ ผดุงโภชน์
100
ลงทะเบียนได้
-
33
นักศึกษาวิชาทหาร นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ
นายทองยวด เขจร
นางรัตนา มากสุข
นายเศรษฐกิจ บุญเกิด
นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
100
ลงทะเบียนได้
-
34
ชุมนุมยุวชนประชาธิปไตย นายตรรกพงศ์ ธรรมรังษี
นางรัตนา มากสุข
นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ
1000
ลงทะเบียนได้
-
35
หนอนหนังสือ นางมาลาตรี วรรณอุต
นศ.ฝึกประสบการณ์
ครูอัฉรา
100
ลงทะเบียนได้
-
36
วิทย์ฮาศาสตร์ นางสาวศิริรัตน์ เจนใจ
นางสาวพัชรินทร์ อานุนามัง
100
ลงทะเบียนได้
-
37
ติวเข้มJLPT นางสาวสุพรรณิการ์ ออนสา
100
ลงทะเบียนได้
-
38
Library Club นางณภาภัช ม้าอุตส่าห์
นางสาวชฎาธาร ใจกล้า
100
ลงทะเบียนได้
-
39
คริสเตียน ครูนงนุช ใจหล้า
ครูธิดาวรรณ ปงกันมูล
100
ลงทะเบียนได้
-
40
ชุมนุมดนตรีไทย นายเจริญ สุตาศิลป์
100
ลงทะเบียนได้
-
41
ชุมนุมขับร้อง นายเจริญ สุตาศิลป์
100
ลงทะเบียนได้
-
42
โอชะล้านนา ครูรุ่งโรจน์ กันทาเขียว
ครูอุบลรัตน์ แสนกรุณา
100
ลงทะเบียนได้
-
43
D Dance Club นเรนฤทธิ์ นันทะสิทธิ์
100
ลงทะเบียนได้
-
44
ชุมนุม โยธวาทิต ว่าที่ร้อยตรี พีรพล กัลยาไสย
100
ลงทะเบียนได้
-
45
ชุมนุมออมทรัพย์ นายพงศ์พันธ์ ใจจิตร
100
ลงทะเบียนได้
-
46
Computer Club Mr.Franky
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
47
Burmese Club ครูศศิธร สินหมี่
100
ลงทะเบียนได้
-
48
นักประดิษฐ์น้อย นายพงค์พัณณ์ จิตต์ปรีดี
100
ลงทะเบียนได้
-
49
Science Wonders Ms.Rose Dhanya
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
50
Vocabulary Pop-Up นางสาวนัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ
100
ลงทะเบียนได้
-
51
Handicraft Ms.Edilyn Labajo
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
52
Ukulele Mr.Liam Teehan
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
53
science movie นายยงยุทธ์ ใสสม
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ มปลาย สายวิทย์
54
Vocabulary Mr.Micheal Pabalan
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
55
Badminton+Pingpong Mr.Zain Mahomed
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
56
Movie Club Ms.Eurishka Nadeson
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
57
Piano Club Ms.Reina Faguinney
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
58
ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้า น.ส วิศรุตา มงคลศิลป์
ครูสุภาพร แก้วจันทร์
ครูอภิวัฒน์ ดวงแก้วปัน
ครูณัฎยา ไชยคำ
100
ลงทะเบียนได้
-
59
เส้นสายลายศิลป์ นายภักดี ไชยวรรณ
นายกบินทร์ เตชวงศ์
100
ลงทะเบียนได้
รับนักเรียนที่ลงชื่อแล้วกับครูภักดี
60
อย.น้อย ครูวณิชกรณ์ อุ่นเป็ง
ครูวรรณวิษา คีลาวงษ์
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร ม ปลาย
61
Singing Mr.Orobanker Galetto
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร. MP
62
ชุมนุมวอลเลย์บอล นายศุภกิจ สมศรี
ครูมนัสนิตย์ จงปัญญานนท์
100
ลงทะเบียนได้
-
63
English games ครูนิ่มนวล มูลมาก
100
ลงทะเบียนได้
-
64
ชุมนุมกีฬาตะกร้อ นายสุเมธี ไชยวงศ์
100
ลงทะเบียนได้
-
65
ชุมนุมสวยด้วยคณิตศาสตร์ นางโสมภิลัย สุวรรณ์
100
ลงทะเบียนได้
-
66
คำคม (ต่อปากต่อคำ) นายไพบูลย์ ณ เชียงใหม่
100
ลงทะเบียนได้
-
67
ชุมนุมถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ นางขนิษฐา สีธิ
นายอรรถพล แซ่อึ๊ง
100
ลงทะเบียนได้
-
68
English Club นายรติภัทร ชื่นใจ
100
ลงทะเบียนได้
-
69
สังคมสร้างสรรค์ นางสาวมนัสนันท์
100
ลงทะเบียนได้
-
70
ชุมนุมสื่อภาษาไทยทำมือ นางสาวปราญชลี สุดตา
100
ลงทะเบียนได้
-
71
ชุมนุม ชื่อ เชคเรื่องกิน อินเรื่องเที่ยว น.สเกศวิมล ปิจ
น.ส ภัสราภรณ ธีระวงค์ศา
100
ลงทะเบียนได้
-
72
นวดแผนไทย ครูชฎาพร ขนทอง
ครูลดาวัลย์ คำปวน
100
ลงทะเบียนได้
-
73
Avengers : Infinity War นายอภิรัตน์ พรสุขพิพัฒน์
Mr.Pranjal
100
ลงทะเบียนได้
-
74
สาระพันบันเทิง นางบุษรา พื้นงาม
นางจริยา วัตถพานิชย์
100
ลงทะเบียนได้
-
75
องค์การวิชาชีพอุตสาหกรรมเกษตร ครูสาวิตรี เทพวิชิต
ครูศุภกร เมืองปันโย
ครูเทวีลดา ศรีทอง
ครูคมกริช เมืองหอม
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ 4/10และ5/10
76
นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา :YC ครูสุรีย์รัตน์ ศิริตันติวัฒน์
ครูวิภาวรรณ บุญมากาศ
100
ลงทะเบียนได้
-
77
DIY นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ
100
ลงทะเบียนได้
-
78
ดนตรีสากล นายราชัญ วงศ์สอน
100
ลงทะเบียนได้
-
79
ชุมนุมคหกรรมศาสตร์สืบสานตำนานไทย นายนัทพงศ์ ยะถา
นางสาวเขมินทรา ชุมมัธยา
100
ลงทะเบียนได้
-
80
English club with T. Paolo T. Paolo F. Fernandes
100
ลงทะเบียนได้
-
81
English club with T. Jillian T. Jillian De La Paz
100
ลงทะเบียนได้
-
82
English club with T.Jay T. Pranjai Jyoti
100
ลงทะเบียนได้
-
83
ชุมนุมสถานีคนรักเสียงเพลง นางสาววัลลภา ตัลพัฒน์
100
ลงทะเบียนได้
-
84
English club with T. Anton T.Anton G. Niclolas
100
ลงทะเบียนได้
-
85
ชุมนุมองค์การวิชาชีพช่างอุตสาหกรรม ครูกิตติ วะราหล
ครูอรรณพ รูปดี
ครูสุชา มณีวัง
ครูธีระวัฒิ หมื่นดวง
ครูสุรศักดิ์ จันทร์ทิพย์
ครูสุวิชา จิตบาล
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ 4/11-12 และ 5/11
86
สปอร์ต ฮีโร่ (Sports Hero) นายกระจ่าง หลักคำ
100
ลงทะเบียนได้
-
87
ชุมนุมอาเซียนศึกษา นางสาวศรีสุดา วังนัยกูล
100
ลงทะเบียนได้
-
88
TO Be Number One ส่งเสริมละครประวัติศาสตร์ นายคมเพชร. ราชคม
นายกฤษณา ปาเปาอ้าย
100
ลงทะเบียนได้
-
89
สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์ นางสาวสมญา ศิรินันทา
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ ม5/1
90
สรรสาระ นางอัมพร เจริญจิตติชัย
100
ลงทะเบียนได้
-
91
ธุรกิจน้อย นายรวินท์โชติ สุทะกุล
100
ลงทะเบียนได้
-
92
ภาษาจีนมหาสนุก นางสาววัชราพรรณ ปราบหงส์
นางอิสรา ธริญาติ
นางสาววรรณเพ็ญ คนเที่ยง
100
ลงทะเบียนได้
-
93
อาร์กำลังสาม นายกฤศรัชกร สุทธกุล
100
ลงทะเบียนได้
เฉพาะ นร ที่ลงชื่อกับครกฤศรัชกร
94
เครื่องบินพลังยาง นายปรีดา คำแก้ว
100
ลงทะเบียนได้
เฉพาะนักเรียน ม.1-3
95
Cover dance นายชวภณ ปัญญา
100
ลงทะเบียนได้
-
96
ฟุตซอล หญิง นายสมเกิยรติ ชุ่มใจ
100
ลงทะเบียนได้
-
97
Food for daily life ครูอารีวัลย์ รินทระ
100
ลงทะเบียนได้
-
98
board game นายพีรกิตต์ ทองเจือฐิติโชติ
นายวรวิช ชัยก๋า
100
ลงทะเบียนได้
-
99
ชุมนุมเปตอง นายธีระวัฒิ หมื่นดวง
100
ลงทะเบียนได้
-
100
เด็กสร้างศิลป์ปี61 นางสาวเกษร เจริญยิ่ง
100
ลงทะเบียนได้
รับเฉพาะ นร ที่ลงชื่อกับครูเกษรแล้วเท่านั้น
101
สนุกคิดวิทยาศาสตร์ นางสาวมาลัย อินเทพ
100
ลงทะเบียนได้
-
102
ชุมนุเกรียนIT นายพงศธร สายใจ
100
ลงทะเบียนได้
-
103
ชุมนุมการละเล่นไทย นายอภินันท์ ผ่องกมล
100
ลงทะเบียนได้
-
104
ภาพยนต์สั้น นายธีรยุทธ ผจญมาร
100
ลงทะเบียนได้
-
105
SS ว่าที่ร้อยตรีกมล กล้าหาญ
100
ลงทะเบียนได้
เฉพาะนักเรียนที่ลงชื่อกับครูกมล

[ พิมพ์หน้านี้