วัน พุธ ที่ 24 ตุลาคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน
 
มีจำนวนทั้งหมด   2865  คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24840 
เด็กชายรัฐพล หม่องสวย 
101
2
24859 
เด็กชายอาหย่ง ลิจัน 
101
3
24870 
เด็กชายธนกฤต ส่องแสง 
101
4
24879 
เด็กชายสันติสุข เดชดี 
101
5
24903 
เด็กชายดวงเพชร พรหมเทพ 
101
6
24931 
นายบุญศรี ปองคำลือ 
101
7
24938 
เด็กชายชวนากร อินทา 
101
8
24946 
เด็กชายพลพจน์ ฟูแสง 
101
9
24990 
เด็กชายณัฐวุฒิ โป่งตุ้ย 
101
10
24997 
เด็กชายพีรพัฒน์ นุใจเหล็ก 
101
11
25012 
เด็กชายวีรศักดิ์ ไทยใหม่ 
101
12
25028 
เด็กชายสุรชัย เชอหมื่อ 
101
13
25035 
เด็กชายธนวัฒน์ เสนาวะนา 
101
14
25042 
เด็กชายกฤษตเมร เชื้อเมืองพาน 
101
15
25049 
เด็กชายนพรัตน์ คำขันกาศ 
101
16
25063 
เด็กชายอภิสิทธิ์ พุทธสาร 
101
17
25078 
เด็กชายศักดิ์ชัย เย้ 
101
18
25101 
เด็กชายวีระภัทร วุฒิ 
101
19
25116 
เด็กชายพีรพัฒน์ แสงคำ 
101
20
25124 
เด็กชายภานุมาศ แสงดี 
101
21
24848 
เด็กหญิงไอลดา กุณา 
101
22
24887 
เด็กหญิงไปรยา กลิ่นสม 
101
23
24895 
เด็กหญิงธิดาพร แสงจันทร์ 
101
24
24910 
เด็กหญิงวริศรา สมเสมอใจ 
101
25
24917 
เด็กหญิงเบญจพร แซ่ลี 
101
26
24924 
เด็กหญิงกรรณิการ์ มีมุกเกิด 
101
27
24953 
เด็กหญิงจินดา ชึมมึ่ง 
101
28
24961 
เด็กหญิงทิพย์วรรณ เอี้ยงรอด 
101
29
24968 
เด็กหญิงจันทร์ธิดา อุ่นแปง 
101
30
24975 
เด็กหญิงกุสุมา หม่อโป๊ะกู่ 
101
31
24983 
เด็กหญิงยลดา แซ่ม้า 
101
32
25004 
เด็กหญิงกันธิชา กันทา 
101
33
25021 
เด็กหญิงมาลี มาเยอะ 
101
34
25056 
เด็กหญิงสุพรรษา ยั่งยืน 
101
35
25070 
เด็กหญิงพรกนก บุญแก้วพุด 
101
36
25085 
เด็กหญิงณัฐพร สุรินธรรม 
101
37
25092 
เด็กหญิงเป้าสุ แซ่โต้ง 
101
38
25098 
เด็กหญิงอุทุมพร หม่อโป๊ะกู่ 
101
39
25107 
เด็กหญิงนามเหมย ลาหู่นะ 
101
40
25114 
เด็กหญิงกัลยาด แสนธิเลิศ 
101
41
24878 
เด็กชายวิว อภิบูรณ์สุวรรณ 
102
42
24893 
เด็กชายศุภกฤษฎิ์ จันทร์สุวรรณ 
102
43
24909 
เด็กชายรพีภัทร ทะนันชัย 
102
44
24923 
เด็กชายคณาสิน ใจผูก 
102
45
24930 
เด็กชายหนึ่ง ชุ่มเย็น 
102
46
24937 
เด็กชายศุภากร จันทร์พร 
102
47
24945 
เด็กชายพันกร ตุงคำ 
102
48
24967 
เด็กชายวัฒนศักดิ์ แซ่จาง 
102
49
24974 
เด็กชายณัฐวุฒิ เครือศรี 
102
50
24989 
เด็กชายปิยะพล ไกรกิจราษฎร์ 
102
51
24996 
เด็กชายภวินท์ คชพล 
102
52
25003 
เด็กชายสมชาย จองมา 
102
53
25011 
เด็กชายเศรษฐ์วัฒน์ บุญศรี 
102
54
25034 
เด็กชายสัมฤทธิ์ โต๊ะเมาลี 
102
55
25041 
เด็กชายสมพงษ์ ใจวงค์ 
102
56
25062 
เด็กชายวรเมธ บุญชัย 
102
57
25100 
เด็กชายภัคพันธ์ พรหมณะ 
102
58
25106 
เด็กชายเกียรติพงษ์ อวิรุทธนนท์ 
102
59
25115 
เด็กชายสมรักษ์ บุญคำ 
102
60
25123 
เด็กชายวิชัย จันทร์เป็ง 
102
61
24839 
เด็กหญิงเขมจิรา วงศ์ศา 
102
62
24847 
เด็กหญิงสุขจิตตรา รุ่งขวัญเรือน 
102
63
24858 
เด็กหญิงสุภาพร ปันแก้ว 
102
64
24869 
เด็กหญิงสุรีรัตน์ สมบุญ 
102
65
24886 
เด็กหญิงน้ำหวาน สิทธิวงค์ 
102
66
24902 
เด็กหญิงจิดาภา ชัยชนะ 
102
67
24916 
เด็กหญิงจิรนัธนิน ดอกไม้ 
102
68
24952 
เด็กหญิงณัฐธณิเก พันธทอง 
102
69
24960 
เด็กหญิงณัฐภร แก้วสมพงษ์ 
102
70
24982 
เด็กหญิงพิมพ์มาดา กรุงเกษม 
102
71
25020 
เด็กหญิงสุธารส พิทักษ์ริติกุล 
102
72
25027 
เด็กหญิงนริศรา ดวงอ้าย 
102
73
25048 
เด็กหญิงนูรอัยณีย์ อาชาแสงภักดี 
102
74
25055 
เด็กหญิงสุพรรษา จันคำ 
102
75
25059 
เด็กหญิงศิริพร เจริญทิพย์นุกูล 
102
76
25069 
เด็กหญิงชลธิชา หน่อแก้ว 
102
77
25074 
เด็กหญิงสุชาดา ตระการบุญชัย 
102
78
25077 
เด็กหญิงณัฐธิดา เพอะละ 
102
79
25084 
เด็กหญิงฉัตรธพิชญา กันดา 
102
80
25091 
เด็กหญิงชนัธชิดา บุตรแก้ว 
102
81
24813 
นายทักษิณ ศรีสะอาด 
103
82
24867 
เด็กชายชัชวาลย์ แสนบุญรัตน์ 
103
83
24875 
เด็กชายพันธกาน วงค์ทจักร์ 
103
84
24892 
เด็กชายสิทธิกร หม่อโป๊ะกู่ 
103
85
24908 
นายสิทธานต์ ธีรกฤษ์ 
103
86
24922 
เด็กชายชาคริส คำเงิน 
103
87
24958 
เด็กชายมนตรี บรรเลงกาศ 
103
88
24966 
เด็กชายคมเดช ชอุ่มวณิชวัฒนา 
103
89
24988 
นายอนุสรณ์ แสงแก้ว 
103
90
24995 
เด็กชายนิรวิทย์ คำมี 
103
91
25026 
เด็กชายรณกร ธำรงดุสิต 
103
92
25033 
เด็กชายภาวัต แซ่ลี 
103
93
25054 
เด็กชายหลง พรมปัญญา 
103
94
25076 
เด็กชายชัยวัฒน์ สั่งคำ 
103
95
25083 
เด็กชายรพีภัส เตจีะใจ 
103
96
25090 
เด็กชายณัฐภูมิ คำสิทธิ์ 
103
97
25105 
เด็กชายสุรชัย หล่อพิสุทธิกุล 
103
98
25113 
เด็กชายจักรินทรื ไชยโย 
103
99
25122 
เด็กชายรชต อาจธัญกรณ์ 
103
100
25129 
เด็กชายเพชร อินจันทร์ 
103
101
24838 
เด็กหญิงทับทิม อินคำ 
103
102
24846 
เด็กหญิงปอยชมพู สุทธิชัยกุล 
103
103
24857 
เด็กหญิงขวัญฟ้า บุญนำ 
103
104
24885 
เด็กหญิงเกี๋ยง นามแสง 
103
105
24901 
เด็กหญิงชลธิชา ต๊ะปัญญา 
103
106
24915 
เด็กหญิงณีรนุช ปัญญาบูลย์ศิลป์ 
103
107
24929 
เด็กหญิงพิชญา ปัญญาชิน 
103
108
24936 
เด็กหญิงรติมา ธรรมสาร 
103
109
24944 
เด็กหญิงรินรดา คำแปง 
103
110
24951 
เด็กหญิงพรนภา ชีวจาร์ 
103
111
24973 
เด็กหญิงนฤภร แซ่จู 
103
112
24981 
เด็กหญิงแก่นจันทร์ บุญศรี 
103
113
25002 
เด็กหญิงสายฝน นามแก้ว 
103
114
25010 
เด็กหญิงสุรัญลักษณ์ พานพระศรี 
103
115
25019 
เด็กหญิงขวัญข้าว นันธิษา 
103
116
25040 
เด็กหญิงสิรินธา แก้วบุญมี 
103
117
25047 
เด็กหญิงจันทร์แปง อ่อนคำ 
103
118
25061 
เด็กหญิงดวงกมล ลาหู่นะ 
103
119
25068 
เด็กหญิงอุมากร กันทะดวง 
103
120
25099 
เด็กหญิงดาวรุ่ง หลวงบุญ 
103
121
24836 
เด็กชายสำราญ ไอ่แสง 
104
122
24856 
เด็กชายจันทร์แก้ว คำวงษ์ 
104
123
24865 
เด็กชายณัฐวุฒิ มงคลคลี 
104
124
24907 
เด็กชายชญานนท์ คำน้อย 
104
125
24921 
นายนนทกานต์ ตระการจันทร์ 
104
126
24957 
เด็กชายสุทธิภัทร จันทร์อ้วน 
104
127
24965 
เด็กชายธนเนศพล วนาพิทยาชัยวงศ์ 
104
128
24979 
เด็กชายพีรภัทร สุติมา 
104
129
25017 
เด็กชายพิสิษฐ์ สุขเจริญ 
104
130
25032 
เด็กชายพงศกร กาบเกี๋ยง 
104
131
25039 
เด็กชายธนกร จิระยา 
104
132
25046 
เด็กชายสุทธิพงษ์ มือโป๊ะ 
104
133
25053 
เด็กชายหลงนวล นามนวล 
104
134
25060 
เด็กชายสุลี คำแสง 
104
135
25075 
เด็กชายพงษ์เจริญ สายแก้ว 
104
136
25097 
เด็กชายปราชญ์ หมื่นนามหน่อ 
104
137
25104 
เด็กชายชญานนท์ หล่อแหลม 
104
138
25112 
เด็กชายทรงธรรม ริมประเสริฐ 
104
139
25121 
เด็กชายเขมโสภณ วงศ์นฤเดชากุล 
104
140
25128 
เด็กชายปวริศร ยอดคำใส 
104
141
24845 
เด็กหญิงพิยดา ขัดสงคราม 
104
142
24884 
เด็กหญิงยินดี องอาจ 
104
143
24891 
เด็กหญิงอรพิน วงศ์แก้ว 
104
144
24899 
เด็กหญิงณัฐธิชา สิทธิวงสี 
104
145
24900 
เด็กหญิงญาณิศา ภิระบัน 
104
146
24914 
เด็กหญิงพิยมินตรา ณ น่าน 
104
147
24928 
เด็กหญิงอริสรา จายยี่ 
104
148
24935 
เด็กหญิงกัญญาพัชร ต๊ะต้องใจ 
104
149
24943 
เด็กหญิงพรพิสุทธิ์ ต๊ะมอญ 
104
150
24950 
เด็กหญิงหอมฟอง บัวแก้ว 
104
151
24972 
เด็กหญิงยุพิน อูล้อ 
104
152
24987 
เด็กหญิงกุลณัฐ รัตนชัย 
104
153
24994 
เด็กหญิงรัชฎาภรณ์ นามหน่อ 
104
154
25001 
เด็กหญิงจันทิมา ดวงคำ 
104
155
25009 
เด็กหญิงราติฟา มะทะมัด 
104
156
25025 
เด็กหญิงมณีรัตน์สาวิณี จอมเอ้ย 
104
157
25067 
เด็กหญิงพิชาพร แก้วอี่ 
104
158
25082 
เด็กหญิงสุรอยยา แซ่ย่าง 
104
159
25088 
เด็กหญิงดวงเดือน กันใจ 
104
160
25089 
เด็กหญิงอินทิรา วิธรรม 
104
161
24810 
เด็กชายสันติภาพ แสงศศิธร 
105
162
24834 
เด็กชายฐานพัฒน์ นามแสง 
105
163
24873 
เด็กชายสมบูรณ์ เสียงลี 
105
164
24874 
นายแดง วงค์สาม 
105
165
24882 
เด็กชายวิวัฒน์ จันทร์สุรีย์กุล 
105
166
24920 
เด็กชายนราธิป บุญถา 
105
167
24949 
เด็กชายทัศนพล แซ่ย่าง 
105
168
25000 
เด็กชายวรวิช หน่อแสง 
105
169
25024 
เด็กชายฤทธิศักดิ์ นามเวียง 
105
170
25031 
เด็กชายวรัญชิต กันแก้ว 
105
171
25038 
เด็กชายศุภเดช ก๋นเฟย 
105
172
25066 
เด็กชายเอกวันต์ คำลือ 
105
173
25072 
เด็กชายวรเชษฐ์ เบเซะ 
105
174
25081 
เด็กชายภัทรพล ชัยประภาขวัญ 
105
175
25096 
เด็กชายอภิโชค จันทะรี 
105
176
25103 
เด็กชายธันวา ไทยใหญ่ 
105
177
25110 
เด็กชายกิตติภูมิ คูเชื้อ 
105
178
25111 
เด็กชายรัฐพล แสนแซ่ 
105
179
25120 
เด็กชายธนวัฒน์ รงรอง 
105
180
25127 
เด็กชายสืบสกุล ชื่องาม 
105
181
24844 
เด็กหญิงวรรณวิศา นามแก้ว 
105
182
24855 
เด็กหญิงสายฝน กันกอบ 
105
183
24863 
เด็กหญิงสุพรรษา คำเงิน 
105
184
24890 
เด็กหญิงอ้อม ศรีวงค์ 
105
185
24898 
เด็กหญิงชไมพร อินต๊ะคำ 
105
186
24906 
เด็กหญิงวิภาวรรณ ระมาตร์ 
105
187
24913 
เด็กหญิงศศิมนต์ นันทชัยวงค์ 
105
188
24927 
เด็กหญิงนิ่ม นามหลวง 
105
189
24934 
เด็กหญิงจรัสพร จ่าหลิ่ง 
105
190
24942 
นางสาวปิยนุช หนานอ้าย 
105
191
24956 
เด็กหญิงปทุมพร จันทาพูน 
105
192
24964 
เด็กหญิงรวิพร สุวคนร์ 
105
193
24971 
เด็กหญิงไททอง ลือคำ 
105
194
24978 
เด็กหญิงชลธิชา ไทยเดิม 
105
195
24986 
เด็กหญิงสิรินญา ชุ่มเย็น 
105
196
24993 
เด็กหญิงพัชรี สื่อพา 
105
197
25007 
เด็กหญิงธนพร ชิดชม 
105
198
25016 
เด็กหญิงชุติมา สมบัติ 
105
199
25045 
เด็กหญิงปนัดดา มิ่งมา 
105
200
25052 
เด็กหญิงปาริฉัตร ไชยวงค์ 
105
201
24842 
เด็กชายวิชัย หม่อปอกู่ 
106
202
24881 
เด็กชายณรงค์พล คำดี 
106
203
24897 
เด็กชายชยพล สีสุวรรณ 
106
204
24905 
เด็กชายเจียน เซ็ง ลี 
106
205
24912 
เด็กชายธนเดช อภิวรรณ 
106
206
24919 
เด็กชายวีรภาพ มงคลคลี 
106
207
24948 
เด็กชายธรรมรักษ์ ไชยชนะ 
106
208
24999 
เด็กชายกิจจา ไชยอินปั๋น 
106
209
25015 
เด็กชายพิชิตภัย ปัญญาหาร 
106
210
25023 
เด็กชายณัฐวุฒิ ขันติการ 
106
211
25051 
เด็กชายวัน ไทยใหญ่ 
106
212
25065 
เด็กชายพุฒิพงศ์ ชุ่มเย็น 
106
213
25073 
เด็กชาย่ธนโชติ เกตแก้ว 
106
214
25079 
เด็กชายเสกสรร โวยแม 
106
215
25086 
เด็กชายจักรกฤษณ์ ซึ่งเกษม 
106
216
25094 
เด็กชายสรสิทธิ์ ไชยอาม 
106
217
25095 
เด็กชายวีรพงศ์ รุ่งมงคลนาม 
106
218
25109 
เด็กชายพันธิวา ช่วยชูกลิ่น 
106
219
25117 
เด็กชายภูริทัต แสนสลี 
106
220
25125 
เด็กชายสุเมธ กันใจ 
106
221
24833 
เด็กหญิงดวงกมล โพธิ์บาง 
106
222
24853 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ขามเพลา 
106
223
24862 
เด็กหญิงบัวผัด คำแสง 
106
224
24872 
เด็กหญิงกัลยา นามจาย 
106
225
24889 
เด็กหญิงหนึ่ง บุญศรี 
106
226
24926 
เด็กหญิงกัลยารัตน์ ขัติยศ 
106
227
24933 
เด็กหญิงวรรณวิษา ใจดี 
106
228
24941 
เด็กหญิงฐาปนี บุญธิมา 
106
229
24955 
เด็กหญิงนฤมล แซ่เอี้ยว 
106
230
24963 
เด็กหญิงอัมภิกา ปัญญา 
106
231
24970 
เด็กหญิงจันทร์จิรา ใส่คำ 
106
232
24977 
เด็กหญิงนิศาชล จงประเสิรฐ 
106
233
24985 
เด็กหญิงอำพร นามยี่ 
106
234
24992 
เด็กหญิงภัทรนันท์ มาลาแซม 
106
235
25006 
เด็กหญิงชนาภา คำแดง 
106
236
25030 
เด็กหญิงสุภาพร มุนไฮสง 
106
237
25037 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ ไชยศรีวงค์ 
106
238
25044 
เด็กหญิงแสงเดือน ศรีสะอาด 
106
239
25058 
เด็กหญิงชญาพร สงวนวงษ์ 
106
240
25080 
เด็กหญิงจันคำ แก้วดุลดุก 
106
241
24841 
เด็กชายนภดล แสงคำ 
107
242
24860 
เด็กชายบุญแสง วงค์สาม 
107
243
24871 
เด็กชายนิธิกร สุนทรชัย 
107
244
24880 
เด็กชายกรวิชญ์ มหาปุริมกุล 
107
245
24888 
เด็กชายสุทธิพงษ์ โทศรี 
107
246
24904 
เด็กชายกฤษกรณ์ นารักษ์ 
107
247
24925 
เด็กชายอุทัย แสงหล้า 
107
248
24932 
เด็กชายอาหมิง แซ่หว่าง 
107
249
24939 
เด็กชายธนพล ไชยรินทร์ 
107
250
24947 
เด็กชายตันติกร โพธิ์อ่อง 
107
251
24962 
เด็กชายชิษณุพงศ์ วงค์แสนศรี 
107
252
24976 
เด็กชายภัคพล ดอกยี่สุ่น 
107
253
24984 
เด็กชายนวพล ชุ่มเรือน 
107
254
24991 
เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์เสนา 
107
255
25013 
เด็กชายชาอูลอง เวยเด้อกู่ 
107
256
25029 
เด็กชายวีรพงศ์ ปัญญา 
107
257
25036 
เด็กชายแสงตุ้ย คำวงค์ 
107
258
25050 
เด็กชายมานา ชุติมาตระกูล 
107
259
25057 
เด็กชายธีรภัทร คำใจ 
107
260
25064 
เด็กชายบุญส่ง ใจธิตา 
107
261
24832 
เด็กหญิงวรรณี วงศ์ศศิปภากุล 
107
262
24851 
เด็กหญิงวันวิสา ชัยวงค์ 
107
263
24864 
เด็กหญิงสายสุนีย์ ศรีวงค์ 
107
264
24896 
เด็กหญิงพัชฎาภรณ์ วรรณราช 
107
265
24911 
เด็กหญิงรมิตา สุเพ็ญพร 
107
266
24918 
เด็กหญิงปลายฝน มาวิเลิศ 
107
267
24954 
เด็กหญิงนามู่ แชเบ้อ 
107
268
24969 
เด็กหญิงพลอย อินจันทร์ 
107
269
24998 
เด็กหญิงอาทิตยา หอมหวาน 
107
270
25005 
เด็กหญิงนันทรัตน์ ติละ 
107
271
25022 
เด็กหญิงอรวรรณ์ ตาคำดี 
107
272
25043 
เด็กหญิงกัญญาภัค นามแล 
107
273
25071 
เด็กหญิงวรรณา คำติ๊บ 
107
274
25087 
เด็กหญิงแพรวพรรษา แสงศรี 
107
275
25093 
เด็กหญิงธัชศรัณย์ อึ้งศิลป์ศรีกุล 
107
276
25102 
เด็กหญิงสาวิกา ไทยใหญ่ 
107
277
25108 
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ จำปาทอง 
107
278
25118 
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สุขศิริ 
107
279
25119 
เด็กหญิงหนุ่ม ไทยใหญ่ 
107
280
25126 
เด็กหญิงเม ทองดี 
107
281
24793 
เด็กชายจีรศักดิื ชัยประสิทธิ์ 
108
282
24797 
เด็กชายอนวัช แซ่ม้า 
108
283
24799 
เด็กชายวสันต์ ต๊ะวิจิตร 
108
284
24801 
เด็กชายกิตติภูมิ คำลือวงค์ 
108
285
24803 
เด็กชายธีรรักษ์ เชื้อเมืองพาน 
108
286
24806 
เด็กชายยงยุทธ แซ่เหาะ 
108
287
24807 
เด็กชายวัฒนา ใจวรรณะ 
108
288
24808 
เด็กชายสหศวรรษ หลวงเป็็ง 
108
289
24811 
เด็กชายวินัย คำแสง 
108
290
24812 
เด็กชายวัน คำแก้ว 
108
291
24814 
เด็กชายธนบรรณ ใจมั่น 
108
292
24818 
เด็กชายพิสิษฐ์ แซ่นี่ 
108
293
24821 
เด็กชายพุฒิพงค์ แก้วดอนดุก 
108
294
24826 
เด็กชายวิชัย บุญศรี 
108
295
24828 
เด็กชายยี่ติ๊บ นามสาม 
108
296
24831 
เด็กชายอนวัช สมหวังสกุล 
108
297
24784 
เด็กหญิงนิรภาดา สุตินกาศ 
108
298
24785 
เด็กหญิงนฤดี คำแก้ว 
108
299
24786 
เด็กหญิงโม๋พิม สุขประเสริฐ 
108
300
24787 
เด็กหญิงแสงตาล นามแก้ว 
108
301
24788 
เด็กหญิงบุญรักษา น้อยอ้าย 
108
302
24789 
เด็กหญิงเกศินี คำแสง 
108
303
24790 
เด็กหญิงศิราณี จันทร์ทอง 
108
304
24794 
เด็กหญิงศศิภรณ์ วธีวานนท์ 
108
305
24798 
เด็กหญิงเบญจมาศ ิอินมุ่ง 
108
306
24800 
เด็กหญิงญาณิศา จันทาคำ 
108
307
24804 
เด็กหญิงอารยา สามยอด 
108
308
24805 
เด็กหญิงศิลป์สุภา แสงสุข 
108
309
24815 
เด็กหญิงอัมพร นามยี่ 
108
310
24816 
เด็กหญิงณัฐนิชา ชัยชื่น 
108
311
24817 
เด็กหญิงพรธิดา ณ กาวงค์ 
108
312
24819 
เด็กหญิงปุณยภา พูลผล 
108
313
24820 
นางสาววาสนา ตามี 
108
314
24822 
เด็กหญิงจิดาภา ไชยวงค์ 
108
315
24823 
นางสาวแสง อินหงส์ 
108
316
24824 
เด็กหญิงฟิว อินแสง 
108
317
24825 
เด็กหญิงณัฎฐิณี ศรีสุดา 
108
318
24827 
เด็กหญิงบัวหอม ยี่บุญ 
108
319
24829 
เด็กหญิงพรทิพย์ นามใส่ 
108
320
24830 
เด็กหญิงปาณิศา สุนันต๊ะ 
108
321
24740 
เด็กชายภาณุภัทร ปัญญาธิ 
109
322
24741 
เด็กชายณัชภูมิ ปันทะนู 
109
323
24742 
นายลอซ่า เชอก๊อง 
109
324
24747 
เด็กชายมนัส เตชะพัตราภรณ์ 
109
325
24748 
เด็กชายคมเพชร พรมปัญญา 
109
326
24749 
นายปิยวัฒน์ หนานอ้าย 
109
327
24754 
เด็กชายสุเมธี ตำหนิชาติ 
109
328
24762 
นายเครือ เครือเมือง 
109
329
24770 
เด็กชายเอกราช มาเยอะ 
109
330
24771 
เด็กชายณัฐชัย บุญญาพรมณี 
109
331
24772 
เด็กชายทินกร นามยอด 
109
332
24776 
เด็กชายนันทิวร แสงแก้ว 
109
333
24779 
เด็กชายเฉลิมชัย ชัยวงค์ 
109
334
24780 
เด็กชายโสภณ วงศ์ธรรม 
109
335
24736 
เด็กหญิงติน่า จะนะ 
109
336
24739 
เด็กหญิงมีนา อาเบกู่ 
109
337
24743 
เด็กหญิงนิตยา ัจันทาวงค์ 
109
338
24744 
เด็กหญิงอรพิม นามวงค์ 
109
339
24745 
เด็กหญิงกมลวรรณ ดวงแก้ว 
109
340
24746 
เด็กหญิงนันทิดา คำแสง 
109
341
24750 
เด็กหญิงเบญจวรรณ แปงเมือง 
109
342
24752 
เด็กหญิงจิรัชญา บุญตัน 
109
343
24753 
เด็กหญิงวรัญญาพร แก้วนาติ๊บ 
109
344
24755 
เด็กหญิงกัลยา อิสา 
109
345
24756 
เด็กหญิงรุจิรา เพชรพยอม 
109
346
24757 
เด็กหญิงพรยามา ดวงแสง 
109
347
24759 
เด็กหญิงนัยเนตร แก้วพวง 
109
348
24760 
เด็กหญิงปาริฉัตร วงศ์สุวรรณ 
109
349
24763 
เด็กหญิงกัญจน์ญาณัฐ คำนวล 
109
350
24765 
เด็กหญิงสุชัญญา ทาศักดิ์ 
109
351
24766 
เด็กหญิงพิชาญา ลุงจาง 
109
352
24767 
เด็กหญิงพัขรพร บริบูรณ์ 
109
353
24769 
เด็กหญิงแปง อำพร 
109
354
24773 
เด็กหญิงทอสีนี นามจาย 
109
355
24774 
นางสาวนวล ลักษ์ไทย 
109
356
24775 
เด็กหญิงวรัญญา หวั่น 
109
357
24777 
เด็กหญิงศศิญากร จำปาแก้ว 
109
358
24778 
เด็กหญิงฝน อินหงษ์ 
109
359
24781 
เด็กหญิงอัยรีน ชุมภูทิพย์ 
109
360
24783 
เด็กหญิงน้ำฝน แซ่หย่าง 
109
361
24690 
เด็กชายพิชญุตม์ ดาวนันท์ 
110
362
24693 
เด็กชายปรีชา คำแสน 
110
363
24698 
เด็กชายกฤติเดช นิธิเบญจพล 
110
364
24702 
เด็กชายวันใส อุ่นใจ 
110
365
24706 
เด็กชายบุญรักษ์ วงศ์รัตน์ 
110
366
24715 
เด็กชายภูมิภัทร สะสม 
110
367
24716 
เด็กชายศิวกร พรานกวาง 
110
368
24717 
เด็กชายพงศภัค ยะเสนา 
110
369
24721 
เด็กชายณัฐพงษ์ คำปัน 
110
370
24722 
นายหลง คำแก้ว 
110
371
24725 
เด็กชายนิธิศ แจ่เปียว 
110
372
24729 
เด็กชายปิยะพงศ์ แสนปกป้องแดน 
110
373
24733 
เด็กชายธนกฤต ปัญญา 
110
374
24691 
เด็กหญิงวีรยา ชัยมณี 
110
375
24692 
เด็กหญิงฝ้าย อินทร์คำ 
110
376
24696 
เด็กหญิงสุดารัตน์ ธำรงทัศนีย์ 
110
377
24697 
เด็กหญิงรัญชิดา จตุรงค์ถาวร 
110
378
24699 
เด็กหญิงมณีรัตน์ จมจื่ม 
110
379
24700 
เด็กหญิงพิชญาพร เมืองใจ 
110
380
24701 
นางสาวพิมพ์ ใจทุน 
110
381
24703 
เด็กหญิงธีมาพร หงษ์คำ 
110
382
24704 
เด็กหญิงอุมาภรณ์ วงค์แสนดี 
110
383
24705 
เด็กหญิงเจสสิกา ชันต์พอร์ท 
110
384
24707 
เด็กหญิงมีนา ไทยใหญ่ 
110
385
24708 
เด็กหญิงทิพานัน พันดวง 
110
386
24709 
เด็กหญิงปาริชาติ สุกรณ์ 
110
387
24711 
เด็กหญิงจินดารัตน์ คำปั๋น 
110
388
24712 
นางสาวเหมยคำ คำแสง 
110
389
24713 
เด็กหญิงสุรีพร แสงทอง 
110
390
24714 
เด็กหญิงแป้ง ศรีวงค์ 
110
391
24718 
นางสาวลูกหมี ดวงดี 
110
392
24719 
เด็กหญิงฐิตาภรณ์ พรหมนารถ 
110
393
24723 
เด็กหญิงดวงมณี แสงคำดี 
110
394
24724 
เด็กหญิงอรจิรา สิทธิวงค์ 
110
395
24726 
เด็กหญิงธมนวรรณ มากสมบูรณ์ 
110
396
24727 
เด็กหญิงจันทร์ศิริ ธำรงสกุล 
110
397
24728 
เด็กหญิงณิชาภัทร ปาเจริญ 
110
398
24730 
เด็กหญิงนิชนันท์ สุขใจ 
110
399
24731 
เด็กหญิงพรไพลิน โพธิเจริญ 
110
400
24732 
เด็กหญิงสุวิมล แซ่พ่าน 
110
401
24738 
เด็กชายกิตติภณ ชมวิจิตร 
111
402
24768 
เด็กชายฐาปณพงษ์ คำน้อย 
111
403
24782 
เด็กชายอภิสิทธิ์ งามสุขสกุล 
111
404
24791 
เด็กชายบุญญวัฒน์ ทรายแก้ว 
111
405
24835 
เด็กชายธนิน ธรรมวงค์ 
111
406
24849 
เด็กชายศักดิ์ชัย สมตา 
111
407
24850 
เด็กชายบุญเลิศ คำพรหม 
111
408
24866 
เด็กชายพีรพล แซ่ว่าง 
111
409
24876 
เด็กชายเมธาสิทธิ์ เมืองคำบุตร 
111
410
24940 
เด็กชายพิสุ เชาว์สุวรรณวิไล 
111
411
24694 
เด็กหญิงพิชญา วรรณวิไล 
111
412
24695 
เด็กหญิงนพธีรา จันทา 
111
413
24710 
เด็กหญิงธิดา พรหมฤทธิวงศ์ 
111
414
24720 
เด็กหญิงณิชา แซ่ลี 
111
415
24734 
เด็กหญิงพรรณธร เชื้อสาทุม 
111
416
24735 
เด็กหญิงพัชรธิดา มุขเพชร 
111
417
24737 
เด็กหญิงศศิประภา สีคำนิด 
111
418
24751 
เด็กหญิงปภาวดี อัครเอกฒาลิน 
111
419
24758 
เด็กหญิงอิงอร แก้วประเสริฐ 
111
420
24761 
เด็กหญิงรัตนมณี เก่งจริง 
111
421
24764 
เด็กหญิงสุทัตตา ตรีกระสุน 
111
422
24792 
เด็กหญิงจิณห์นิภา ศรีวาณิชย์กุล 
111
423
24795 
เด็กหญิงฐิติพร โกดอ่อน 
111
424
24796 
เด็กหญิงพลอย กันทะวงค์ 
111
425
24802 
เด็กหญิงณิชารีย์ นวพลพิทักษ์ 
111
426
24809 
เด็กหญิงวชิราภร คำน้อย 
111
427
24837 
เด็กหญิงศยามน ขันทะ 
111
428
24843 
เด็กหญิงจิณห์วรา ศรีวาณิชย์กุล 
111
429
24852 
เด็กหญิงปณิตา เถา 
111
430
24854 
เด็กหญิงรตนพร ใจมะณา 
111
431
24861 
เด็กหญิงมินธิดา ใจสบาย 
111
432
24868 
เด็กหญิงณัฐนนิน ปามูล 
111
433
24877 
เด็กหญิงจิรัชญา ถาแหล่ง 
111
434
24883 
เด็กหญิงสายฝน ยาฟู 
111
435
24894 
เด็กหญิงณัฐพร ใจลัง 
111
436
24959 
เด็กหญิงรัตน์ฐานันท์ หลวงสิทธิ์ 
111
437
24980 
เด็กหญิงพัชริญา สวนสุกอง 
111
438
25008 
เด็กหญิงฐิติรัตน์ พรหมฤทธิ์วงศ์ 
111
439
25014 
เด็กหญิงสุจินดา ชุ่มเย็น 
111
440
25018 
เด็กหญิงชนิภรณ์ คำพรม 
111
441
24572 
เด็กชายกิตติเดช เจริญยิ่ง 
112
442
24573 
เด็กชายเจนวิชา จินดาธรรม 
112
443
24574 
นายธนภัทร คำเอี่ยว 
112
444
24575 
เด็กชายธนศักดิ์ แสงหงษ์ 
112
445
24576 
เด็กชายนที แสงแก้ว 
112
446
24577 
เด็กชายพีรพัฒน์ ไพบูลย์ยิ่งยศ 
112
447
24578 
เด็กชายภควรรธน์ ศรีสวัสดิ์ 
112
448
24579 
เด็กชายภูริภาคย์ ชัยรักวงศ์ 
112
449
24580 
เด็กชายศิรวัฒน์ บุตรมี 
112
450
24581 
เด็กชายศิวกร สุทธกุล 
112
451
24582 
เด็กชายศิวัฒม์ ปาระมี 
112
452
24583 
เด็กหญิงกนกวรรณ แซ่ฮ่วง 
112
453
24584 
เด็กหญิงเกตน์นิภา คำเงิน 
112
454
24585 
เด็กหญิงจันธิดา วงค์หล้า 
112
455
24586 
เด็กหญิงจิตรวิมล ยอดเชียงคำ 
112
456
24587 
เด็กหญิงจิราพัชร รุ่งสิริพิพัฒน์ 
112
457
24588 
เด็กหญิงจิราภรณ์ แซ่ฟาง 
112
458
24589 
เด็กหญิงชลพร คงถาวร 
112
459
24590 
เด็กหญิงณัฐฐินันท์ กิจตระกูล 
112
460
24591 
เด็กหญิงบัณฑิตา กันทะยอม 
112
461
24592 
เด็กหญิงปรียาดา อยู่มั่น 
112
462
24593 
เด็กหญิงภัทรวดี ทวิชัย 
112
463
24594 
เด็กหญิงภัสสร แซ่เหย 
112
464
24595 
เด็กหญิงภูริชญา ชัยรักวงศ์ 
112
465
24596 
เด็กหญิงรวิมณฑน์ มูลภัทรา 
112
466
24597 
เด็กหญิงลลิตวดี คำสงวน 
112
467
24598 
เด็กหญิงลลิตา สิงห์คำ 
112
468
24599 
เด็กหญิงวริศรา แสงเทพ 
112
469
24600 
เด็กหญิงสิริภูรี ทาแกง 
112
470
24601 
เด็กหญิงสุชานุช สงบสันติสุข 
112
471
24602 
เด็กหญิงสุพิชา วงศ์มา 
112
472
24603 
เด็กหญิงสุวรรณา เพชรโพทอง 
112
473
24604 
เด็กหญิงหนึ่งฤดี แซ่จาง 
112
474
24605 
เด็กหญิงอัจฉรา วงค์แก้ว 
112
475
24606 
เด็กหญิงอัยดา สุวรรณหงษ์ 
112
476
24607 
เด็กหญิงอินธิดา คำเปา 
112
477
24608 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ คำหล้า 
113
478
24609 
เด็กชายจักรพรรดิ คำวงค์ 
113
479
24610 
เด็กชายเจนวิทย์ บุญมี 
113
480
24611 
เด็กชายชยพล รักยอดยิ่ง 
113
481
24612 
เด็กชายทินกร แซ่เหยาะ 
113
482
24613 
เด็กชายธีรเทพ ศิริคำ 
113
483
24614 
เด็กชายปิยะพงษ์ วรรณสุทธิ 
113
484
24615 
เด็กชายภัตทอง คำวงษ์ 
113
485
24616 
นายศักดิ์ดา บางทับ 
113
486
24617 
เด็กชายอภิสิทธิ์ ศรีสมบัติ 
113
487
25261 
เด็กชายสุรชาติ แอจา 
113
488
24618 
เด็กหญิงชัยสินี รวยคุณความดี 
113
489
24619 
เด็กหญิงณัชชา ไลไธสง 
113
490
24620 
เด็กหญิงณัฐพร ปะกู่ 
113
491
24621 
เด็กหญิงWin Win LWin นวลจันทร์ 
113
492
24622 
เด็กหญิงแมรี่ เดเล 
113
493
24623 
เด็กหญิงเมธิตา มุงเมือง 
113
494
24624 
เด็กหญิงศิรินทร ทวีสัจจากุล 
113
495
24625 
เด็กหญิงสุจิรา ดวงแสง 
113
496
24626 
เด็กหญิงสุภาภรณ์ อินต๊ะวงค์ 
113
497
24627 
เด็กหญิงอรุชา หลี่ 
113
498
24628 
เด็กหญิงอาทิตยา ทองคำสอาด 
113
499
24629 
เด็กหญิงแอบี เดเล 
113
500
24630 
เด็กชายกรวิชญ์ บุญมี 
114
501
24631 
เด็กชายแก้ว สุทธิ 
114
502
24632 
เด็กชายชินดนัย ตวงวิทยากุล 
114
503
24633 
เด็กชายณรงค์ เนติธรรมรัตน์ 
114
504
24634 
เด็กชายภาณุวิชญ์ แซ่ย้าง 
114
505
24635 
เด็กชายมูฮัมหมัด ไทยอนันต์ 
114
506
24636 
เด็กชายวุฒิภัทร สูนบุญ 
114
507
24637 
เด็กชายสมศักดิ์ วราเมธากุล 
114
508
24638 
เด็กชายสิทธิพล เมืองรัตน์ 
114
509
24640 
เด็กชายอภิรักษ์ ภู่เจริญ 
114
510
24669 
เด็กชายเกริกชัย จอมแสง 
114
511
25227 
เด็กชายเอกธนวัช เหมสงวน 
114
512
24641 
เด็กหญิงจิราพร สุภาพพจนา 
114
513
24642 
เด็กหญิงทวีพร แสนถัง 
114
514
24643 
เด็กหญิงนันทกานต์ ปานมั่น 
114
515
24644 
เด็กหญิงพิณทิพย์ บัวรวย 
114
516
24688 
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำแสง 
114
517
24689 
เด็กหญิงธันญาดา หวังพรไพโรจน์ 
114
518
25228 
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ แดงชาติ 
114
519
25259 
เด็กหญิงยุพิน สกุลต้วนเจริญ 
114
520
25260 
เด็กหญิงหงษ์ผิน แซ่ต้วน 
114
521
24367 
นายเกรียงไกร ยี่แสง 
201
522
24368 
เด็กชายจรัญ นามหลง 
201
523
24369 
เด็กชายจีรภัทร คำใจ 
201
524
24370 
เด็กชายชนกันต์ ณัฏฐาชนก 
201
525
24371 
เด็กชายชนพัทร จันต๊ะคาด 
201
526
24372 
เด็กชายธงชัย เหม่อแล่ 
201
527
24373 
เด็กชายบรรณสรณ์ ปานเจริญ 
201
528
24374 
เด็กชายประสาน นามแสง 
201
529
24375 
เด็กชายปรีชา เพชรเจริญ 
201
530
24376 
เด็กชายพีรวัส ธนันชัย 
201
531
24377 
เด็กชายวิทูน หอมนาน 
201
532
24378 
เด็กชายอัมพล วงค์ปันนา 
201
533
24379 
เด็กชายเอเธนท์ แซ่หวัง 
201
534
24402 
เด็กชายสุรนาท ลาภพรวิโรจน์ 
201
535
24407 
เด็กชายเอกชัย เจตอง 
201
536
24380 
เด็กหญิงกวินรัตน์ รังสี 
201
537
24381 
เด็กหญิงเกวลิน สังขรัตนพันธุ์ 
201
538
24382 
เด็กหญิงจินตนา ฟ้าสิทธิชัย 
201
539
24383 
เด็กหญิงฉัตรมงกุฎ อายุโรจน์ 
201
540
24385 
เด็กหญิงณัฐพร ใจงาม 
201
541
24386 
เด็กหญิงทิพย์มณี เลื่อมใส 
201
542
24387 
เด็กหญิงนิพาดา องค์ทวีทรัพย์ 
201
543
24388 
เด็กหญิงบัวทิพย์ อุ่นแก้ว 
201
544
24389 
เด็กหญิงปภิณพิทย์ คำเงิน 
201
545
24390 
เด็กหญิงปาริชาติ มานะ 
201
546
24391 
เด็กหญิงพรนภา เริงสมุทร 
201
547
24392 
เด็กหญิงพาขวัญ แก้วบุญเรือง 
201
548
24393 
เด็กหญิงพีระพร ดอยคำ 
201
549
24394 
เด็กหญิงพุทธินันท์ สุพรรณพรม 
201
550
24395 
เด็กหญิงภวพร ทองเต็ม 
201
551
24396 
เด็กหญิงวิราพร จอมเอ้ย 
201
552
24397 
เด็กหญิงศิราภรณ์ เงินสัจจา 
201
553
24398 
เด็กหญิงศิลาพร คงทน 
201
554
24399 
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยี่นวล 
201
555
24400 
นางสาวสุกันยา แซ่ก่อ 
201
556
24401 
เด็กหญิงสุพรรณี ศรีณรงค์ 
201
557
24403 
นางสาวสุวนันท์ หม่อโป๊ะกู่ 
201
558
24404 
เด็กหญิงสุวนันท์ อัสรานนท์ 
201
559
24405 
เด็กหญิงอังศุมาลี นามแสง 
201
560
24406 
เด็กหญิงเอ๋ นามอิง 
201
561
24327 
เด็กชายกฤษณพงศ์ พรหมปาลิตร 
202
562
24328 
เด็กชายโกมอน อามอ 
202
563
24329 
เด็กชายเขมทัต คำใส 
202
564
24330 
เด็กชายณัฐพงษ์ อินต๊ะวงค์ 
202
565
24331 
เด็กชายณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก 
202
566
24332 
เด็กชายทราย ไทยใหญ่ 
202
567
24333 
เด็กชายธีทัต แซ่วาง 
202
568
24334 
เด็กชายธีรภัทร ธำรงดุสิต 
202
569
24335 
เด็กชายธุวานนท์ นาใจ 
202
570
24336 
เด็กชายปฏิภาณ เหมือนฟู 
202
571
24337 
เด็กชายพนธกร สมวรรณา 
202
572
24338 
เด็กชายพลพล เพชรชนัญญา 
202
573
24339 
เด็กชายพิสิษฐ์ คู 
202
574
24340 
เด็กชายพีรพรรษ บุญทอง 
202
575
24341 
เด็กชายภัคพล คชพล 
202
576
24342 
เด็กชายยงยุทธ ดวงแก้ว 
202
577
24343 
เด็กชายยืนยง คำขุนทด 
202
578
24344 
เด็กชายศรัณย์ภัทร บำเพ็ญกุล 
202
579
24345 
เด็กชายสันติภาพ นามวงค์ 
202
580
24346 
เด็กชายสุรศักดิ์ สุวรรณ์ 
202
581
24347 
เด็กชายอนุรักษ์ มหาโคตร 
202
582
24348 
เด็กชายอภิวัตร อดุลศักดิ์ 
202
583
24349 
เด็กชายเอกพงษ์ บุญศรี 
202
584
25265 
เด็กชายสมบูรณ์ อินคำ 
202
585
24350 
เด็กหญิงการะเกด อาหยิ 
202
586
24351 
เด็กหญิงเกวลิน แซ่หลิน 
202
587
24352 
เด็กหญิงจิรภิญญา อิ่นสา 
202
588
24353 
เด็กหญิงจุฑาทิพย์ อัครธนาสมบัติ 
202
589
24354 
เด็กหญิงชลรส โนบาง 
202
590
24355 
เด็กหญิงดรุณี คำมา 
202
591
24356 
เด็กหญิงดาวเงิน นายทุน 
202
592
24357 
นางสาวทิพวรรณ แสงแพง 
202
593
24358 
เด็กหญิงบุตรี อยู่ดี 
202
594
24359 
เด็กหญิงประดิษฐ์พร เชื้อเจ็ดตน 
202
595
24360 
เด็กหญิงปรางตะวัน อภิวงค์ 
202
596
24361 
เด็กหญิงปวีณา วงศ์ใหญ่ 
202
597
24362 
เด็กหญิงพรรณพร สุทัน 
202
598
24363 
เด็กหญิงมัลลิกา อินจักร์ 
202
599
24364 
เด็กหญิงวรรณิศา สุริวงค์ 
202
600
24365 
เด็กหญิงสุพินญา นามแสง 
202
601
24366 
เด็กหญิงนลินจิภา วงค์จันน้อย 
202
602
24416 
เด็กหญิงเนตรนภา คำสร้อย 
202
603
24287 
เด็กชายกิตติพงษ์ มะณีใส 
203
604
24288 
เด็กชายจักรพรรดิ์ อนุสา 
203
605
24289 
นายเจษฏาวุฒิ สายใจ 
203
606
24290 
เด็กชายชนินทร์ เดชป้อง 
203
607
24291 
เด็กชายชัยสิทธิ์ อุตสาหบำเพ็ญ 
203
608
24292 
เด็กชายณพลเดช เสนาวนา 
203
609
24293 
เด็กชายธันยบูรณ์ นามแก้ว 
203
610
24294 
เด็กชายปฐวี นามแสง 
203
611
24295 
นายพิชยศ ทะนันชัย 
203
612
24296 
เด็กชายพิธิเทพ พรสภา 
203
613
24297 
นายฟรีรุฬ ฮามิดอิสลาม 
203
614
24298 
เด็กชายภูตะวัน เขียวอ่อน 
203
615
24299 
เด็กชายภูวดล แซ่ปึง 
203
616
24300 
เด็กชายภูวนารถ นามเสาร์ 
203
617
24301 
เด็กชายวิศิษฐ์ แอบคีรีวงศ์ 
203
618
24302 
เด็กชายศักดารัตน์ ใจพรม 
203
619
24303 
เด็กชายหล้า ปัน 
203
620
24304 
เด็กชายอภินันท์ ไทยลื้อ 
203
621
24306 
เด็กหญิงครีม นันทะชัย 
203
622
24307 
นางสาวจันทกานต์ แซ่ย่าง 
203
623
24308 
เด็กหญิงนวลจันทร์ วงค์ดี 
203
624
24309 
เด็กหญิงจ๋ามนวล คำนวลดี 
203
625
24310 
เด็กหญิงชมพู คำจันทร์ 
203
626
24311 
เด็กหญิงณัทณภัค เตจ๊ะมูล 
203
627
24312 
เด็กหญิงนันท์นภัส จันคำ 
203
628
24313 
เด็กหญิงนาศกนก สุวรรณ 
203
629
24314 
เด็กหญิงปภาวริณท์ ติยะกว้าง 
203
630
24315 
เด็กหญิงพิมพ์พิตรา ไกลถิ่น 
203
631
24316 
นางสาวฟองจันทร์ ไชยวงค์ 
203
632
24317 
เด็กหญิงมนทิพย์ น้อยสาม 
203
633
24318 
เด็กหญิงรัตติกาล กันใจ 
203
634
24319 
เด็กหญิงราชาวดี ทาวงค์ 
203
635
24320 
เด็กหญิงลดามณี แซ่ลี 
203
636
24321 
เด็กหญิงวันสา คำแสง 
203
637
24322 
เด็กหญิงวารี เผือกทา 
203
638
24323 
เด็กหญิงสายฝน คำปัน 
203
639
24324 
เด็กหญิงสุกฤตา ตาด้วง 
203
640
24325 
เด็กหญิงอทิตญา ศรีบุญเรือง 
203
641
24326 
เด็กหญิงอัญชิกา แก้วคำ 
203
642
24409 
เด็กหญิงณัฐณิชา ภิระบัน 
203
643
24569 
เด็กหญิงมณีกร แซ่หมิง 
203
644
24246 
เด็กชายรัฐนนท์ สนิท 
204
645
24247 
เด็กชายกิตติพงษ์ ทิพย์ปิ่นวงศ์ 
204
646
24248 
เด็กชายจักรี กุเล่า 
204
647
24249 
เด็กชายฉกาจ สาดสินแก้ว 
204
648
24250 
เด็กชายญานภัทร ปี่แสงเงิน 
204
649
24251 
เด็กชายนรนิติ์ พันธ์แก้ว 
204
650
24252 
เด็กชายนันทวัฒน์ ดำรงค์ 
204
651
24253 
เด็กชายภวัต อาจาย 
204
652
24254 
เด็กชายเมธา เครือศรี 
204
653
24255 
เด็กชายวายุ ศรีปัญญา 
204
654
24256 
เด็กชายวิน ใจดี 
204
655
24257 
เด็กชายวีรพล นามแอ่น 
204
656
24258 
เด็กชายวีราธร เดชอุ่ม 
204
657
24259 
เด็กชายศรีชานน ชีวินธำรงเวช 
204
658
24260 
เด็กชายศุภวิชญ์ แสงเจริญ 
204
659
24261 
เด็กชายสายัณห์ หม่อโป๊ะ 
204
660
24262 
เด็กชายสิทธิภาคย์ วงค์รอด 
204
661
24263 
เด็กชายอภิชาติ อเนกอุทัย 
204
662
25278 
เด็กชายภูริภัทร ปัญญาธิ 
204
663
24264 
เด็กหญิงกฤตยา จันทาพูน 
204
664
24265 
เด็กหญิงกุลสตรี ชาววัดเกาะ 
204
665
24266 
เด็กหญิงจิรภรณ์ ตอบเก่ง 
204
666
24267 
เด็กหญิงชลกาญจน์ จิตต์จำนงค์ 
204
667
24268 
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศรีวิชา 
204
668
24269 
เด็กหญิงธนพร สุทัศนชัยกิจ 
204
669
24270 
เด็กหญิงนันทกานต์ ดวงสุวรรณ์ 
204
670
24271 
เด็กหญิงบุญฑริกา จงจิตวิเชียร 
204
671
24272 
เด็กหญิงบุญฑริการ์ กามนต์ 
204
672
24273 
เด็กหญิงปทุมวรรณชาติ อ่วมชม 
204
673
24274 
เด็กหญิงปรารถนา อนาคตมั่นคง 
204
674
24275 
เด็กหญิงพลอยรินทร์ ยี่ใหม่ 
204
675
24276 
นางสาวฟอง ชัยนวล 
204
676
24277 
เด็กหญิงภัทรธิดา อภิธรรมา 
204
677
24278 
เด็กหญิงภิญญดา ศรีจันทร์ 
204
678
24279 
เด็กหญิงมานิดา บุญเทิง 
204
679
24280 
เด็กหญิงศศินา แก้วศิริ 
204
680
24281 
เด็กหญิงศิริวรรณ จันทร์เอน 
204
681
24282 
เด็กหญิงส้ม ยี่หลง 
204
682
24283 
เด็กหญิงสายฝน นามจิ่ง 
204
683
24284 
เด็กหญิงสุพัตรา ยี่หล้า 
204
684
24285 
เด็กหญิงสุภัสสรา พงศ์อมรศักดิ์ 
204
685
24286 
เด็กหญิงอรสา กองสอน 
204
686
24207 
เด็กชายกฤษกร ผ่านดอยแดน 
205
687
24208 
เด็กชายกิตติโชค ก้อนแก้ว 
205
688
24209 
เด็กชายเกียรติภูมิม์ หาญคุณะเศรษฐ์ 
205
689
24210 
เด็กชายเจนวิทย์ ร่มพฤกษ์ 
205
690
24211 
เด็กชายณฐภัทร จันทรประทีป 
205
691
24212 
นายณรงค์กร เมอแล 
205
692
24213 
เด็กชายณัฐพล เทียนอ้าย 
205
693
24214 
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาคำทรง 
205
694
24215 
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลตา 
205
695
24216 
เด็กชายไทยทอง สกุลดี 
205
696
24217 
เด็กชายธงชัย เจริญศักดิ์ 
205
697
24218 
เด็กชายธาวิน พิศวิมล 
205
698
24219 
เด็กชายนพเก้า มณีโชติ 
205
699
24220 
เด็กชายเบิร์ด สายทอง 
205
700
24221 
เด็กชายปรัตถกร ใจดี 
205
701
24222 
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธรรมวงศ์ 
205
702
24223 
เด็กชายภูวเดช คำเงิน 
205
703
24224 
เด็กชายเมธัส มณีฉาย 
205
704
24225 
เด็กชายวรวิชย์ จันต๊ะคาด 
205
705
24226 
เด็กชายวาทิน แผนเมืองแก้ว 
205
706
24227 
เด็กชายวิรสิทธิ์ บุญฮักษา 
205
707
24228 
เด็กชายศิรวิทย์ ใจวงค์ 
205
708
24408 
เด็กชายวิสิฐ แสงส่อง 
205
709
24229 
เด็กหญิงกุลธิดา บุญรอด 
205
710
24230 
เด็กหญิงณัฐธิดา เชื้อเจ็ดตน 
205
711
24231 
เด็กหญิงธนัชชา นามวงค์ 
205
712
24232 
เด็กหญิงน้ำฝน ยอดคำ 
205
713
24233 
เด็กหญิงปพิชญา วงศ์อนันต์ 
205
714
24234 
เด็กหญิงพรทิพย์ คำหนองยาง 
205
715
24235 
เด็กหญิงพรพิมล แซ่หนี่ 
205
716
24236 
เด็กหญิงพรรณรายณ์ ธงแดงงาม 
205
717
24237 
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่หลิ่ง 
205
718
24238 
เด็กหญิงโยษิตา ปัญญา 
205
719
24239 
เด็กหญิงวันวิสา นามแสง 
205
720
24240 
นางสาววนิธา นาใจ 
205
721
24241 
เด็กหญิงสร้อยฟ้า ภิระบรรณ์ 
205
722
24242 
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ตั้ง 
205
723
24243 
เด็กหญิงสุวรรณา กันแก้ว 
205
724
24244 
เด็กหญิงอลิชา สันใจหลวง 
205
725
24245 
เด็กหญิงอ้อมขวัญ ยี่ใหม่ 
205
726
24411 
เด็กหญิงชนันสรณ์ ปรางประเสริฐ 
205
727
24552 
เด็กหญิงวาลิษา หองคำ 
205
728
24167 
เด็กชายจรินทร์ น้อยนวล 
206
729
24168 
เด็กชายจักรพรรณ กันใจ 
206
730
24169 
เด็กชายจีรวิทย์ ใส่จันทร์ 
206
731
24170 
เด็กชายชนม์ชนก ชนะกุลชนก 
206
732
24171 
เด็กชายชนะ แซ่เห๋อ 
206
733
24172 
เด็กชายเทพชา ปัญจวรานนท์ 
206
734
24173 
เด็กชายธนกร แสนใจ 
206
735
24174 
นายบุญเพชร สุขเสาร์ 
206
736
24175 
เด็กชายพงศกร ใจแก้ว 
206
737
24176 
เด็กชายภูมิรพี กลอนแก้ว 
206
738
24177 
เด็กชายวิชญ์พล แปงหล้า 
206
739
24178 
เด็กชายวีระชัย รุ่งโรจน์ประชื่น 
206
740
24179 
เด็กชายสมคิด ควงแสง 
206
741
24180 
เด็กชายสุรพงษ์ หม่อโป๊ะกู่ 
206
742
24181 
เด็กชายหน่อคำ คำหลง 
206
743
24182 
เด็กชายเอกนรินทร์ วิยะสาร 
206
744
24183 
เด็กชายเอกวุฒิ ไทยใหญ่ 
206
745
24204 
เด็กชายสุชิน พรมปั๋น 
206
746
24551 
เด็กชายเจตนิพัทฎิ์ โฝเกล 
206
747
24184 
เด็กหญิงกนกพร บุญชัย 
206
748
24185 
เด็กหญิงขันแก้ว ไหลพึ่งทอง 
206
749
24186 
เด็กหญิงจันทร์หอม ชุ่มเย็น 
206
750
24187 
เด็กหญิงจันทิมา เมืองรัฒน์ 
206
751
24188 
นางสาวฏิปอล่า พม่า 
206
752
24189 
เด็กหญิงเทพธิดา เซาหมี่ 
206
753
24190 
เด็กหญิงนงนภัส โนรี 
206
754
24191 
เด็กหญิงนริศรา ราชอภัย 
206
755
24192 
เด็กหญิงบุษบา นามแก้ว 
206
756
24193 
เด็กหญิงปานระพี ชัยคำตัน 
206
757
24194 
เด็กหญิงปารมี ริยาพร้าว 
206
758
24195 
เด็กหญิงพรพรรณ คำเงิน 
206
759
24196 
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำเงิน 
206
760
24197 
เด็กหญิงพิชญา ตันต๊ะ 
206
761
24198 
เด็กหญิงภัทรพรรณ พิมสาร 
206
762
24200 
เด็กหญิงลัดดา แสงกล้า 
206
763
24201 
เด็กหญิงศรัณรัตน์ รักมิตร 
206
764
24202 
เด็กหญิงศศิธร นามใหม่ 
206
765
24203 
เด็กหญิงสิริพร แพงสวรรค์ 
206
766
24205 
นางสาวอรษา แสงจันทร์ 
206
767
24206 
เด็กหญิงอัญชัญ นามวงค์ 
206
768
24127 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เมืองมา 
207
769
24128 
เด็กชายชัชนันท์ ศักดิ์สาลากุล 
207
770
24129 
เด็กชายดนุพร ทองดี 
207
771
24130 
เด็กชายดลวัฒน์ นาทะสัน 
207
772
24131 
เด็กชายตรีเนตร วงค์ใหญ่ 
207
773
24132 
เด็กชายทวีชัย นามแสง 
207
774
24133 
เด็กชายธงชัย สนั่นลำ 
207
775
24134 
เด็กชายภัควุฒินันท์ จันโย 
207
776
24136 
เด็กชายวสันต์ ดวงสาม 
207
777
24137 
เด็กชายวิศรุฒ อินปั๋น 
207
778
24138 
เด็กชายสมศักดิ์ นามเสาร์ 
207
779
24139 
เด็กชายสุระพล แซ่ก่อ 
207
780
24140 
เด็กชายอดิศร ชีหมื่อกู่ 
207
781
24141 
เด็กชายอาทิวุธ เจียมสกุล 
207
782
24026 
เด็กหญิงศรีพอง แสนพลเมือง 
207
783
24142 
เด็กหญิงกิตติวรา สุวรรณาเป็ง 
207
784
24143 
นางสาวคำแก้ว นามทุน 
207
785
24144 
เด็กหญิงจันจิรา กิ่งแก้ว 
207
786
24145 
เด็กหญิงชนันญา ศรีวะสุทธิ์ 
207
787
24146 
เด็กหญิงชนิตา เซอะ 
207
788
24147 
เด็กหญิงชัญญา กันทะยอม 
207
789
24148 
เด็กหญิงชีวาพร นามพรหม 
207
790
24150 
เด็กหญิงณัฐพร พันธุ์บัว 
207
791
24151 
เด็กหญิงณิศารัตน์ ศรีจันทร์ 
207
792
24152 
เด็กหญิงนภาพร ท้าวมูลละ 
207
793
24153 
เด็กหญิงบัวชมพู ชุ่มเย็น 
207
794
24154 
เด็กหญิงปทิตตา พรทองสกุล 
207
795
24155 
เด็กหญิงปรียาพัชร กันทะรส 
207
796
24156 
เด็กหญิงพลอย เจริญทรัพย์ 
207
797
24157 
เด็กหญิงพัชรี สายแก้ว 
207
798
24158 
เด็กหญิงวนิดา มุกกาศ 
207
799
24159 
เด็กหญิงศรีสุดา เลายี่ปา 
207
800
24160 
เด็กหญิงแสงเดือน เลิศจิตกุศล 
207
801
24162 
เด็กหญิงเหมวดี ปัญญา 
207
802
24163 
เด็กหญิงอรวรรณยา นาคกัน 
207
803
24164 
เด็กหญิงอาทิตยา นิธิสกุลมั่น 
207
804
24165 
เด็กหญิงไฮ่เซียง หม่อโป๊ะกู่ 
207
805
24166 
เด็กหญิงเกี๋ยงคำ ไทยลื้อ 
207
806
24413 
เด็กหญิงเมธาวี อุ่นประดิษฐ์ 
207
807
24549 
เด็กหญิงหงษ์เหิน ทองดี 
207
808
24566 
เด็กหญิงญาณสิรี คำอ้าย 
207
809
23860 
เด็กชายจิรภัทร คำแสน 
208
810
24087 
เด็กชายกฤษดา มาตัน 
208
811
24088 
เด็กชายเกริกก้อง นามก้อน 
208
812
24089 
เด็กชายณัฐพงษ์ เชอมือ 
208
813
24090 
นายติ๊บ ยี่แสง 
208
814
24091 
เด็กชายธนธร มั่นคง 
208
815
24092 
เด็กชายธนบูรณ์ นามแก้ว 
208
816
24094 
เด็กชายเบิร์ด อุ่นใจ 
208
817
24095 
นายประกรณ์ อาดำ 
208
818
24096 
เด็กชายประวิทย์ ปัญญา 
208
819
24097 
เด็กชายยศกฤต ปานรอด 
208
820
24098 
เด็กชายรัฐภูมิ บุญประเสริฐ 
208
821
24099 
เด็กชายศุภกร รวีกุล 
208
822
24100 
เด็กชายศุภกิจ อยู่ลืม 
208
823
24101 
เด็กชายเศรษฐวุฒิ พรมปัญญา 
208
824
24102 
เด็กชายสมคิด แสงอิง 
208
825
24103 
เด็กชายแสง บุญศรี 
208
826
24104 
เด็กชายอภิรนันท์ เต่าทอง 
208
827
24105 
เด็กชายเอกชัย อุ่นแสง 
208
828
24414 
เด็กชายณัฐพล โพนยะเขต 
208
829
23908 
เด็กหญิงอาริสา คำแก้ว 
208
830
23927 
เด็กหญิงพนิตา ป้อมยุคล 
208
831
24106 
เด็กหญิงกัญญารักษ์ นามแสง 
208
832
24107 
เด็กหญิงกัลยรัตน์ วงษ์ชมภู 
208
833
24108 
เด็กหญิงจามมล ใจหล้า 
208
834
24109 
เด็กหญิงชมพูนุช แซ่หลี 
208
835
24110 
เด็กหญิงฐาปนี สั่งสอน 
208
836
24111 
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ พิมพ์พิสุทธิวงค์ 
208
837
24112 
เด็กหญิงนัฐชานันท์ รามแก้ว 
208
838
24113 
เด็กหญิงพรวิภา สุมัชยา 
208
839
24114 
เด็กหญิงพัชราภรณ์ อุทา 
208
840
24115 
เด็กหญิงพัชรี คำเงิน 
208
841
24116 
เด็กหญิงพัชรีพร ธิเนตร 
208
842
24117 
เด็กหญิงเพียงฟ้า จัญโญ 
208
843
24118 
เด็กหญิงโมนา เมืองใจ 
208
844
24119 
เด็กหญิงวราลี อุทธวัง 
208
845
24120 
เด็กหญิงศรีวรรณ มาเยอะ 
208
846
24121 
เด็กหญิงษาคร อุ่นแสงคำ 
208
847
24122 
เด็กหญิงสร้อย โกติปั๋น 
208
848
24123 
เด็กหญิงสุพรรษา หม่อโป๊ะกู่ 
208
849
24124 
เด็กหญิงอรณิชา จันทร์ทะวงค์ 
208
850
24125 
เด็กหญิงอรวรรยา ไทยลื้อ 
208
851
25272 
เด็กหญิงสุดารัตน์ มหาปุริมกุล 
208
852
23894 
เด็กชายสรวิศ ก้อนคำ 
209
853
24047 
เด็กชายโกมิน อามอ 
209
854
24048 
เด็กชายเจษฎากร ดวงคิด 
209
855
24049 
นายตะวัน พูนศรีเจริญสุข 
209
856
24050 
นายตี๋เล็ก จะนะ 
209
857
24051 
เด็กชายทวีวัฒน์ คำดา 
209
858
24052 
เด็กชายธนกฤษ บุญมี 
209
859
24053 
เด็กชายเนติ สุขขีสาร 
209
860
24054 
เด็กชายประจักษ์ สุธรรม 
209
861
24055 
นายฟลุ๊ก กันทะวงค์ 
209
862
24056 
เด็กชายภาณุวัฒน์ คำแก้ว 
209
863
24057 
เด็กชายสุกฤษฏิ์ แสงหล้า 
209
864
24058 
เด็กชายอำนาจ จูเจริญ 
209
865
24059 
เด็กชายเอียะซาน อาชาแสงภักดี 
209
866
24060 
เด็กชายโอชวิน ภูวรัฐนิธินนท์ 
209
867
23867 
เด็กหญิงกชกร เหล่ารินทอง 
209
868
24061 
เด็กหญิงกมลวรรณ อธิษฐ์โภคิญ 
209
869
24062 
เด็กหญิงกรรณิการ์ พรหมปัญญา 
209
870
24063 
เด็กหญิงกฤศรา เจนปัญญาทิพย์ 
209
871
24064 
เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมวงค์ 
209
872
24065 
เด็กหญิงเกลวรินทร์ ศักดิ์แสน 
209
873
24066 
เด็กหญิงเกศศิณี ศรีไชยโย 
209
874
24067 
เด็กหญิงคณิตศร สายทอง 
209
875
24068 
เด็กหญิงเครือฟ้า ลาซี 
209
876
24069 
เด็กหญิงจันทร์ฟอง ลือคำ 
209
877
24070 
เด็กหญิงฐิติมา กันทะวงค์ 
209
878
24071 
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจน้อย 
209
879
24072 
เด็กหญิงธิดารัตน์ ยศวิมล 
209
880
24073 
เด็กหญิงนันทภา สมพงษ์ 
209
881
24074 
เด็กหญิงน้ำผึ้ง บุญศรี 
209
882
24075 
เด็กหญิงปาณิสรา จับใจนาย 
209
883
24076 
เด็กหญิงวรรณภา ยอดทิพย์ 
209
884
24077 
เด็กหญิงศศิวิมล จิตรใคร่ครวญ 
209
885
24078 
เด็กหญิงสุนิตา อินมนเทียน 
209
886
24079 
เด็กหญิงสุนิสา ช่อพิกุล 
209
887
24080 
เด็กหญิงสุพรรณษา นามนวล 
209
888
24081 
เด็กหญิงหอมแก้ว วงศ์คำ 
209
889
24082 
เด็กหญิงอริสรา อริยะ 
209
890
24083 
เด็กหญิงอังคณา อุประกาศ 
209
891
24084 
เด็กหญิงอัญธิกา ศรีนวล 
209
892
24085 
เด็กหญิงอาทิตยา กุนะดอย 
209
893
24086 
เด็กหญิงแอน หน่อแก้ว 
209
894
24007 
นายกร กันทะวงค์ 
210
895
24008 
เด็กชายกันต์ธีร์ ธนพงศ์ชนันท์ 
210
896
24009 
เด็กชายณภัทร สิ้นมูล 
210
897
24010 
เด็กชายทินภัทร ขระสูงเนิน 
210
898
24011 
เด็กชายธีรภัทร จันทร์วงค์ 
210
899
24012 
เด็กชายนพคุณ จำนงค์รักษ์ 
210
900
24013 
เด็กชายนภัสกร มะโนรา 
210
901
24014 
เด็กชายวีระเดช นากสุวรรณขจร 
210
902
24015 
เด็กชายสมพงษ์ แซ่ย่าง 
210
903
24016 
เด็กชายสมศักดิ์ นำอ้าย 
210
904
24017 
เด็กชายสอง นามยี่ 
210
905
24018 
เด็กชายเสฏฐวุฒิ จันตา 
210
906
24019 
นายแสง แสงอิน 
210
907
24020 
เด็กชายหลวงติ๊บ อุ่นเมือง 
210
908
24021 
เด็กชายอภิรัตน์ ชุมภู 
210
909
24022 
นายอาเฉิน แซ่หลี 
210
910
24161 
เด็กชายธวัชชัย เบเชกู่ 
210
911
24023 
นางสาวคำตาล วงค์ใส 
210
912
24024 
เด็กหญิงจุฑารัตน์ เครือนพรัตน์ 
210
913
24025 
เด็กหญิงตีรณีย์ ดาเดช 
210
914
24027 
เด็กหญิงผัด ศรีเจริญ 
210
915
24028 
เด็กหญิงฝ้าย วงค์จันทร์ 
210
916
24029 
เด็กหญิงพรชิตา อรุณโรจน์ประไพ 
210
917
24030 
เด็กหญิงพลอย งามละออ 
210
918
24031 
เด็กหญิงวนิดา แก้วสุข 
210
919
24032 
เด็กหญิงวรรณิดา แซ่หม่า 
210
920
24033 
เด็กหญิงวริศรา ฤดีวิวัฒนศิริ 
210
921
24034 
เด็กหญิงวิราณี คำเมือง 
210
922
24035 
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ สมใจ 
210
923
24036 
เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ ชุ่มเรือน 
210
924
24037 
เด็กหญิงสายทิพย์ ขวัญทิพย์ 
210
925
24038 
เด็กหญิงสายฝน ประพันธมิตร 
210
926
24040 
เด็กหญิงสุวัจณีย์ คำภีระ 
210
927
24041 
เด็กหญิงสุวิกรรณ์ มาเยอะกู่ 
210
928
24042 
เด็กหญิงแสงโม๋ สร้อยแสง 
210
929
24043 
เด็กหญิงหมวย นายวงศ์ 
210
930
24044 
เด็กหญิงอ่อน นามไซ 
210
931
24045 
เด็กหญิงอัน อัน อัง 
210
932
24046 
เด็กหญิงอรียา แซ่ฟ่าน 
210
933
24648 
เด็กหญิงรวิสรา อินต๊ะหล้า 
210
934
23967 
เด็กชายกมลศักดิ์ มณีวงค์ 
211
935
23968 
เด็กชายชนอี แซ่หม่า 
211
936
23969 
เด็กชายทองคำ แสงรอด 
211
937
23970 
เด็กชายธนกฤต ธนามณี 
211
938
23971 
เด็กชายธีรวัฒน์ ศรีอานันแม่สาย 
211
939
23972 
เด็กชายธีระ ดีสาม 
211
940
23973 
เด็กชายนนท์ปวิช อ้ายยี่ 
211
941
23974 
เด็กชายนัธวัฒน์ นาใจ 
211
942
23975 
เด็กชายนิติพัฒน์ พัฒนาพัฒน์ 
211
943
23976 
เด็กชายปรีชา ยอดเงิน 
211
944
23977 
เด็กชายพันกร แสงมล 
211
945
23978 
เด็กชายรัชภูมิ สมป้อ 
211
946
23979 
เด็กชายวุฒิชัย ศิริมูล 
211
947
23980 
เด็กชายอนพัทย์ ภัทรสกุลทรัพย์ 
211
948
23981 
นายอาทิตย์ วงค์ธรรม 
211
949
23997 
เด็กชายฉัตรฌาดา พุททานันท์ 
211
950
23982 
เด็กหญิงกวิศรา ตุงคะบุรี 
211
951
23983 
เด็กหญิงกุสุมา กุสุหรัต 
211
952
23984 
เด็กหญิงอัจฉรา อุดแก้ว 
211
953
23985 
นางสาวจันทร์หอม ส่องแสง 
211
954
23986 
เด็กหญิงเจนจิรา อินหงษ์ 
211
955
23987 
เด็กหญิงชลิตา หยี 
211
956
23988 
เด็กหญิงฐิติรัตน์ แสนปิง 
211
957
23989 
เด็กหญิงดรุณี โวยแม 
211
958
23990 
เด็กหญิงธนพร ก๋องแสง 
211
959
23991 
นางสาวนาง คำใส 
211
960
23992 
นางสาวพัชรี สายเมือง 
211
961
23993 
เด็กหญิงพิมพ์ฤทัย เตจ๊ะ 
211
962
23994 
นางสาวแพรนวล อุ่นใจ 
211
963
23995 
เด็กหญิงเมธาวี บุญธรรม 
211
964
23996 
เด็กหญิงรุ่งทิวา พยาสม 
211
965
23998 
เด็กหญิงลิมอี้หลิ่ง โพธิคำ 
211
966
23999 
เด็กหญิงวรนุช แว่วสอน 
211
967
24000 
เด็กหญิงศิริรัตน์ ปานเอี่ยม 
211
968
24001 
เด็กหญิงสุภาวิตา สุวรรณกาศ 
211
969
24002 
นางสาวหญิง บุญแสง 
211
970
24003 
นางสาวหมี่ตี หม่อโป๊ะกู่ 
211
971
24004 
นางสาวอรชา แสนวา 
211
972
24005 
เด็กหญิงอรพิน เมืองใจ 
211
973
24006 
เด็กหญิงอริสา ทองตัน 
211
974
23864 
เด็กชายบัณฑิต ศรีสกุล 
212
975
23868 
เด็กชายอภิสิทธิ์ รูปใส 
212
976
23875 
เด็กชายมาฬุต วงค์เตปิน 
212
977
23890 
เด็กชายธนภัทร พืชทอง 
212
978
23896 
เด็กชายจตุรพัฒน์ ปาเจริญ 
212
979
23900 
เด็กชายเมธัส มุงเมือง 
212
980
23922 
เด็กชายวรากร บุญศรี 
212
981
23856 
เด็กหญิงธมลวรรณ ฝั้นนุวงค์ 
212
982
23858 
เด็กหญิงณัฐพร ก้างออนตา 
212
983
23861 
เด็กหญิงทิพย์ศิริ พรมเนตรกาศ 
212
984
23865 
เด็กหญิงพรรณาภา ศิริไทคงชื่น 
212
985
23869 
เด็กหญิงรัตนา คำแสง 
212
986
23876 
เด็กหญิงดวงกมล แซ่เฉิน 
212
987
23880 
เด็กหญิงกุลภรณ์ ปัญญาโชติ 
212
988
23883 
เด็กหญิงศุภนิดา คำเมือง 
212
989
23885 
เด็กหญิงณัฐธิดา สุทธไชย 
212
990
23886 
เด็กหญิงปวีณรัตน์ สิงห์วี 
212
991
23891 
เด็กหญิงมาริสา แสงจันทร์ 
212
992
23902 
เด็กหญิงสุกัญญา ตัน 
212
993
23904 
เด็กหญิงนภาพร ดงภูเวท 
212
994
23916 
เด็กหญิงกัลยกร สมบูรณ์ 
212
995
23919 
เด็กหญิงอรปรียา ปิงยศ 
212
996
23925 
เด็กหญิงอนัญญา อุภาดี 
212
997
23926 
นางสาวหัทยา คำวงค์ 
212
998
23936 
เด็กหญิงวนิดา ลุงทุน 
212
999
23940 
เด็กหญิงนริสรา หมูนิล 
212
1000
23941 
เด็กหญิงธนารีย์ นริศสกุลกานต์ 
212
1001
23942 
เด็กหญิงปริยาภัทร หัตถัง 
212
1002
23854 
เด็กชายหวังชัย ยาวรรณ์ 
213
1003
23873 
เด็กชายอภิเทพ พงศ์วิสัยทัศน์ 
213
1004
23877 
เด็กชายณฐนนศ์ พงศาวลีศรี 
213
1005
23884 
เด็กชายรุ่งโรจน์ หมื่นแสง 
213
1006
23895 
เด็กชายสุทธินันท์ จันต๊ะคาด 
213
1007
23917 
เด็กชายพีรพล ภูมิพล 
213
1008
23933 
เด็กชายฉัตรชัย เฉิน 
213
1009
23938 
เด็กชายธนัช ตันสง่า 
213
1010
23943 
เด็กชายวีรภัทร เกษมภูมิพัฒน์ 
213
1011
23945 
เด็กชายก้องภพ ฉายสุวรรณ์ 
213
1012
23954 
เด็กชายพิษณุ ปินตา 
213
1013
23960 
นายธนพล จรูญกรรณิกา 
213
1014
23855 
เด็กหญิงพิชญานิน นันทะศิริ 
213
1015
23857 
เด็กหญิงอำไพ นิวัน 
213
1016
23870 
เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนตะไคร้ 
213
1017
23879 
นางสาวบุษบา แซ่หยาง 
213
1018
23910 
เด็กหญิงสุวนันท์ บดีรักษ์ 
213
1019
23912 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มพวง 
213
1020
23918 
เด็กหญิงณัชณิดา นวลอิน 
213
1021
23946 
เด็กหญิงวัชรีพร แซ่หยาง 
213
1022
23953 
นางสาวแสงดาว เงินจุ่ม 
213
1023
23957 
เด็กหญิงสราลีย์ แซ่หยาง 
213
1024
23964 
เด็กหญิงเถียนชื่อฉี แซ่เถียน 
213
1025
23965 
นางสาวณัฐธิดา ท้าวแก่นสาร 
213
1026
23866 
เด็กชายสิทธินนท์ ตานคำ 
214
1027
23888 
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ แซ่เจ้า 
214
1028
23889 
เด็กชายทักษิณ จิตมั่น 
214
1029
23897 
เด็กชายอาฮุย ลาหู่นะ 
214
1030
23901 
เด็กชายเอกปวีร์ ทิพย์พญาชัย 
214
1031
23907 
นายอมรเชษฐ วาลา 
214
1032
23921 
เด็กชายธนาพล วงค์ใหญ่ 
214
1033
23939 
เด็กชายทรงพล กันทะวงค์ 
214
1034
23948 
เด็กชายสุพานิชย์ ยอดคำ 
214
1035
23952 
เด็กชายอนัตชัย คำแก้ว 
214
1036
24655 
เด็กชายชนกันต์ ดนัยมงคล 
214
1037
23853 
เด็กหญิงพิชชา จันทร์กระจ่าง 
214
1038
23863 
เด็กหญิงกัญญาภัค ผัดดี 
214
1039
23871 
เด็กหญิงจิราพร ออนตะไคร้ 
214
1040
23872 
เด็กหญิงสายฝน มีสุข 
214
1041
23899 
เด็กหญิงเสาวภา แซ่เฒ่า 
214
1042
23909 
เด็กหญิงวัลลภา แซ่หยี่ 
214
1043
23930 
เด็กหญิงธนพร บุญเยาว์ 
214
1044
23944 
เด็กหญิงปณิดา นามดี 
214
1045
23961 
เด็กหญิงศิริพร พึ่งพิง 
214
1046
23232 
เด็กชายเกียรติภูมิ พรจรัสโชติ 
301
1047
23233 
เด็กชายจิตรกร แก้วสีใส 
301
1048
23234 
เด็กชายเจษฎา วิบูลย์ 
301
1049
23235 
เด็กชายธาวี นามอินทร์ 
301
1050
23236 
เด็กชายนนทพัทธ์ สุนันตา 
301
1051
23237 
เด็กชายนิธิภัทร์ จัมปาแก้ว 
301
1052
23238 
เด็กชายนิรัติศัย จันทร์เขียว 
301
1053
23239 
เด็กชายบวรภัค ด้วงแดง 
301
1054
23240 
เด็กชายปิณญพงศ์ อินต๊ะวงค์ 
301
1055
23241 
เด็กชายเปรมณัช กิติ 
301
1056
23242 
เด็กชายพรมแดน ทาตุการ 
301
1057
23243 
เด็กชายพันธวัธน์ พงษ์สนั่น 
301
1058
23244 
เด็กชายพิทักษ์ คำเหลือง 
301
1059
23245 
เด็กชายพิพัฒน์ ลายเฮิง 
301
1060
23246 
นายภูชิต บาลสุข 
301
1061
23247 
เด็กชายมูเซอ ทาคำมา 
301
1062
23248 
นายยี่ นามนวล 
301
1063
23249 
เด็กชายรัตนะชัย เลิศเศรษฐี 
301
1064
23251 
เด็กชายศุภวัทน์ จันทาพูน 
301
1065
23252 
นายศุภากร มณีวงค์ 
301
1066
23253 
เด็กชายษิณวิศิษฏ์ อุประคำ 
301
1067
23254 
เด็กชายสมเพ็ชร ใจดี 
301
1068
23255 
เด็กชายสุทธิพงค์ สุวรรณมณี 
301
1069
23258 
เด็กหญิงกัลญา ปทุมวัน 
301
1070
23259 
เด็กหญิงเขมฤทัย วงค์ธรรม 
301
1071
23260 
เด็กหญิงจันจิรา ทรายมูล 
301
1072
23261 
นางสาวจ๋ามแก้ว นามยี่ 
301
1073
23262 
นางสาวดาวหอม สุขประเสริฐ 
301
1074
23263 
เด็กหญิงมันทนา หลิ่มตระกูล 
301
1075
23264 
เด็กหญิงเมธาพร หมื่นแสง 
301
1076
23265 
เด็กหญิงสายพิณ ถิรเดชาพร 
301
1077
23267 
เด็กหญิงสุทิธรา สิงห์คำ 
301
1078
23268 
เด็กหญิงสุทินา แซ่เลื่อง 
301
1079
23269 
เด็กหญิงสุพิชชา กันทะลา 
301
1080
23270 
นางสาวสุภลักษณ์ ใจกาศ 
301
1081
23271 
เด็กหญิงสุวรรณี ยี่ปา 
301
1082
23272 
นางสาวหนิง บุญมี 
301
1083
23273 
เด็กหญิงอัญชีรา นาไชย 
301
1084
23274 
เด็กหญิงอาเมอะ เชอหมื่อ 
301
1085
23275 
เด็กหญิงอาหมี่ เมอเลกู่ 
301
1086
23276 
เด็กชายเฉลิมชัย คุ้มทวีกิจ 
302
1087
23277 
นายณัฐวัฒน์ นามหลง 
302
1088
23278 
เด็กชายเทวฤทธิ์ ตาแก้ว 
302
1089
23279 
เด็กชายธนโชติ ทาตุการ 
302
1090
23280 
นายธนากร อึ้งศิลป์ศรีกุล 
302
1091
23281 
เด็กชายธันวา ช่วยชูกลิ่น 
302
1092
23282 
เด็กชายนวภัทร ต๊ะมอญ 
302
1093
23283 
นายปรเมษฐ์ แสนใจ 
302
1094
23284 
เด็กชายพรรษา นามยี่ 
302
1095
23286 
นายพีรพัฒน์ สมเพียงใจ 
302
1096
23287 
เด็กชายเมษา จายหลวง 
302
1097
23288 
เด็กชายรัฐภูมิ ทาตุการ 
302
1098
23290 
เด็กชายวินัย ใจแก้ว 
302
1099
23292 
นายศุภกิตต์ แสนข่าย 
302
1100
23293 
เด็กชายสหภาพ เครือบุญราช 
302
1101
23296 
เด็กชายอภิวัฒน์ ไชยวงศ์ 
302
1102
23297 
นายอาไชมิง แซ่ลี 
302
1103
24559 
นายวรวัตน์ ใจวงศ์ 
302
1104
23298 
นางสาวกชกร รัตนวงษ์ 
302
1105
23299 
เด็กหญิงกัญญารัตน์ บุญธรรม 
302
1106
23300 
เด็กหญิงกุลยา นามสาม 
302
1107
23301 
นางสาวฐิติพร อวิรุทธนนท์ 
302
1108
23302 
นางสาวณีรนุช แสงไทย 
302
1109
23303 
เด็กหญิงดวงเดือน สิทธิวงศ์ษา 
302
1110
23304 
นางสาวดีน่า ลิจัน 
302
1111
23305 
เด็กหญิงเดือน นามแสง 
302
1112
23306 
เด็กหญิงทิตยา บุญยง 
302
1113
23307 
เด็กหญิงธิติสุดา เสาร์มาร 
302
1114
23308 
นางสาวนิด สายทอง 
302
1115
23309 
เด็กหญิงพรวรรณ ทองขาว 
302
1116
23310 
เด็กหญิงพีรดา วงค์แสนศรี 
302
1117
23311 
นางสาวเพชร นามแก้ว 
302
1118
23313 
นางสาวมณฑกานต์ ขัดเปา 
302
1119
23314 
เด็กหญิงเมธญา อินตา 
302
1120
23315 
เด็กหญิงวันใส ยี่แสง 
302
1121
23316 
เด็กหญิงสายพิณ นามนวล 
302
1122
23317 
นางสาวอรนุช ดีเสมอ 
302
1123
23319 
เด็กหญิงอุไรวรรณ อิ่นแก้ว 
302
1124
23320 
เด็กชายกฤษนัย พิมพ์ต้น 
303
1125
23321 
เด็กชายจตุรวิทย์ สะตะ 
303
1126
23322 
เด็กชายชลทิศ มีษา 
303
1127
23323 
เด็กชายชัยพล แซ่พ่าน 
303
1128
23324 
เด็กชายโชคชัย วรรณโน 
303
1129
23326 
นายธนวันต์ พรานกวาง 
303
1130
23327 
เด็กชายธิรนัย สามแปง 
303
1131
23328 
เด็กชายบัณฑิต กวางเดินดง 
303
1132
23329 
เด็กชายบุญชัย วงค์ยงค์ 
303
1133
23330 
เด็กชายภคิน อินต๊ะปัญญา 
303
1134
23331 
นายมานิตย์ นามตาล 
303
1135
23332 
เด็กชายรัฐภูมิ ตาธิกา 
303
1136
23334 
เด็กชายวันชัย มาดี 
303
1137
23335 
เด็กชายศรัญยู ต๊ะสมบัติ 
303
1138
23336 
นายสมพงษ์ สิงห์แก้ว 
303
1139
23337 
เด็กชายสุเมธี ปาละดุก 
303
1140
23338 
นายหนึ่งแก้ว ใจวงค์ 
303
1141
23340 
เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่ลู้ 
303
1142
23341 
เด็กหญิงจารุมน เต้าเมือง 
303
1143
23342 
เด็กหญิงชื่นนภา พึ่งถิ่นอุดม 
303
1144
23343 
เด็กหญิงฐิตาภา อินทร์สิงห์ 
303
1145
23344 
เด็กหญิงณัฐชรินทร์ คำภูเงิน 
303
1146
23345 
นางสาวดุลยา เกษเกษมสุข 
303
1147
23346 
เด็กหญิงทิชากร อึ้งศิลป์ศรีกุล 
303
1148
23347 
นางสาวธนกร เขื่อนคำแสน 
303
1149
23348 
เด็กหญิงธันณภัค ปูนันท์ 
303
1150
23349 
เด็กหญิงปิยมน ไชยมงคล 
303
1151
23350 
เด็กหญิงพรทิพย์ ชัยวงค์ 
303
1152
23351 
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำลือกาศ 
303
1153
23352 
นางสาวพีรวรรณ ธรรมวิจิตร 
303
1154
23353 
นางสาวมณีรัตน์ ตุงคำ 
303
1155
23354 
เด็กหญิงวรนิษฐา อุ่นแก้ว 
303
1156
23355 
เด็กหญิงศุภรัตน์ โนกูล 
303
1157
23356 
นางสาวสกินณา เครื่องไร่ 
303
1158
23357 
เด็กหญิงสุชานรี ไกซิง 
303
1159
23358 
เด็กหญิงสุธาสินี เอกกิตติภูมิธนิน 
303
1160
23359 
เด็กหญิงสุนิสา นามอุ่น 
303
1161
23360 
นางสาวหมี่จู เมอแลกู่ 
303
1162
23361 
เด็กหญิงอภิญญา นามบุญ 
303
1163
23362 
นางสาวอารียา เตปินใจ 
303
1164
23363 
นางสาวเอมมิกา บุญแสง 
303
1165
23364 
นายกิตติพศ คำปัน 
304
1166
23365 
นายกิตติพัทธ์ ชัยเรือน 
304
1167
23366 
นายจตุพร ยอดคำ 
304
1168
23368 
เด็กชายไชยวัฒน์ สลับศรี 
304
1169
23370 
เด็กชายธนันชัย แสงตาล 
304
1170
23371 
เด็กชายธีรเดช สายยนต์ 
304
1171
23372 
เด็กชายธีระภัทร จันทร์ภูมี 
304
1172
23373 
เด็กชายปฐวี ชิดเกิดสุข 
304
1173
23374 
นายเมธาสิทธิ์ แป้นสุวรรณ 
304
1174
23375 
เด็กชายรัตภูมิ วงค์มูล 
304
1175
23376 
เด็กชายวีรชิต กันแก้ว 
304
1176
23377 
เด็กชายอธิป สุขสมบูรณ์ 
304
1177
23379 
เด็กชายอุทัย สมคำ 
304
1178
23380 
เด็กชายเอกรัฐ ธรรมมา 
304
1179
23381 
เด็กหญิงจิราพรรณ ยอดวงค์ 
304
1180
23382 
เด็กหญิงณัฐณิชา เชื้อสอาด 
304
1181
23383 
เด็กหญิงณัฐพร มานพ 
304
1182
23385 
เด็กหญิงบงกช ภัทรนันทกุล 
304
1183
23386 
นางสาวพรนภา แซ่ลี 
304
1184
23387 
นางสาวพลอย เจริญศรี 
304
1185
23388 
เด็กหญิงพลอย ธรรมวงค์ 
304
1186
23389 
นางสาวพลอย มาเปียง 
304
1187
23390 
เด็กหญิงพิมพา ใส่ตาล 
304
1188
23391 
เด็กหญิงมินตรา พรหมฤาษี 
304
1189
23392 
เด็กหญิงมุฑิตา เชื้อเมืองพาน 
304
1190
23393 
นางสาวเม คำปัน 
304
1191
23394 
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประชุมของ 
304
1192
23395 
เด็กหญิงวรัญญา ยอดบุญลือ 
304
1193
23396 
เด็กหญิงสร้อยทิพย์ พรหมเนตร 
304
1194
23399 
นางสาวเสาวณีย์ สามแก้ว 
304
1195
23401 
เด็กหญิงหวังหยัน แซ่เฉิน 
304
1196
23402 
นางสาวหอม นามแสง 
304
1197
23403 
เด็กหญิงอชรพร ชุ่มเรือน 
304
1198
23404 
นางสาวอ้อม นามเงิน 
304
1199
23405 
นางสาวอัญชลี ยอแจะ 
304
1200
23406 
เด็กหญิงอาทิตยา เคณไชยวงศ์ 
304
1201
23407 
เด็กหญิงอุไรวรรณ แสงเมือง 
304
1202
24554 
นางสาวชาลิษา บุญแก้ว 
304
1203
25273 
เด็กหญิงชุติกาญจน์ อัศวพิทักษ์คิรี 
304
1204
23411 
เด็กชายจิรายุทธ ธรรมลังกา 
305
1205
23413 
เด็กชายชัยภัทร ปีลา 
305
1206
23414 
เด็กชายชัยมงคล ใจหล้า 
305
1207
23415 
เด็กชายธนดล คำปันติ๊บ 
305
1208
23416 
เด็กชายธนพล หนูศิลา 
305
1209
23418 
นายธนวัฒน์ ติยะกว้าง 
305
1210
23419 
เด็กชายธนันธร นิรุกติศานติ์ 
305
1211
23420 
เด็กชายธวัชชัย แซ่หยิง 
305
1212
23421 
เด็กชายบุญนา คำผาย 
305
1213
23424 
นายมานพ มหาวัณท์ 
305
1214
23425 
นายวัชพล แซ่แส้ 
305
1215
23426 
นายศักรินทร์ นามยิ่ง 
305
1216
23427 
เด็กชายศิรชัย แก้วส่องศึก 
305
1217
23428 
เด็กชายสุรชัย สายทิพย์ 
305
1218
23429 
นายอังคาร ดวงแก้ว 
305
1219
23412 
นางสาวชวัลรัตน์ ไทยใหญ่ 
305
1220
23430 
เด็กหญิงกีรติกา อ้ายสาม 
305
1221
23431 
เด็กหญิงจินตนา ซางคำ 
305
1222
23432 
นางสาวชลธิชา คำกำจัด 
305
1223
23433 
เด็กหญิงณิชากรณ์ พนมเลิศสกุล 
305
1224
23434 
เด็กหญิงธัญวรรณ อินปั๋น 
305
1225
23435 
นางสาวนงนุช อ้ายจ้อย 
305
1226
23436 
เด็กหญิงนลินพรรณ แสนเผ่า 
305
1227
23437 
เด็กหญิงนลินี หม่อโป๊ะกู่ 
305
1228
23438 
เด็กหญิงน้ำเพชร วงศ์สุข 
305
1229
23439 
เด็กหญิงปวีณา คมสมบูรณ์ 
305
1230
23440 
เด็กหญิงมณฑิรา ไชยอาม 
305
1231
23441 
เด็กหญิงมิรันตี สุทธิประภา 
305
1232
23442 
นางสาวเมย์ ไชยวงค์ 
305
1233
23443 
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ชัยศรี 
305
1234
23444 
เด็กหญิงวรางคณา สมเสมอใจ 
305
1235
23446 
เด็กหญิงศิริลักษณ์ นามอ้าย 
305
1236
23447 
เด็กหญิงศุภสุตา อุดมศักดิ์ศิลป์ 
305
1237
23448 
เด็กหญิงสายฝน นามมุ่ง 
305
1238
23450 
เด็กหญิงไอลดา สุปัถพี 
305
1239
23451 
นายกฤษณะพงษ์ ยาวิชัย 
306
1240
23452 
เด็กชายเก่ง วิชัย 
306
1241
23453 
เด็กชายเขมินท์ แสนแช่ 
306
1242
23454 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ บุญเทิง 
306
1243
23455 
เด็กชายเบญจมินทร์ เจ๋าพรอนันต์ 
306
1244
23456 
เด็กชายปฎิพล สามช่าง 
306
1245
23458 
นายป้าง จะนะ 
306
1246
23459 
เด็กชายพลากร เชอหมื่อ 
306
1247
23460 
เด็กชายพิชิต อินแสง 
306
1248
23461 
เด็กชายภานุรัตน์ สีคำ 
306
1249
23462 
เด็กชายรัชชานนท์ สุวคนธ์ 
306
1250
23464 
นายสมคิด เชอหมื่อ 
306
1251
23465 
นายสมศักดิ์ บุญมี 
306
1252
23466 
เด็กชายสันติภาพ พัวศิริ 
306
1253
23467 
นายสามจิ้ง ลิจัน 
306
1254
23468 
เด็กชายอภินันท์ กันทะกวาง 
306
1255
23469 
นายอาทิตย์ เชอหมื่อ 
306
1256
24560 
เด็กชายชนกันต์ แซ่หลิว 
306
1257
23470 
เด็กหญิงกมลพร คันทะมูล 
306
1258
23471 
เด็กหญิงก๋องคำ แสงทอง 
306
1259
23472 
เด็กหญิงจันทร์วลัย สุขใส 
306
1260
23473 
นางสาวจันทร์หลอด คำแก้ว 
306
1261
23474 
เด็กหญิงจิตราวดี ภูด่านงัว 
306
1262
23475 
เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัตนจิตร 
306
1263
23476 
นางสาวธิติยา เพ็ชรแท้ 
306
1264
23477 
นางสาวปาริชาติ หม่อโป๊ะกู่ 
306
1265
23478 
เด็กหญิงพนิดา แซ่ลี้ 
306
1266
23479 
เด็กหญิงพรทิพย์ แสนวิมล 
306
1267
23480 
เด็กหญิงพันธนันท์ ดวงแก้ว 
306
1268
23481 
เด็กหญิงฟอง อินทร์คำ 
306
1269
23482 
เด็กหญิงฟองนวล แสงดี 
306
1270
23483 
เด็กหญิงมนภัทร โพธิ์งาม 
306
1271
23484 
เด็กหญิงยุพา เคนะ 
306
1272
23485 
เด็กหญิงวาสนา นาคโพธิ์มงคลการ 
306
1273
23486 
นางสาวสุภาพร แสงเทียน 
306
1274
23487 
เด็กหญิงสุวรรณา สุขแก้ว 
306
1275
23488 
นางสาวเสาร์คำ นามมุ่ง 
306
1276
23489 
เด็กหญิงหทัยชนก จันทร์อุดม 
306
1277
23490 
นางสาวหอม นามหลวง 
306
1278
23491 
นางสาวเหมย ไอ่แสง 
306
1279
23493 
เด็กหญิงอรอนงค์ แตงมณี 
306
1280
23494 
เด็กชายกมลชัย ดวงสุวรรณ 
307
1281
23495 
เด็กชายกฤตภาส ดวงแน้น 
307
1282
23496 
เด็กชายกิตติกร อ่อนนาน 
307
1283
23498 
เด็กชายอัฏฐวุฒิ ใจเมือง 
307
1284
23499 
เด็กชายธวัชชัย แซ่หัว 
307
1285
23500 
เด็กชายนพดล คำโมนะ 
307
1286
23501 
เด็กชายนวภัส แซ่ฟุ้ง 
307
1287
23502 
เด็กชายพงษ์ชนะ เดชคิด 
307
1288
23503 
เด็กชายพัชรพล ทับเงิน 
307
1289
23504 
เด็กชายพีรพล ช้างย้อ 
307
1290
23505 
เด็กชายเพชร บุญศรี 
307
1291
23506 
เด็กชายภากร ธีรชัยรัตน์ 
307
1292
23507 
นายภารดร วงค์ทอง 
307
1293
23508 
นายมุ้งติ๊บ หน่อเงิน 
307
1294
23509 
เด็กชายวีรกร สุโขทัย 
307
1295
23510 
นายสมหวัง ใส่ตาล 
307
1296
23511 
นายสิทธิกานต์ กลอนแก้ว 
307
1297
23512 
เด็กชายเอกภพ กันใจ 
307
1298
23312 
เด็กหญิงภาณุมาศ บัวรวย 
307
1299
23513 
เด็กหญิงกชพร คงมั่นวัฒนา 
307
1300
23514 
เด็กหญิงกาญจณา ยี่หลง 
307
1301
23515 
เด็กหญิงจันจิรา ศรีธิแก้ว 
307
1302
23516 
เด็กหญิงจามจุรี แสงปง 
307
1303
23517 
เด็กหญิงจามจุรี สักแสน 
307
1304
23518 
เด็กหญิงจารุณี พรนำเลิศชัย 
307
1305
23519 
เด็กหญิงฉานศิรินทร์ สามแปง 
307
1306
23520 
นางสาวณัฐธิดา คำแสง 
307
1307
23521 
เด็กหญิงเบ๊นซ สุขประเสริฐ 
307
1308
23522 
เด็กหญิงปิยวรรณ วิยาพร้าว 
307
1309
23523 
เด็กหญิงพัชรา พิพัฒน์จรัสแสง 
307
1310
23524 
เด็กหญิงพัชรา เวียงรัตนะ 
307
1311
23525 
นางสาวพิมลภา นามเวียง 
307
1312
23526 
เด็กหญิงฟ้าประธาร ศิริวงษ์ 
307
1313
23527 
นางสาวมลคำ น้อยตาล 
307
1314
23528 
นางสาวรุ่งนภา ถึงจอหอ 
307
1315
23529 
เด็กหญิงวรรณดี จุมอาม 
307
1316
23530 
นางสาววรัญญา คันธแสนยศ 
307
1317
23531 
เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยะวงษามนตรี 
307
1318
23532 
เด็กหญิงศศินา แซ่ม้า 
307
1319
23534 
นางสาวสุกานดา บุญศรี 
307
1320
23535 
เด็กหญิงอาแหง่ มาเยอะ 
307
1321
23536 
เด็กหญิงอุลัยพร อินตะยะ 
307
1322
23537 
เด็กชายกิตติศล บุญนำ 
308
1323
23538 
เด็กชายขจรศักดิ์ ลี้พงษ์กุล 
308
1324
23539 
เด็กชายธราธิป พรสุทธิธรรม 
308
1325
23540 
เด็กชายนลธวัช ดวงดี 
308
1326
23541 
เด็กชายนิรุตติ์ ยอดคำ 
308
1327
23543 
นายบุญเงิน อิ่นวงค์ 
308
1328
23544 
เด็กชายวรางค์กูล กันทา 
308
1329
23545 
เด็กชายวายุ มาเยอะ 
308
1330
23548 
เด็กชายสืบศักดิ์ เผือสุภา 
308
1331
23549 
เด็กชายเสกสรร ดวงชมภู 
308
1332
23550 
นายเสกสรรค์ ใจคำ 
308
1333
23551 
เด็กชายอภิโชติ ตาแปง 
308
1334
23553 
นายอิมเมเนียล ทอว์ 
308
1335
23542 
เด็กหญิงบัวทอง นามแก้ว 
308
1336
23554 
เด็กหญิงกัณฐิกา จุ่มตั้ง 
308
1337
23556 
เด็กหญิงคำติ๊บ อุ่นแก้ว 
308
1338
23557 
เด็กหญิงจันทร์ฉาย วงศ์บุญมา 
308
1339
23558 
เด็กหญิงจินตนา อุ่นแปง 
308
1340
23559 
นางสาวจิราพร อุ่นคำ 
308
1341
23560 
เด็กหญิงชลธิวา มงคลคลี 
308
1342
23561 
เด็กหญิงณัฐธิดา จะยอ 
308
1343
23562 
เด็กหญิงตุลธิดา แซ่เลียว 
308
1344
23563 
เด็กหญิงธัญญาภร อิ่นแก้ว 
308
1345
23564 
นางสาวนงนภัส มหาวงศ์ 
308
1346
23565 
เด็กหญิงบุษบา บ๋อแฉ่ 
308
1347
23566 
เด็กหญิงเบญ วรรณรัตน์ 
308
1348
23567 
เด็กหญิงปรินดา อภิประเสริฐ 
308
1349
23568 
นางสาวพร ดวงจัน 
308
1350
23569 
เด็กหญิงพรทิพย์ ปิ่นแสงทอง 
308
1351
23570 
เด็กหญิงพัชรี ศรีสุธรรม 
308
1352
23571 
เด็กหญิงพันธ์สวลี กันทะดง 
308
1353
23572 
เด็กหญิงมัณฑนา หมื่นยอง 
308
1354
23573 
เด็กหญิงเยาวมลต์ แท้ไธสง 
308
1355
23574 
เด็กหญิงรัตติกาล หงษ์คำ 
308
1356
23575 
เด็กหญิงวริศรา อิกำเนิด 
308
1357
23576 
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทาเกิด 
308
1358
23577 
เด็กหญิงสุชัญญา ไทยใหญ่ 
308
1359
23578 
นางสาวสุนิสา มือโป๊ะ 
308
1360
23579 
นางสาวอนัญลักษณ์ รู้บุญ 
308
1361
23580 
เด็กชายก๋อง กันใจ 
309
1362
23581 
เด็กชายกิตติพงศ์ มหาเฮง 
309
1363
23582 
เด็กชายคุณาสิน ธุระวร 
309
1364
23583 
เด็กชายณัฐวุฒิ จันแก้ว 
309
1365
23584 
นายธนโชติ ไชยโย 
309
1366
23585 
เด็กชายบุริณ อินทะปัญญา 
309
1367
23586 
เด็กชายพงศกร คำไร่ 
309
1368
23587 
เด็กชายพงศธร ธรรมสิงห์ 
309
1369
23588 
เด็กชายพีรณัฐ เกษรบัว 
309
1370
23589 
นายภรภัทร อยู่มากญาติ 
309
1371
23590 
เด็กชายโยธิน ไทยใหญ่ 
309
1372
23591 
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำเงิน 
309
1373
23592 
นายวรุตม์ อามอ 
309
1374
23593 
เด็กชายศรราม ใจยา 
309
1375
23594 
เด็กชายศุภชัย แซ่ย่าง 
309
1376
23595 
เด็กชายสมบูรณ์ จะแหม่ 
309
1377
23596 
เด็กชายสมพงษ์ อุ่นดี 
309
1378
23597 
เด็กชายสมศักดิ์ นามแยง 
309
1379
23598 
เด็กชายสิรวิชญ์ บุญยี่ 
309
1380
23599 
เด็กชายอดิสันต์ จายคำ 
309
1381
23600 
เด็กหญิงกชกร ภักตรา 
309
1382
23601 
เด็กหญิงกัลยา แซ่อู๋ 
309
1383
23602 
เด็กหญิงกัลยากร สิงห์คำ 
309
1384
23603 
เด็กหญิงกัลยาลักษณ์ สุทธวงค์ 
309
1385
23604 
เด็กหญิงกาญจนา ปฏิเสน 
309
1386
23605 
เด็กหญิงกุลชญา ชัยวงค์ 
309
1387
23606 
เด็กหญิงเกวลิน แซ่ลี่ 
309
1388
23607 
เด็กหญิงคำติ๊บ สายดำรงค์ 
309
1389
23608 
เด็กหญิงจั๋ย จะนะ 
309
1390
23609 
นางสาวจำพิน มาเยอะ 
309
1391
23610 
เด็กหญิงชลลดา ยอดเชียงสม 
309
1392
23612 
เด็กหญิงเฑียรมณี เสือครุธ 
309
1393
23613 
นางสาวดาวแก้ว เมืองมา 
309
1394
23614 
นางสาวบูแหย่ มาเยอะ 
309
1395
23615 
เด็กหญิงพิจิตรา ต๊ะยาง 
309
1396
23616 
เด็กหญิงพิชยา แสงคำ 
309
1397
23617 
เด็กหญิงมะลิวรรณ สมพงศ์พรรณ 
309
1398
23618 
นางสาวรัศมี โอภาสเกษม 
309
1399
23619 
นางสาววาทิณี รัตนวงค์ 
309
1400
23621 
เด็กหญิงสาวิตรี สังวรรณะ 
309
1401
23623 
เด็กหญิงสุภาพร เพ็ชรชนะ 
309
1402
23626 
เด็กชายณัฐพงศ์ กติกาวงศ์ 
310
1403
23627 
เด็กชายณัฐวุฒิ คำผัด 
310
1404
23628 
เด็กชายเดชาวัต พิธิวัฒน์วงศ์ 
310
1405
23629 
เด็กชายธนบดี พงษ์พิสุทธินันท์ 
310
1406
23630 
เด็กชายธนพล อภิวงค์ 
310
1407
23631 
เด็กชายธนพล อะทะถ้ำ 
310
1408
23632 
เด็กชายธัญะพิสิษฐ์ เกตุมณี 
310
1409
23633 
นายนนทกร เชื้อเจ็ดตน 
310
1410
23634 
เด็กชายนวพล จับใจนาย 
310
1411
23635 
นายบุญ แปงเมือง 
310
1412
23636 
เด็กชายพรประเสริฐ ศรีคำสุข 
310
1413
23637 
เด็กชายพันธกานต์ พุทธนัน 
310
1414
23638 
เด็กชายภูมิรัตน์ วงค์ฝั้น 
310
1415
23639 
เด็กชายมนัส แสงคำ 
310
1416
23640 
เด็กชายวรเมธ ยอดมูลคลี 
310
1417
23641 
เด็กชายวีรภัทร ประทีปทอง 
310
1418
23642 
เด็กชายอนุสรณ์ นามอิน 
310
1419
23643 
เด็กชายอภิสิทธิ์ ปุกปินกาศ 
310
1420
23644 
นายเอ๋อต๊ะ หม่อโป๊ะกู่ 
310
1421
23645 
เด็กหญิงกมลทิพย์ คำเพียร 
310
1422
23647 
นางสาวเขมิกา จำปาทราย 
310
1423
23648 
เด็กหญิงไข่มุก คำแสง 
310
1424
23649 
เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ อุ่นแก้ว 
310
1425
23650 
เด็กหญิงจิดาภา หม่อโปกู่ 
310
1426
23651 
เด็กหญิงจินตนา นามแก้ว 
310
1427
23652 
เด็กหญิงชลธิชา ยี่แข 
310
1428
23653 
เด็กหญิงทานตะวัน กันใจ 
310
1429
23654 
เด็กหญิงทิพย์นารี จินะโกษฐ์ 
310
1430
23655 
เด็กหญิงธัญญาศิริ เมืองแก้ว 
310
1431
23656 
นางสาวธิดารัตน์ คำเงิน 
310
1432
23657 
เด็กหญิงนันตรัตน์ คำโอภาส 
310
1433
23658 
นางสาวนิจวิภา ปินตา 
310
1434
23659 
นางสาวปานไพลิน วิยะพร้าว 
310
1435
23660 
นางสาวพลอย ไทยใหญ่ 
310
1436
23662 
นางสาววันอู ดงปาลีย์ 
310
1437
23663 
เด็กหญิงวิชิดา วิเศษเจริญธรรม 
310
1438
23664 
เด็กหญิงวิลาสินี ตัน 
310
1439
23665 
เด็กหญิงศิวิตา ลาวิชัย 
310
1440
23666 
เด็กหญิงศุภสุภา สุระมานะ 
310
1441
23667 
เด็กหญิงอัมรา เบเชกู่ 
310
1442
23668 
เด็กหญิงอินทิรา พงษ์กาสอ 
310
1443
23669 
นางสาวเอ้ย คำแสง 
310
1444
23196 
เด็กชายทินภัทร แซ่หม่า 
311
1445
23670 
เด็กชายกอบุญ มูลงาม 
311
1446
23672 
เด็กชายชนุตร์ วนาพิทยาชัยวงศ์ 
311
1447
23673 
เด็กชายชาญกิจ เพ็ชรชูศรี 
311
1448
23674 
เด็กชายทรงพล กุณวาริน 
311
1449
23675 
เด็กชายทัตพงศ์ น้อยธรรม 
311
1450
23676 
เด็กชายบุญญจักรินทร์ สุริยาตระกูล 
311
1451
23677 
นายบุญมี จันต๊ะคาด 
311
1452
23678 
เด็กชายปฏิพล วรรัตน์วัฒนกุล 
311
1453
23679 
เด็กชายปัณณวิชญ์ วิริยะตันติพล 
311
1454
23680 
เด็กชายพงศกร แก้วประเสริฐ 
311
1455
23681 
เด็กชายพนมกร ชัยมังกรทอง 
311
1456
23683 
เด็กชายพิทวัส อินต๊ะวงค์ 
311
1457
23684 
เด็กชายรพีพัฒน์ วงค์ราช 
311
1458
23688 
เด็กชายสุทธิพงษ์ คำนวล 
311
1459
23689 
นายสุรเดช ไชยอนันต์ 
311
1460
23690 
นายออย ไชยมงคล 
311
1461
23691 
เด็กชายอัครพันธ์ แซ่ตั้ง 
311
1462
23692 
นายอาชิงมิ่ง แซ่ลี 
311
1463
25264 
เด็กชายกฤษนัย จงตรอง 
311
1464
23212 
เด็กหญิงธนพร เหมืองทรายมูล 
311
1465
23221 
เด็กหญิงวรัญญา นามเพ็ชร 
311
1466
23693 
เด็กหญิงกรวรรณ เพ็ชรชนะ 
311
1467
23694 
เด็กหญิงกัญญารัตน์ หน่อแก้ว 
311
1468
23695 
เด็กหญิงขวัญจิรา ลาภวนารักษ์ 
311
1469
23696 
เด็กหญิงคำมี อุ่นเดือน 
311
1470
23697 
เด็กหญิงจอย มีลาภ 
311
1471
23698 
เด็กหญิงเจนจิรา พรหมเทพ 
311
1472
23700 
เด็กหญิงชุติภา ทำงาน 
311
1473
23701 
เด็กหญิงณัชชนม์ เตมีศักดิ์ 
311
1474
23702 
เด็กหญิงทัตพิชา จอมศรี 
311
1475
23703 
เด็กหญิงนันทนัช นนทมาลย์ 
311
1476
23704 
นางสาวนิภาพร จันทาวงค์ 
311
1477
23705 
เด็กหญิงพัฒณิชา วิชาโห้ง 
311
1478
23706 
เด็กหญิงภัทรภร สุวรรณ์ 
311
1479
23708 
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่รีซอ 
311
1480
23709 
นางสาวเรืองสกุล เริงใจ 
311
1481
23711 
เด็กหญิงหยาดอรุณ ชัยมังกรทอง 
311
1482
23713 
เด็กหญิงอาเหมย แซ่หวัง 
311
1483
23192 
เด็กชายจักรพงษ์ ศรสุกอง 
312
1484
23193 
เด็กชายจิตตพัฒน์ หลักฐาน 
312
1485
23195 
เด็กชายณัชพล แซ่ชู 
312
1486
23197 
เด็กชายแทนคุณ มหรัตนวิโรจน์ 
312
1487
23200 
เด็กชายปวรุตม์ สุทะกุล 
312
1488
23201 
เด็กชายพชร จินนิกร 
312
1489
23202 
เด็กชายรติพงศ์ ยาวิชัย 
312
1490
23203 
เด็กชายศุภวิชญ์ ใจธิตา 
312
1491
23218 
เด็กชายพันธวัช ภิระจันทร์ 
312
1492
23671 
เด็กชายจิรภัทร สุริยะโชติ 
312
1493
23686 
เด็กชายวันชัย แสงทอง 
312
1494
23687 
เด็กชายสมบุญ บุญธรรม 
312
1495
23180 
เด็กหญิงวรัทยา เส็มเส็น 
312
1496
23205 
นางสาวกาญจน์เกล้า ลำมา 
312
1497
23206 
เด็กหญิงจิณห์วรา บุญนาค 
312
1498
23207 
เด็กหญิงฐานิตา อุสาห์ใจ 
312
1499
23208 
เด็กหญิงณัชชา วงค์เตียมใจ 
312
1500
23209 
เด็กหญิงดานิ แซ่จัง 
312
1501
23211 
เด็กหญิงธนพร แก้วคำ 
312
1502
23213 
เด็กหญิงธิติญา แสนพวง 
312
1503
23214 
นางสาวนัฐธิดา ชัยเจริญ 
312
1504
23215 
นางสาวนันทนา นาทะสัน 
312
1505
23216 
นางสาวเป้าจู แซ่โต้ง 
312
1506
23217 
เด็กหญิงพัชราภา คูเชื้อ 
312
1507
23219 
นางสาวรุ่งทิพย์ ถึงจอหอ 
312
1508
23220 
เด็กหญิงวรนุช หีบเงิน 
312
1509
23223 
เด็กหญิงวริศรา ยาวิชัย 
312
1510
23224 
เด็กหญิงสุพิชฌาย์ สุวรรณปราการ 
312
1511
23225 
เด็กหญิงอัยมี สุวรรณหงษ์ 
312
1512
23625 
นางสาวณัชชา คำป่าง 
312
1513
23707 
เด็กหญิงภัทรลักษณ์ คุณทรงแสน 
312
1514
23710 
เด็กหญิงวันเพ็ญ ต๋าต้าน 
312
1515
23714 
นางสาวอิ่น สีสุข 
312
1516
23720 
เด็กหญิงวาสนา มิตรไพจิตร 
312
1517
23807 
นางสาวน้ำหวาน กันทะวงค์ 
312
1518
23114 
เด็กชายอัศวิน แซ่จาง 
313
1519
23141 
เด็กชายจิราเจต นิธิบันดาลเสรี 
313
1520
23142 
เด็กชายธราเทพ บุญมี 
313
1521
23143 
เด็กชายชิงหัว แซ่เจอว 
313
1522
23144 
เด็กชายทัพไท จันทร์อินทร์ 
313
1523
23145 
เด็กชายปฏิภาณ แซ่เหยาะ 
313
1524
23146 
เด็กชายกษิดิษ เขมเหลาะ 
313
1525
23845 
เด็กชายพิภูษณะ วงศ์สุวรรณ์ 
313
1526
23147 
เด็กหญิงวรางคณา สุวรรณ์ 
313
1527
23148 
เด็กหญิงจิตรกัญญา เชอมือ 
313
1528
23149 
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ นันท์รุ่งโรจน์ 
313
1529
23150 
เด็กหญิงเวย์ หลิง หลิว 
313
1530
23151 
เด็กหญิงเปมิกา ยาใจ 
313
1531
23155 
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำแก่น 
313
1532
23159 
เด็กหญิงวีรยา แซ่เติ้ง 
313
1533
23160 
เด็กหญิงนันท์นภัส ไทยอนันต์ 
313
1534
23161 
เด็กหญิงปุณยาพร จิตรสุวรรณทยา 
313
1535
23162 
นางสาวเจนนิสา ใจงามผ่องแผ้ว 
313
1536
23163 
เด็กหญิงปพิชญา แลวงค์ 
313
1537
23177 
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ คำแก่น 
313
1538
25266 
เด็กหญิงอารียา แซ่ลี 
313
1539
23164 
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญมี 
314
1540
23165 
เด็กชายธนัช แซ่นี่ 
314
1541
23166 
เด็กชายปุญญพัฒน์ หงษ์คำ 
314
1542
23167 
เด็กชายภูริภัทร แปงชุมภู 
314
1543
23168 
เด็กชายวีรยุทธ วงค์ษา 
314
1544
23169 
เด็กชายอานันต์ บุญมา 
314
1545
23170 
เด็กชายเอกลักษณ์ นามนวล 
314
1546
23256 
เด็กชายหลงหนุ่ม นามยี่ 
314
1547
24561 
เด็กชายวรรณะ ธรรมชัย 
314
1548
23152 
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีนวล 
314
1549
23156 
เด็กหญิงธิดา จะอู๋ 
314
1550
23171 
เด็กหญิงกัญญ์ชิสา ซู 
314
1551
23172 
เด็กหญิงกุศลิน แซ่เจ้า 
314
1552
23173 
เด็กหญิงจิราพร แก้วมณี 
314
1553
23174 
เด็กหญิงเจนี่ เชอหมือ 
314
1554
23175 
เด็กหญิงญาณิน เพอะละ 
314
1555
23179 
เด็กหญิงเยาวภา แซ่ติง 
314
1556
23180 
เด็กหญิงวรัทยา เส็มเส็น 
314
1557
23181 
เด็กหญิงวาสนา แซ่แบว 
314
1558
23183 
เด็กหญิงศรัณย์พร สุวงค์ 
314
1559
23184 
เด็กหญิงสิริธร ศรีโลต๋วน 
314
1560
23185 
เด็กหญิงสิรินทรา เสียงใส 
314
1561
23186 
เด็กหญิงโสภิตมณี กันใจ 
314
1562
23187 
เด็กหญิงอายิง แซ่จาง 
314
1563
23962 
เด็กหญิงอรจีรา แสงเตา 
314
1564
22444 
นายธาม ขวัญประเสริฐ 
401
1565
22451 
นายพัสกร ตาปัญญา 
401
1566
22482 
นายเจนณรงค์ ดวงเพ็ชร 
401
1567
22525 
นายพีรภัทท์ ช้างย้อ 
401
1568
24645 
นายณภัทร แสงอิน 
401
1569
24646 
นายอาทิตย์ เมืองมูล 
401
1570
22388 
นางสาวกนกพร แซ่ฮ่วง 
401
1571
22471 
นางสาวรมิตา ธิสรณ์ 
401
1572
22473 
นางสาวบุลภรณ์ ปานเจริญ 
401
1573
22501 
นางสาวสุขธิดา คำแสง 
401
1574
22503 
นางสาวภัทราพร คำเงิน 
401
1575
22514 
นางสาวเบญญาภา ปานเจริญ 
401
1576
22557 
นางสาวสุนิษา กองณรงค์ 
401
1577
22560 
นางสาวอฑิติยา งามบุษกรโสภา 
401
1578
22634 
นางสาววรีพร อินทร์แสง 
401
1579
22867 
นางสาวเพชร ทรงศิริ 
401
1580
23837 
นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งไชโย 
401
1581
24647 
นางสาวปวริศา ใจคำ 
401
1582
24649 
นางสาวรจนา แสงแก้ว 
401
1583
24650 
นางสาววรรณา นามชาย 
401
1584
24651 
นางสาวศิริพร ก่อวรากุล 
401
1585
24652 
นางสาวสราลี ยี่แสง 
401
1586
24653 
นางสาวสุนิษา ตาคำ 
401
1587
24654 
นางสาวอาบา เชอหมื่อ 
401
1588
25148 
นางสาวกัญญา นามตาล 
401
1589
22445 
นายณัฐวัชญ์ แก้วธิมา 
402
1590
22455 
นายแดนสยาม พัฒนานุกุล 
402
1591
22457 
นายจักรี สุวคนธ์ 
402
1592
22562 
นายบุญศรี สามมล 
402
1593
22883 
นายบุญทิพย์ ใจมา 
402
1594
25140 
นายชยานนท์ ไม่มีชื่อสกุล 
402
1595
25141 
นายวราวุฒิ ป้าคำน้อย 
402
1596
25142 
นายทีทอง แสงทอง 
402
1597
22391 
นางสาวนภัสชา มะลิซ้อน 
402
1598
22460 
นางสาวฟองทิพย์ ตุงคะบุรี 
402
1599
22468 
นางสาวชุติมา ชิโนซากิ 
402
1600
22472 
นางสาวศศิวิมล ทาศักดิ์ 
402
1601
22475 
นางสาวกรชุลี แซ่ลิ่ว 
402
1602
22479 
นางสาวน้องพิม คำคม 
402
1603
22480 
นางสาวจารุวรรณ อุ่นคำ 
402
1604
22498 
นางสาวสุวนันท์ ศรีสะอาด 
402
1605
22502 
นางสาวขนิษฐา มะโนแก้ว 
402
1606
22509 
นางสาวบุ๊ก นามยี่ 
402
1607
22510 
นางสาวกุลธิดา แซ่โฮ่ 
402
1608
22516 
เด็กหญิงพรรณภัคร ณ ป้อมเพ็ชร 
402
1609
22538 
นางสาวจินตพร ฟ้าสิทธิชัย 
402
1610
22544 
นางสาวจิรัชยา เดชะอูป 
402
1611
22548 
นางสาวสุภรัตน์ แสงทอง 
402
1612
22567 
นางสาวพุทธชาติ จับใจนาย 
402
1613
22580 
นางสาววรรณี คำลือ 
402
1614
22582 
นางสาวสมศรี ขาวกระจ่าง 
402
1615
22655 
นางสาวปิยะธิดา อินต๊ะวงค์ 
402
1616
22712 
นางสาวพรพรรณนภา วิชาโห้ง 
402
1617
22826 
นางสาวดาวเรือง นามแก้ว 
402
1618
22832 
นางสาวพิมพร นามจันทร์ 
402
1619
25130 
นางสาวนิด คำแสง 
402
1620
25131 
นางสาวณัฎฐิชา วงค์คำลือ 
402
1621
25133 
นางสาวฐานวีย์ มั่นศิลป์ 
402
1622
25134 
นางสาวชมพู่ ดวงใจ 
402
1623
25135 
นางสาวมยุรา ดำรงไท 
402
1624
25136 
นางสาวดวงฤดี จูเปาะ 
402
1625
25137 
นางสาวเนตรภา ใสแก้ว 
402
1626
25138 
นางสาวศิริพร ดวงใจ 
402
1627
25139 
นางสาวมยุรา เชมือกู่ 
402
1628
25244 
นางสาวอุษณีย์ จรดล 
402
1629
22442 
นายณัฐวัฒน์ สุดฝั่งสาย 
403
1630
22453 
นายณัฐนนท์ เวทการ 
403
1631
22458 
นายชาย นามยี่ 
403
1632
22492 
นายสุเชาว์ หม่อโป๊ะกู่ 
403
1633
22496 
นายพลวัต สายเดช 
403
1634
22578 
นายเขมวัฒน์ เตชะ 
403
1635
22683 
นายอาหยี งามยอด 
403
1636
22685 
นายอาทิตย์ อุดมศักดิ์ศิลป์ 
403
1637
22724 
นายฐานันดร ผุดผ่อง 
403
1638
22767 
นายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง 
403
1639
22768 
นายโรเบริต จอนห์ แอดคินซัน 
403
1640
22805 
นายยี่คำ นามหลง 
403
1641
22852 
นายณัฐดนัย จันทร์ทอง 
403
1642
22881 
นายมินทร์ธาดา จำกัด 
403
1643
25144 
นายปรเมษฐ์ แก้วขจรคำ 
403
1644
25146 
นายนัฐภพ ติ๊บพรม 
403
1645
22470 
นางสาววราภรณ์ วันอยู่ 
403
1646
22476 
นางสาวอรปรียา แสงไก 
403
1647
22505 
นางสาวศุภลักษณ์ ฟักฟอง 
403
1648
22519 
นางสาวสุภาพร คำติ๊บ 
403
1649
22543 
นางสาวนิภาวรรณ จำนงค์รักษ์ 
403
1650
22549 
นางสาวชลลดา ก้อใจ 
403
1651
22550 
นางสาวดวงใจ คำหลิ่ง 
403
1652
22589 
นางสาวเจนจิรา จันต๊ะ 
403
1653
22661 
นางสาวอรษา สมคำ 
403
1654
22664 
นางสาวณัฐกาญจน์ สุรินธรรม 
403
1655
22709 
นางสาวภูชินันท์ อินยศ 
403
1656
22740 
นางสาวไวไว องอาจ 
403
1657
22752 
นางสาวเกี๋ยงฟอง นามแก้ว 
403
1658
22782 
นางสาวเหมือนฝัน สุนันต๊ะ 
403
1659
22792 
นางสาวจิระนันท์ กันทะกวาง 
403
1660
22823 
นางสาวทิพย์ ยอดคำ 
403
1661
22830 
นางสาวภูริมาศ คำมะยอม 
403
1662
22861 
นางสาวอรวี แผนเมืองแก้ว 
403
1663
23091 
นางสาวจันทร์แก้ว จะปู 
403
1664
25143 
นางสาวสุชาดา แลเชอ 
403
1665
25145 
นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเต็ม 
403
1666
25147 
นางสาวสุภาภรณ์ สื่อจา 
403
1667
25149 
นางสาวดาวประกาย สงกาลี 
403
1668
22489 
นายจตุรภัทร์ แสงแก้ว 
404
1669
22491 
นายชนะชัย สำฤทธิ์ผล 
404
1670
22494 
นายณัฐสิทธิ์ แซ่ชู 
404
1671
22524 
นายอาชาไนย ทรายหมอ 
404
1672
22573 
นายคมสันต์ แซ่ล้อ 
404
1673
22611 
นายเตชิต สิทธิวงค์ 
404
1674
22644 
นายธีรภัทร์ โคตรเครื่อง 
404
1675
22682 
นายรติภัทร บำรุงแจ่ม 
404
1676
22765 
นายรัชชานนท์ นนทคำจันทร์ 
404
1677
22887 
นายณรงค์ นามแอ่น 
404
1678
22895 
นายสมบูรณ์ นามยี่ 
404
1679
25150 
นายทวีทรัพย์ แสงบุญ 
404
1680
25151 
นายกิติพงษ์ อดิเสริมทรัพย์ 
404
1681
25154 
นายแสงหล้า มีนา 
404
1682
25156 
นายไชยวัฒน์ ฤทธิ์เดช 
404
1683
25158 
นายสิริกร คำไทย 
404
1684
25159 
นายศุกร์ชัย แซ่หวัง 
404
1685
22481 
นางสาวบุญฑิกา กิจตระกูล 
404
1686
22537 
นางสาวดรุณี มาปินตา 
404
1687
22542 
นางสาวนภัสสร ซุ้นเจริญ 
404
1688
22546 
นางสาวณัฏฐณิชา น้อยหมอ 
404
1689
22586 
นางสาวน้ำฝน สิงห์ชัย 
404
1690
22662 
นางสาวดวงฤทัย ปัญญา 
404
1691
22707 
นางสาวอริศรา ลอยรังษี 
404
1692
22713 
นางสาวเพ็ญศรี บุญยงค์ 
404
1693
22738 
นางสาวแสงนภา แสงทอง 
404
1694
22741 
นางสาวสายพิน แซ่หยี่ 
404
1695
22745 
นางสาวอ่อนนุช หงษ์คำ 
404
1696
22785 
นางสาวแสงหอม บุญศรี 
404
1697
22787 
นางสาวณัฐปภัสร์ คำเงิน 
404
1698
22824 
นางสาวหวานมล บุญชัย 
404
1699
22833 
นางสาวพรทิพย์ นามวงค์ 
404
1700
22872 
นางสาวจิณณพัต พาลาด 
404
1701
22873 
นางสาวพรนภา ธีรชัยรัตน์ 
404
1702
25152 
นางสาวชมพูนุช พรมมินทร์ 
404
1703
25153 
นางสาวสุดารัตน์ สุขจิตต์ 
404
1704
25155 
นางสาวขวัญฤทัย อัศาขจรเกียรติ 
404
1705
25242 
นางสาวหอม คำใส 
404
1706
25243 
นางสาวชนิดา โกแสนตอ 
404
1707
21592 
นายสุรศักดิ์ สุเพ็ญพร 
405
1708
21675 
นายณัฐพงษ์ เจริญชัย 
405
1709
22002 
นายไกรวุฒิ ทองมา 
405
1710
22434 
นายจำเทิด จิ่งมล 
405
1711
22448 
นายณภัสกร สุขสิงห์คลี 
405
1712
22454 
นายทวีทรัพย์ สายบัว 
405
1713
22526 
นายภัทร จันทรา 
405
1714
22530 
นายนพรัตน์ ก้อนแก้ว 
405
1715
25161 
นายอาทิตย์ สุขเจริญ 
405
1716
25166 
นายกฤตพงษ์ แซ่หมิง 
405
1717
25170 
นายกรพล นามอินทร์ 
405
1718
21789 
นางสาวชัญญา ยอดหนุ่ม 
405
1719
21797 
นางสาวปาณิศา ยี่น้อย 
405
1720
22416 
นางสาววรรณภา แววมณี 
405
1721
22464 
นางสาวแสงหอม นันทไชย 
405
1722
22532 
เด็กหญิงสุธิษา เนตรยอง 
405
1723
22539 
นางสาวอัจฉรา พรหมมณี 
405
1724
22585 
นางสาวเสาวนีย์ ศรีชัย 
405
1725
22620 
นางสาวณัฐพร แก้วสงค์ 
405
1726
22631 
นางสาวรุจิรา พุธซื่อ 
405
1727
22706 
นางสาวสุวรรณา เหมืองทรายมูล 
405
1728
22750 
นางสาวจินตนา คำแสง 
405
1729
22825 
นางสาวบงกชมาศ สิงหเดชาชัย 
405
1730
22859 
นางสาวอาจู แซ่ซู 
405
1731
22862 
นางสาวน้อย ประทุมทอง 
405
1732
22901 
นางสาวคำแดง ไทยใหญ่ 
405
1733
22902 
นางสาวปาณิสรา แก้วคำ 
405
1734
22919 
นางสาววันวิสา แซ่เห๋อ 
405
1735
25160 
นางสาวชนกชนม์ จีติ๊บ 
405
1736
25162 
นางสาวพัทธ์ธิรา สุริยะวงศ์ 
405
1737
25163 
นางสาวศุภัสรา เบิกบานดี 
405
1738
25164 
นางสาวฤทัยรัตน์ ปู่ทา 
405
1739
25165 
นางสาวสิรีธร จะอื่อ 
405
1740
25167 
นางสาวชัญญาุนช คำปัน 
405
1741
25168 
นางสาวพรณภา พินอัมธรรม 
405
1742
25169 
นางสาวสรัญญา สุดชาติ 
405
1743
25171 
นางสาวณัฐปภัสร์ สิงหัตถะ 
405
1744
25245 
นางสาวปิ่นสุดา ศรสุกอง 
405
1745
25246 
นางสาวชไมพร วังมูล 
405
1746
25262 
นางสาวซาห์เซีย ล่านพญาสกุล 
405
1747
21642 
นายวีรภัทร เที่ยงจันทร์ 
406
1748
22450 
นายอานนท์ ตระการบุญชัย 
406
1749
22456 
นายธีชา ศรีวรากุล 
406
1750
22490 
นายอภิวิชญ์ ชนะวรรณ 
406
1751
22493 
นายปกรณ์ ก้อนแหวน 
406
1752
22568 
นายปิยะ ขันบันลังค์ 
406
1753
22571 
นายพงษ์พัฒน์ สาสุก 
406
1754
22606 
นายธาดา พรหมฤทธิวงศ์ 
406
1755
22686 
นายวิเชษฐ์ นามหลง 
406
1756
22774 
นายวิฑูรย์ แสงแก้ว 
406
1757
22775 
นายกองคำ อารวย 
406
1758
22846 
นายบริวัตร รุ่งสิริพิพัฒน์ 
406
1759
22888 
นายอานนท์ กุณาเลย 
406
1760
22896 
นายธนสิน อินทะจักร 
406
1761
25175 
นายภาคิน สร้อยสงิม 
406
1762
25176 
นายฐิติพล ลาหู่ 
406
1763
25177 
นายทวีศักดิ์ ศรีธิแก้ว 
406
1764
25179 
นายกรกฎ ไชยวัง 
406
1765
25187 
นายกิจชานน สุทธิชยะบุตร 
406
1766
25190 
นายเมธา แสงคำ 
406
1767
25191 
นายภูวดล สุรินทร์พันธ์ 
406
1768
21886 
นางสาวณัฐสุดา คะติ 
406
1769
22499 
นางสาวเรวดี นามวงค์ 
406
1770
22504 
นางสาวถนิมภรณ์ บุญประเสริฐ 
406
1771
22636 
นางสาวศรีวรรณ มหาวัน 
406
1772
22651 
นางสาวแพรนวล แก้วนวล 
406
1773
22744 
นางสาวแพรวฤทัย ศรีใจปลูก 
406
1774
22780 
นางสาวฝนทิพย์ พากเพียร 
406
1775
22913 
นางสาวพนิตนันท์ คำปันบุตร 
406
1776
25178 
นางสาวปิยะธิดา ติยะกว้าง 
406
1777
25180 
นางสาวสุภาพร สิทธินุน 
406
1778
25181 
นางสาวดวงฤทัย คำแหลง 
406
1779
25182 
นางสาวนลิตา เสวิสิทธิ์ 
406
1780
25183 
นางสาวจิณณา แซ่จัง 
406
1781
25184 
นางสาวทิพวรรณ คำฮอม 
406
1782
25185 
นางสาวสิรินทร์ จองมา 
406
1783
25188 
นางสาวณัชชา ชีวินวรกุล 
406
1784
25189 
นางสาวสุพรรษา สายทอง 
406
1785
25192 
นางสาวพิราพร งามสุข 
406
1786
25193 
นางสาวอรนุช เดชคิด 
406
1787
22533 
นายบัณทิต คำแสง 
407
1788
22566 
นายศุภกร กิติชัยเจริญ 
407
1789
22605 
นายกาณฑ์นที มงคล 
407
1790
22697 
นายพิชัย แลเชอะ 
407
1791
22725 
นายณัฐภัทร กาจิตต์ 
407
1792
22814 
นายกฤษฎา ครูบา 
407
1793
22843 
นายทรงวุฒิ ลัดดาแย้ม 
407
1794
22849 
นายคมเกียรติ แซ่ล้อ 
407
1795
22851 
นายนพรัตน์ สนิท 
407
1796
22894 
นายประกร หม่อโปกู่ 
407
1797
25173 
นายวรากร แซ่เยี๋ยน 
407
1798
25174 
นายประพันธ์เพลง ปิงวงค์ 
407
1799
25194 
นายสวราชย์ คำแสน 
407
1800
25198 
นายธนาภรณ์ อ่อนนาม 
407
1801
25200 
นายยาจึ แลเฉอะ 
407
1802
25201 
นายเอกพล ทรายหงษ์ 
407
1803
25202 
นายธนกร จะแหม่ 
407
1804
25204 
นายสหัสวัตร นามแล 
407
1805
25205 
นายสุวิใจ นามรงค์ 
407
1806
25247 
นายพีรยุทธ์ แว่นแก้ว 
407
1807
25248 
นายปรัชญ์พงค์ ศรีวิไชย 
407
1808
25249 
นายปิติพงษ์ รัตนาศรีสวัสดิ์ 
407
1809
25250 
นายมุขพล จับใจนาย 
407
1810
25251 
นายอาหมื่อ มาเยอะ 
407
1811
21748 
นางสาวพรพิชา ว่องไวชนะกูล 
407
1812
22088 
นางสาววันวิสา อินทร์บุญ 
407
1813
22090 
นางสาวสุชาดา เสนาวงศ์ 
407
1814
22593 
นางสาวพิมพวัลย์ แสงจันทร์ 
407
1815
22624 
นางสาวบุญธิดา สิงห์สาโรจน์ 
407
1816
22641 
นางสาวอังคณา เขียนนอก 
407
1817
22672 
นางสาวนทีกานต์ ทานธนพงศ์ 
407
1818
22798 
นางสาวแพรพลอย รัตนชัย 
407
1819
22910 
นางสาวปาริชาต เป็งดล 
407
1820
22912 
นางสาวพณาพรรณ เริ่มภักดิ์ 
407
1821
25157 
นางสาวสุภานี คำละ 
407
1822
25195 
นางสาวกุลนันทน์ ปันดวง 
407
1823
25196 
นางสาววรนุช ส่องแสง 
407
1824
25197 
นางสาวณัฐนันท์ เลอเซอร์ 
407
1825
25199 
นางสาวศุทธนุช พรสุทธิธรรม 
407
1826
25203 
นางสาวพัชราภรณ์ จำนง 
407
1827
22053 
นายโชคชัย บุญเจริญ 
408
1828
22452 
นายนคร พงษ์ประติยานนท์ 
408
1829
22463 
นายภูริวัต พนมบรรเจิด 
408
1830
22495 
นายเจษฎางค์ พรหมณะ 
408
1831
22613 
นายชวลิต เนตรนภิส 
408
1832
22700 
นายอานันท์ นาคเกษม 
408
1833
22763 
นายภัทรพงษ์ เตจ๊ะวันดี 
408
1834
22817 
นายอานนท์ นาคเกษม 
408
1835
22821 
นายวันชัย แซ่หยาง 
408
1836
25209 
นายอิทธิพล แซ่ลี 
408
1837
25210 
นายไตรภพ แซ่พ่ง 
408
1838
25213 
นายพงศ์เพชร กัมปะหะ 
408
1839
25214 
นายสุทัศน์ นาเมือง 
408
1840
25256 
นายชวลิต โคตรภูธร 
408
1841
25277 
นายอภิสิทธิ์ ที่ปกาญจน์กุล 
408
1842
22397 
นางสาวอรพินท์ พรถาวรกุล 
408
1843
22411 
นางสาวจิราพร สีวิชัย 
408
1844
22508 
นางสาวนภัสสร ตั้งความเพียร 
408
1845
22518 
นางสาวพิชญา บุญค้ำ 
408
1846
22625 
นางสาวปทุมรัตน์ วราเมธากุล 
408
1847
22627 
นางสาวพจมาลย์ ตุงคะบุรี 
408
1848
22637 
นางสาวสายฝน มาเยอะ 
408
1849
22671 
นางสาวณัฐกานต์ แซ่น่า 
408
1850
22705 
นางสาวปทุมมา นามยี่ 
408
1851
22718 
นางสาวแพร สมนวลจันทร์ 
408
1852
22788 
นางสาวเสาวลักษณ์ กอยะ 
408
1853
22797 
นางสาววรนุช กอบคำ 
408
1854
22837 
นางสาวศลิษา วิเศษเจริญธรรม 
408
1855
22880 
นางสาวสุมาลี ตาอิน 
408
1856
22914 
นางสาวพลอย แสงทิพย์ 
408
1857
22920 
นางสาวอัจจิมา กาญจนอุทัย 
408
1858
23266 
นางสาวพรหมพร แก้วจันทร์ 
408
1859
25206 
นางสาวพรทิพย์ แซ่ขว้าง 
408
1860
25207 
นางสาวธัญลักษณ์ แซ่หม่า 
408
1861
25208 
นางสาววาสนา แซ่มู่ 
408
1862
25211 
นางสาวศิริพร คำศรี 
408
1863
25212 
นางสาวสิริยาภรณ์ ธนวงศ์พิสิฐ 
408
1864
25252 
นางสาวธัญชนก แซ่จ้าว 
408
1865
25253 
นางสาวพรทิพย์ เด่นวิภัยเลิศ 
408
1866
25255 
นางสาวอรอนงค์ สุวิวรรณ 
408
1867
22572 
นายรักษา ปัญญาโกษา 
409
1868
22608 
นายธเนศพล บุญยง 
409
1869
22610 
นายธนพร มณีวงค์ 
409
1870
22612 
นายณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์ 
409
1871
22690 
นายณัฐวุฒิ เจริญชัย 
409
1872
22698 
นายธนกฤต ติ๊บพรมมา 
409
1873
22766 
นายศิวกร รุ่งสิริพิพัฒน์ 
409
1874
22806 
นายธนกฤต นาคเมฆ 
409
1875
22807 
เด็กชายศานติศากร พรมเมือง 
409
1876
22819 
นายสมบูรณ์ อิ่นแก้ว 
409
1877
22897 
นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์ 
409
1878
25216 
นายญัฐสิทธิ์ ท้าวโยธา 
409
1879
25217 
นายภูมินทร์ อ้ายสาม 
409
1880
25218 
นายณัชนนท์ ไก่แก้ว 
409
1881
25220 
นายอาทิตย์ สุวรรณ 
409
1882
25222 
นายบุญพิทักษ์ ปั๋นยาง 
409
1883
25223 
นายปิยะพงษ์ แสงวงค์ 
409
1884
25225 
นายศุภกิจ แก้วปัญญา 
409
1885
22467 
นางสาวสโรชา รุ่งสิริพิพัฒน์ 
409
1886
22469 
นางสาวเพ็ญวิภา แซ่หลิว 
409
1887
22521 
นางสาวสุธาสินี แซ่เอี๋ยว 
409
1888
22541 
นางสาวปริญญา ชื่นประกายพงศ์ 
409
1889
22583 
นางสาวสกุณา ลือเรื่อง 
409
1890
22592 
นางสาวพลอย ลือคำ 
409
1891
22597 
เด็กหญิงตายูมา อาหลี 
409
1892
22622 
นางสาวทิพย์มณีย์ แก้วสกุล 
409
1893
22628 
นางสาวพิมผกา นามเถา 
409
1894
22668 
นางสาวสุภา สุภาวงค์ 
409
1895
22790 
นางสาวธณัฐชพร เขื่อนแก้ว 
409
1896
22791 
นางสาวลวิตรา ติรักษา 
409
1897
22828 
นางสาวธัญชนก ดวงทิพย์ 
409
1898
25219 
นางสาวสมพร ใจคำ 
409
1899
25221 
นางสาวโสพิน อินวงค์ 
409
1900
25224 
นางสาวนราทิพย์ สุวรรณกาศ 
409
1901
25257 
นางสาวแอนนา ใจแน่วแน่กุศล 
409
1902
25258 
นางสาวกรกนก รุ่งมณีธรรม 
409
1903
22522 
นายเลิศ ราชล้อม 
410
1904
22844 
นายพรอนันต์ ปาติ๊บ 
410
1905
24656 
นายชาตรี แสนมี่ 
410
1906
20355 
นางสาวลี นามอิง 
410
1907
21620 
นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว 
410
1908
22078 
นางสาวทักษพร คำปัน 
410
1909
22511 
นางสาวพิมสุนิสา วงศ์ศศิปภากุล 
410
1910
22558 
นางสาวสุจิรา วงค์ศรี 
410
1911
22587 
นางสาวนฤมล ตาแปง 
410
1912
22599 
นางสาวสุกัญญา ยี่หล้า 
410
1913
22633 
นางสาววรณัน ชุ่มเย็น 
410
1914
22654 
นางสาวแอนนา ดวงดี 
410
1915
22657 
นางสาวมันทกานติ์ นามแสง 
410
1916
22675 
นางสาวปูยื่อ มาเยอะ 
410
1917
22677 
นางสาวปณิดา บุญคำ 
410
1918
22711 
นางสาวณัฐธิดา ยอดทิพย์ 
410
1919
22719 
นางสาวศรีวรรณ สามตาล 
410
1920
22746 
นางสาวจอย ชัยมงคล 
410
1921
22751 
นางสาวโสภิดา หน่อตา 
410
1922
22758 
นางสาวกรทิพย์ เอี่ยมพรชัย 
410
1923
22793 
นางสาววรณิกา ชุ่มเย็น 
410
1924
22834 
นางสาวหมาย ชัยมงคล 
410
1925
22835 
นางสาวนิศารัตน์ จัมปาแก้ว 
410
1926
22839 
นางสาวดาววรรณ รัตน์ชัย 
410
1927
24657 
เด็กหญิงอาทิตยา ลุงสาม 
410
1928
25231 
นางสาวขวัญจิรา บัวเงิน 
410
1929
25232 
นางสาวจิราพร ทองอนันต์ 
410
1930
25233 
นางสาวกฤติมา ลาเชกู่ 
410
1931
25234 
นางสาวนฤมล ไชยศรีวงค์ 
410
1932
25235 
นางสาวดาว บุญมี 
410
1933
21632 
นายธเนศ อุดมศักดิ์ศิลป์ 
411
1934
21913 
นายนัฐพงษ์ ปานคำ 
411
1935
22483 
นายยี่นวล ตามสอน 
411
1936
22484 
นายมัทธิว วงค์พระคริสต์ 
411
1937
22487 
นายเอก ไชยวงค์ 
411
1938
22529 
นายจรินทร์ แซ่ลี่ 
411
1939
22563 
นายวัฒนพงษ์ มั่นคงคำ 
411
1940
22575 
นายอภิรักษ์ ตาบประดับ 
411
1941
22576 
นายเทวา ศิริคุณานนท์ 
411
1942
22691 
นายวิศิษฏ์ ยะถาคำ 
411
1943
22722 
นายไท พรมมา 
411
1944
22733 
นายกันต์ดนัย กาใจ 
411
1945
22764 
นายศิรชัช คำแปง 
411
1946
22804 
นายสมเกียรติ ปันยา 
411
1947
22813 
นายณัฐภัทร ใจบุญ 
411
1948
22847 
นายธนกฤต นากสุวรรณขจร 
411
1949
22848 
นายคำพุฒ นามหงษ์ 
411
1950
22854 
นายนนทวัช เกี๋ยงคำแดง 
411
1951
22884 
นายวรชัย ใจกุลคำ 
411
1952
24658 
นายเกรียงไกร จงตรอง 
411
1953
24659 
นายณรงค์ชัย มุ่งคำ 
411
1954
24660 
นายณัฐพงศ์ จันซางเพ็ญ 
411
1955
24661 
นายธีริทธิ์ ตั้งทองสว่าง 
411
1956
25236 
นายพิชชา ลาวิชัย 
411
1957
25240 
นายประสม แซ่ลี 
411
1958
25241 
นายเศวตโชติ คำสิงห์ 
411
1959
22461 
นางสาวกมลทิพย์ งามใส่ 
411
1960
22477 
นางสาวขวัญจิรา วงศ์ศรี 
411
1961
22879 
นางสาวปนัดดา อินบุญ 
411
1962
25172 
นางสาวจันทร์ติ๊บ ไทยลื้อ 
411
1963
22565 
นายวิภู ทองไพรวรรณ 
412
1964
22602 
นายจิรภัทร สุวรรณกาศ 
412
1965
22614 
นายสิทธิกร สุรินเปา 
412
1966
22689 
นายธนทัต ศรีสงค์ใจ 
412
1967
22694 
นายจีระวัฒน์ อินต๊ะวงค์ 
412
1968
22695 
นายปิติพล แก้วลิ้นไม้ 
412
1969
22696 
นายณรงค์ โยทา 
412
1970
22803 
นายพีระพัฒน์ ปลอดโปร่ง 
412
1971
22815 
นายเงิน มั่งมี 
412
1972
22818 
นายจักรพงษ์ จันเทพ 
412
1973
22891 
นายผัด นามสาม 
412
1974
22899 
นายวัชรนนท์ อัศวะกฤติพงษ์ 
412
1975
24662 
นายไก่ ไทยใหญ่ 
412
1976
24663 
นายชยุต รุ่งเรือง 
412
1977
24664 
นายธณชาติ สุโขพืช 
412
1978
24665 
นายธนกฤต วงค์ดี 
412
1979
24666 
นายภูมิธนา แกล้วกล้า 
412
1980
24667 
นายศุภวัฒน์ แก้วปัญญา 
412
1981
24668 
นายหนุ่มเมือง ไทยใหญ่ 
412
1982
25186 
นายสุรพงษ์ แสงอินทร์ 
412
1983
25237 
นายโชคชัย คำจันทร์ 
412
1984
25238 
นายเพชร แซ่ถัง 
412
1985
25239 
นายอธิป พยุงกิจ 
412
1986
25263 
นายทักษิณ คฤโฆษกุล 
412
1987
22513 
นางสาวนิตย์ชนก ฟูศรี 
412
1988
22540 
นางสาวฟ้ารุ่ง วงค์เทพ 
412
1989
22748 
นางสาวบุษบา หมื่อโปกู่ 
412
1990
22380 
นายธงไท สุทธิประสงค์ 
413
1991
22403 
นายนิรันดร์ ไอ่ยี่ 
413
1992
22406 
นายหงส์เส็ง ตัน 
413
1993
22409 
นายอุดมทรัพย์ ดีวะรัตน์ 
413
1994
22439 
นายทวี มีโหลง 
413
1995
24670 
นายจาลีล เพ็ชรประดับ 
413
1996
24671 
นายพลัฎฐ์ ก้าวศิริสกุล 
413
1997
24672 
นายภัคพล สูนบุญ 
413
1998
24673 
นายศิริศักดิ์ ภูมิมินท์กุล 
413
1999
24674 
นายสาริน แซลี 
413
2000
24675 
นายไฮหย๋ง ซู 
413
2001
24676 
นายจื่อปั๋ว เฉิง 
413
2002
22410 
นางสาวครีมหวาน ชัยบุญยงค์ 
413
2003
22414 
นางสาวแพรวเพชร ชัยวิจิตจินดา 
413
2004
23333 
นางสาวฐิติพร คำแก้ว 
413
2005
24677 
นางสาวชัญญาพรรณ นามโกษ 
413
2006
24678 
นางสาวชุติกาญจน์ ชื่นสุขพากเพียร 
413
2007
24679 
นางสาวธัญวรัตน์ เพ็ชรประดับ 
413
2008
24680 
นางสาวปนิตา เชียงอินท์ 
413
2009
24681 
นางสาวทจิดา โคตรดดก 
413
2010
24682 
นางสาวถิรพร ยิ่ว 
413
2011
24683 
นางสาวนวพร คะวิลัย 
413
2012
24684 
นางสาวเฟื่องฟ้า หลิน 
413
2013
24685 
นางสาวสุวิมล ทองอยู่ 
413
2014
24686 
นางสาวอำไพ แซ่จ๋าง 
413
2015
21508 
นายสมชาย ชัยบุญยงค์ 
501
2016
21538 
นายพิพรรธน์ พรหมณะ 
501
2017
25275 
นายสมชาย แสงทอง 
501
2018
21566 
นางสาววินิตรา แสงสร้อย 
501
2019
21567 
นางสาววิไล นำยี่หลง 
501
2020
21571 
นางสาวสุวรรณี เมอแล 
501
2021
21575 
นางสาวอรนี แซ่ม้า 
501
2022
21602 
นางสาวโชติกา ปัญญาพฤกษ์ 
501
2023
21608 
นางสาวแนน แสงอ่อน 
501
2024
21612 
นางสาวพร คำแสง 
501
2025
21616 
นางสาววรรณา ดวงแก้ว 
501
2026
21695 
นางสาวจุฬารัตน์ อภิวงค์ 
501
2027
21703 
นางสาวพนิดา สุขโปทา 
501
2028
21790 
นางสาวฐิตาพร วงศ์ลาด 
501
2029
21813 
นางสาวอินธิรา ม่วงใหม 
501
2030
21835 
นางสาวชญานุตม์ ฤทธิ์ประเสริฐ 
501
2031
22441 
นางสาวแพรวพลอย น้อยผางนอก 
501
2032
23892 
นางสาวจันทิมา แสงจันทร์ 
501
2033
23898 
นางสาวสาลี่ สร้อยคำ 
501
2034
23913 
นางสาวอรยา มาเยอะ 
501
2035
23958 
นางสาวมณีพร ลาหู่นะ 
501
2036
21495 
นายกันตพงศ์ แซ่ลิ่ว 
502
2037
21534 
นายชิณวัตร เทพโยธิน 
502
2038
21535 
นายณัฐพงศ์ ชูตรี 
502
2039
21539 
นายมาณพ อุคำ 
502
2040
21540 
นายรัชชานนท์ ก้างออนตา 
502
2041
21676 
นายณัฐวุฒิ พรหมมา 
502
2042
21682 
นายสรเดช คำแสง 
502
2043
21725 
นายธีรพล ภูมิพันธ์ 
502
2044
21771 
นายธนพล แสงหล้า 
502
2045
21825 
นายปรัชญา เตี้ยเนตร 
502
2046
23914 
นายนิกร วงค์ษา 
502
2047
24417 
นายกิตติชัย จันซ้อ 
502
2048
24418 
นายนราวิชญ์ เมืองแก้ว 
502
2049
24419 
นายวิทวุฒิ บุญธรรม 
502
2050
21505 
นางสาวเจนณิสสา ต๊ะสุ 
502
2051
21549 
นางสาวจันทร์ศรี ภักดีโต 
502
2052
21562 
นางสาวฟอง นามยี่ 
502
2053
21570 
นางสาวสมศรี คำแก้ว 
502
2054
21574 
นางสาวหอมฟอง วงค์คำ 
502
2055
21601 
นางสาวช่อผกา สันต๊ะวงค์ 
502
2056