วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน
 
มีจำนวนทั้งหมด   541  คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24382 
เด็กหญิงจินตนา ฟ้าสิทธิชัย 
101
2
24332 
เด็กชายทราย ไทยใหญ่ 
102
3
24334 
เด็กชายธีรภัทร ธำรงดุสิต 
102
4
24337 
เด็กชายพนธกร สมวรรณา 
102
5
24343 
เด็กชายยืนยง คำขุนทด 
102
6
24249 
เด็กชายฉกาจ สาดสินแก้ว 
104
7
24251 
เด็กชายนรนิติ์ พันธ์แก้ว 
104
8
24255 
เด็กชายวายุ ศรีปัญญา 
104
9
24258 
เด็กชายวีราธร เดชอุ่ม 
104
10
24262 
เด็กชายสิทธิภาคย์ วงค์รอด 
104
11
24267 
เด็กหญิงชลกาญจน์ จิตต์จำนงค์ 
104
12
24269 
เด็กหญิงธนพร สุทศนชัยกิจ 
104
13
24272 
เด็กหญิงบุญฑริการ์ กามนต์ 
104
14
24279 
เด็กหญิงมานิดา บุญเทิง 
104
15
24207 
เด็กชายกฤษกร ผ่านดอยแดน 
105
16
24208 
เด็กชายกิตติโชค ก้อนแก้ว 
105
17
24209 
เด็กชายเกียรติภูมิม์ หาญคุณะเศรษฐ์ 
105
18
24211 
เด็กชายณฐภัทร จันทรประทีป 
105
19
24215 
เด็กชายณัฐวุฒิ นวลตา 
105
20
24216 
เด็กชายไทยทอง สกุลดี 
105
21
24218 
เด็กชายธาวิน พิศวิมล 
105
22
24219 
เด็กชายนพเก้า มณีโชติ 
105
23
24222 
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธรรมวงศ์ 
105
24
24223 
เด็กชายภูวเดช คำเงิน 
105
25
24224 
เด็กชายเมธัส มณีฉาย 
105
26
24225 
เด็กชายวรวิชย์ จันต๊ะคาด 
105
27
24226 
เด็กชายวาทิน แผนเมืองแก้ว 
105
28
24408 
เด็กชายวิสิฐ แสงส่อง 
105
29
24233 
เด็กหญิงปพิชญา วงศ์อนันต์ 
105
30
24239 
เด็กหญิงวันวิสา นามแสง 
105
31
24240 
เด็กหญิงวินิธา นาใจ 
105
32
24242 
เด็กหญิงสุภาวดี แซ่ ตั้ง 
105
33
24411 
เด็กหญิงชนันสรณ์ ปรางประเสริฐ 
105
34
24194 
เด็กหญิงปารมี ริยาพร้าว 
106
35
24087 
เด็กชายกฤษดา มาตัน 
108
36
24088 
เด็กชายเกริกก้อง นามก้อน 
108
37
24089 
เด็กชายณัฐพงษ์ เชอมือ 
108
38
24100 
เด็กชายศุภกิจ อยู่ลืม 
108
39
24116 
เด็กหญิงพัชรีพร ธิเนตร 
108
40
24126 
เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ คล้ายบุรี 
108
41
24044 
เด็กหญิงอ่อน นามไซ 
110
42
23973 
เด็กชายนนท์ปวิช อ้ายยี่ 
111
43
23975 
เด็กชายนิติพัฒน์ พัฒนาพัฒน์ 
111
44
23980 
เด็กชายอนพัทย์ ภัทรสกุลทรัพย์ 
111
45
23997 
เด็กชายฉัตรฌาดา พุททานันท์ 
111
46
23874 
เด็กชายพชรพล ทองแซ 
112
47
23232 
เด็กชายเกียรติภูมิ พรจรัสโชติ 
201
48
23233 
เด็กชายจิตรกร แก้วสีใส 
201
49
23235 
เด็กชายธาวี นามอินทร์ 
201
50
23236 
เด็กชายนนทพัทธ์ สุนันตา 
201
51
23237 
เด็กชายนิธิภัทร์ จัมปาแก้ว 
201
52
23239 
เด็กชายบวรภัค ด้วงแดง 
201
53
23240 
เด็กชายปิณญพงศ์ อินต๊ะวงค์ 
201
54
23241 
เด็กชายเปรมณัช กิติ 
201
55
23243 
เด็กชายพันธวัธน์ พงษ์สนั่น 
201
56
23244 
เด็กชายพิทักษ์ คำเหลือง 
201
57
23245 
เด็กชายพิพัฒน์ ลายเฮิง 
201
58
23246 
เด็กชายภูชิต บาลสุข 
201
59
23247 
เด็กชายมูเซอ ทาคำมา 
201
60
23249 
เด็กชายรัตนะชัย เลิศเศรษฐี 
201
61
23250 
เด็กชายรุ่งโรจน์ แสงสุริยา 
201
62
23251 
เด็กชายศุภวัทน์ จันทาพูน 
201
63
23255 
เด็กชายสุทธิพงค์ สุวรรณมณี 
201
64
23256 
เด็กชายหลงหนุ่ม นามยี่ 
201
65
23259 
เด็กหญิงเขมฤทัย วงค์ธรรม 
201
66
23264 
เด็กหญิงเมธาพร หมื่นแสง 
201
67
23268 
เด็กหญิงสุทินา แซ่เลื่อง 
201
68
23276 
เด็กชายเฉลิมชัย คุ้มทวีกิจ 
202
69
23277 
เด็กชายณัฐวัฒน์ นามหลง 
202
70
23281 
เด็กชายธันวา ช่วยชูกลิ่น 
202
71
23282 
เด็กชายนวภัทร ต๊ะมอญ 
202
72
23290 
เด็กชายวินัย ใจแก้ว 
202
73
23292 
เด็กชายศุภกิตต์ แสนข่าย 
202
74
23295 
เด็กชายเหิน เจียซอง 
202
75
23788 
เด็กชายสิทธิพล ติยะไพศาล 
202
76
23298 
เด็กหญิงกชกร รัตนวงษ์ 
202
77
23303 
เด็กหญิงดวงเดือน สิทธิวงศ์ษา 
202
78
23305 
เด็กหญิงเดือน นามแสง 
202
79
23312 
เด็กหญิงภาณุมาศ บัวรวย 
202
80
23321 
เด็กชายจตุรวิทย์ สะตะ 
203
81
23322 
เด็กชายชลทิศ มีษา 
203
82
23325 
เด็กชายตะวัน ลูมเซ 
203
83
23330 
เด็กชายภคิน อินต๊ะปัญญา 
203
84
23337 
เด็กชายสุเมธี ปาละดุก 
203
85
23339 
เด็กชายอัสนัย สอนราษฎร์ 
203
86
23340 
เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่ลู้ 
203
87
23345 
เด็กหญิงดุลยา เกษเกษมสุข 
203
88
23350 
เด็กหญิงพรทิพย์ ชัยวงค์ 
203
89
23351 
เด็กหญิงพัชรินทร์ คำลือกาศ 
203
90
23352 
เด็กหญิงพีรวรรณ ธรรมวิจิตร 
203
91
23363 
เด็กหญิงเอมมิกา บุญแสง 
203
92
23364 
เด็กชายกิตติพศ คำปัน 
204
93
23369 
เด็กชายณัฐวัฒน์ บุญมี 
204
94
23370 
เด็กชายธนันชัย แสงตาล 
204
95
23397 
เด็กหญิงสายน้ำ ศิริแก้ว 
204
96
23409 
เด็กชายคุณากร ในทอง 
205
97
23411 
เด็กชายจิรายุทธ ธรรมลังกา 
205
98
23413 
เด็กชายชัยภัทร ปีลา 
205
99
23414 
เด็กชายชัยมงคล ใจหล้า 
205
100
23415 
เด็กชายธนดล คำปันติ๊บ 
205
101
23416 
เด็กชายธนพล หนูศิลา 
205
102
23421 
เด็กชายบุญนา คำผาย 
205
103
23422 
เด็กชายพลชัย เซอมื่อ 
205
104
23426 
เด็กชายศักรินทร์ นามยิ่ง 
205
105
23428 
เด็กชายสุรชัย สายทิพย์ 
205
106
23449 
นางสาวสายฝน นามยี่ 
205
107
23457 
เด็กชายประสิทธ์ สินเปียง 
206
108
23459 
เด็กชายพลากร เชอหมื่อ 
206
109
23467 
เด็กชายสามจิ้ง ลิจัน 
206
110
23469 
เด็กชายอาทิตย์ เชอหมื่อ 
206
111
23475 
เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัตนจิตร 
206
112
23494 
เด็กชายกมลชัย ดวงสุวรรณ 
207
113
23495 
เด็กชายกฤตภาส ดวงแน้น 
207
114
23497 
เด็กชายจิรายุ ทาคำมา 
207
115
23499 
เด็กชายธวัชชัย แซ่หัว 
207
116
23500 
เด็กชายนพดล คำโมนะ 
207
117
23501 
เด็กชายนวภัส แซ่ฟุ้ง 
207
118
23504 
เด็กชายพีรพล ช้างย้อ 
207
119
23506 
เด็กชายภากร ธีรชัยรัตน์ 
207
120
23508 
เด็กชายมุ้งติ๊บ หน่อเงิน 
207
121
23509 
เด็กชายวีระกร สุโขทัย 
207
122
23511 
เด็กชายสิทธิกานต์ กลอนแก้ว 
207
123
23512 
เด็กชายเอกภพ กันใจ 
207
124
23520 
เด็กหญิงณัฐธิดา คำแสง 
207
125
23521 
เด็กหญิงเบ๊นซ สุขประเสริฐ 
207
126
23523 
เด็กหญิงพัชรา พิพัฒน์จรัสแสง 
207
127
23527 
เด็กหญิงมลคำ น้อยตาล 
207
128
23531 
เด็กหญิงวราภรณ์ สุริยะวงษามนตรี 
207
129
23541 
เด็กชายนิรุตติ์ ยอดคำ 
208
130
23547 
นายสราวุธ เธอจันทึก 
208
131
23548 
เด็กชายสืบศักดิ์ เผือสุภา 
208
132
23553 
เด็กชายอิมเมเนียล ทอว์ 
208
133
23555 
เด็กหญิงกุลนัฐ ศรีเรือง 
208
134
23557 
เด็กหญิงจันทร์ฉาย วงศ์บุญมา 
208
135
23558 
เด็กหญิงจินตนา อุ่นแปง 
208
136
23566 
เด็กหญิงเบญ วรรณรัตน์ 
208
137
23569 
เด็กหญิงพรทิพย์ ปิ่นแสงทอง 
208
138
23571 
เด็กหญิงพันธ์สวลี กันทะดง 
208
139
23572 
เด็กหญิงมัณฑนา หมื่นยอง 
208
140
23573 
เด็กหญิงเยาวมลต์ แท้ไธสง 
208
141
23587 
เด็กชายพงศธร ธรรมสิงห์ 
209
142
23590 
เด็กชายโยธิน ไทยใหญ่ 
209
143
23591 
เด็กชายรุ่งโรจน์ คำเงิน 
209
144
23595 
เด็กชายสมบูรณ์ จะแหม่ 
209
145
23599 
เด็กชายอดิสันต์ จายคำ 
209
146
23607 
เด็กหญิงคำติ๊บ สายดำรงค์ 
209
147
23609 
เด็กหญิงจำพิน มาเยอะ 
209
148
23630 
เด็กชายธนพล อภิวงค์ 
210
149
23644 
เด็กชายเอ๋อต๊ะ หม่อโป๊ะกู่ 
210
150
23661 
เด็กหญิงรุ่งอรุณ พิมลเจริญกิจ 
210
151
23669 
เด็กหญิงเอ้ย คำแสง 
210
152
23199 
เด็กชายธนุส แก้วมูล 
212
153
23207 
เด็กหญิงฐานิตา อุสาห์ใจ 
212
154
23625 
นางสาวณัชชา คำป่าง 
212
155
22451 
นายพัสกร ตาปัญญา 
301
156
22465 
เด็กหญิงวีระญาณ์ เซี๊ยะสกุล 
301
157
22558 
เด็กหญิงสุจิรา วงค์ศรี 
302
158
22656 
เด็กหญิงสุกัญญา กองณรงค์ 
302
159
22484 
นายมัทธิว วงค์พระคริสต์ 
303
160
22488 
เด็กชายวิศรุต ใจบุญ 
303
161
22705 
นางสาวปทุมมา นามยี่ 
303
162
22780 
นางสาวฝนทิพย์ พากเพียร 
303
163
22901 
เด็กหญิงคำแดง ไทยใหญ่ 
303
164
22688 
เด็กชายเติมศักดิ์ เตจ๊ะวันดี 
304
165
22697 
เด็กชายพิชัย แลเชอะ 
304
166
22802 
เด็กชายปรมินทร์ ชัยวงค์ 
304
167
22815 
เด็กชายเงิน มั่งมี 
304
168
22889 
เด็กชายธนา บุญศรี 
304
169
22633 
เด็กหญิงวรณัน ชุ่มเย็น 
304
170
22676 
เด็กหญิงพรรณธิกา กันแก้ว 
304
171
22678 
นางสาวจุรินทิพย์ อินทะจักร 
304
172
22838 
นางสาวพรชิตา เจริญพันธ์ 
304
173
22491 
นายชนะชัย สัมฤทธิ์ผล 
305
174
22612 
เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ มณีรัตน์ 
305
175
22616 
เด็กชายธนภูมิ มณีวงค์ 
305
176
22696 
เด็กชายณรงค์ โยทา 
305
177
22732 
นายทู เหวย 
305
178
22843 
เด็กชายทรงวุฒิ ลัดดาแย้ม 
305
179
22844 
นายพรอนันต์ ปาติ๊บ 
305
180
22846 
เด็กชายบริวัตร รุ่งสิริพิพัฒน์ 
305
181
22892 
เด็กชายเหล็กเพชร จิระกมล 
305
182
22897 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์ 
305
183
22514 
นางสาวเบญญาภา ปานเจริญ 
305
184
22547 
เด็กหญิงณภัทรศร ลือเมือง 
305
185
22599 
นางสาวสุกัญญา ยี่หล้า 
305
186
22600 
เด็กหญิงวนิดา นามเสาร์ 
305
187
22719 
นางสาวศรีวรรณ สามตาล 
305
188
22721 
เด็กหญิงน้ำหวาน ยอดคำ 
305
189
22801 
เด็กหญิงดาวทอง ใจดี 
305
190
22862 
เด็กหญิงน้อย ประทุมทอง 
305
191
22875 
เด็กหญิงดวงกมล เรือนคำ 
305
192
22879 
เด็กหญิงปนัดดา อินบุญ 
305
193
22915 
เด็กหญิงพิมพ์ นามอิง 
305
194
23837 
เด็กหญิงณัฏฐณิชา ตั้งไชโย 
305
195
22704 
เด็กชายปฐม คำผาย 
306
196
22766 
เด็กชายศิวกร รุ่งสิริพิพัฒน์ 
306
197
22855 
เด็กชายเพชร ทองแสง 
306
198
22617 
นางสาวเงินไข่ พิบุญ 
306
199
22619 
เด็กหญิงจิรันธนิน มณีปิติศานทรัพย์ 
306
200
22641 
เด็กหญิงอังคณา เขียนนอก 
306
201
22755 
นางสาวมรกต จางว้าง 
306
202
22642 
นายชัย คำปุ๊ด 
307
203
22736 
เด็กชายตฤณวรรธน์ ไตยพิศาลกุล 
307
204
22767 
เด็กชายณัฐกิตติ์ จันทร์ทอง 
307
205
22808 
นายพูนทวีทรัพย์ แสงศรี 
307
206
22673 
เด็กหญิงนลิตา แสงแก้ว 
307
207
22658 
เด็กหญิงบัวหอม คำใส 
308
208
22739 
เด็กหญิงวรินทิพย์ นามสาม 
308
209
22859 
นางสาวอาจู แซ่ซู 
308
210
22871 
เด็กหญิงผล นามบุญ 
308
211
22878 
เด็กหญิงณฐพร วงศ์มณี 
308
212
22906 
เด็กหญิงฐิตาภา โพธิโสภา 
308
213
22447 
เด็กชายสถิตย์ บัวเงิน 
310
214
22575 
เด็กชายอภิรักษ์ ตาบประดับ 
310
215
22646 
นายปฏิภาณ ใจคำ 
310
216
22649 
เด็กชายบุญชู แซ่เหยียน 
310
217
22886 
เด็กชายจิรพงศ์ ตรีกระสุน 
310
218
22824 
เด็กหญิงหวานมล บุญชัย 
310
219
22868 
นางสาวกรรณิกา มาเยอกู่ 
310
220
22489 
เด็กชายจตุรภัทร์ แสงแก้ว 
311
221
22643 
เด็กชายธนวัฒน์ พิทักษ์ธิติกุล 
311
222
22720 
นางสาวญาณิศา วงษ์สุวรรณ 
311
223
22574 
นายกรวิชญ์ แซ่หม่า 
312
224
23851 
เด็กชายอัฐวุฒิ ชุ่มมงคล 
312
225
22551 
เด็กหญิงกุลธิดา กาสอน 
312
226
22840 
เด็กหญิงสุกันยา ตาคำ 
312
227
22876 
เด็กหญิงธิดา แสงวงค์ 
312
228
22909 
เด็กหญิงปภาภัสสร์ ใจดี 
312
229
21725 
นายธีรพล ภูมิพันธ์ 
402
230
21771 
นายธนพล แสงหล้า 
402
231
21562 
นางสาวฟอง นามยี่  
402
232
21570 
นางสาวสมศรี คำแก้ว  
402
233
21664 
นางสาวแว่น อ้ายยี่  
402
234
21666 
เด็กหญิงสาธิณี ปานเอี่ยม 
402
235
21698 
นางสาวดาว นามแสง 
402
236
21709 
นางสาวศศิกานต์ นามคำ  
402
237
21782 
นางสาวกฤษกร วรรณโณ 
402
238
24420 
เด็กหญิงกฤติยา สุรวงค์ 
402
239
24425 
นางสาวสมิตานัน แซ่วั่ง 
402
240
20852 
นายวรวิทย์ ใหญ่กลาง 
403
241
21591 
นายสายฟ้า ปิ่นเดช 
403
242
21768 
นายเจษฎา หม่อโป๊ะ 
403
243
21926 
นายสมบูรณ์ นวลปั๋น 
403
244
24428 
นายจิรวัฒน์ ชุมมงคล 
403
245
24430 
นายทักษิณ สิทธิมงคล 
403
246
21561 
เด็กหญิงไพลิน ทำงาน  
403
247
21599 
นางสาวแจกันเพชร โศภิษฐ์เพ็ญ 
403
248
21607 
เด็กหญิงนันทกานต์ ทรายคำ 
403
249
21705 
นางสาวมาณีรัตน์ แก้วคำ 
403
250
21737 
นางสาวขวัญชนก ขอดทิพย์  
403
251
21765 
เด็กหญิงอาทิตยา เยอเสาะ  
403
252
21810 
นางสาวอัณณ์ชญาน์ ไสยวงค์ 
403
253
21898 
นางสาววรรัตน์ อย่างประเสริฐ 
403
254
21581 
นายเจริญ เนตตกุล 
404
255
21587 
นายพีรพล เมฆราช  
404
256
21929 
เด็กชายสุรพล พลับชิด 
404
257
24447 
นายณัฐวุฒิ วันดี 
404
258
24449 
นายศิริโชค เขื่อนคำแสน 
404
259
24450 
นายสหัสวรรษ ดวงสุวรรณ 
404
260
24451 
นายเสาร์ นามสาม 
404
261
21620 
นางสาวสรินทร์พัสตร์ เฉลียว 
404
262
21653 
นางสาวนิภาพร นามใส่ 
404
263
21781 
นางสาวกชกร แสนสลี 
404
264
21788 
นางสาวชลธิชา คำภีระ 
404
265
21807 
นางสาวเสาวลักษณ์ บานเย็น  
404
266
21867 
เด็กชายเทวราช วงค์ชัยยา 
405
267
22056 
นายตะวัน ยอดคำ 
405
268
23843 
นายฐิติพล ชื่นบัวอินทร์ 
405
269
24459 
เด็กชายธนโชติ แซ่จ่าง 
405
270
21747 
นางสาวปณิฐา ใจยี่ 
405
271
21751 
นางสาวยุวดี แซ่ลี 
405
272
21761 
นางสาวเสาวลักษณ์ คู 
405
273
21787 
นางสาวจิราภา จาง 
405
274
21801 
นางสาวฟู นามแก้ว 
405
275
21833 
นางสาวกัลยาณิน คำผาย 
405
276
21946 
นางสาวแพรวพรรณรินทร์ ฉั่วตระกูล 
405
277
21953 
นางสาวอารีรัตน์ หาญอาษา 
405
278
24464 
นางสาวนารี ชุมภูทิพย์ 
405
279
24468 
นางสาวสกุณา นิมิตกันทร 
405
280
21633 
เด็กชายธันวา รักษา 
406
281
21634 
นายนัฐพล แปงเมือง 
406
282
21775 
นายพีรธัช เทพวงษา 
406
283
23057 
เด็กชายธนสาร ฤกษ์ใหญ่ 
406
284
21605 
นางสาวนพรัตน์ สายกระสุน  
406
285
21699 
นางสาวธิดารัตน์ อินบุญส่ง 
406
286
21712 
เด็กหญิงสุพัตรา ขัดชุมภู 
406
287
21796 
นางสาวปรียาภา ธนโชติวรากุล 
406
288
24473 
นางสาวเจนจิรา เลื้ยงถนอม 
406
289
24477 
นางสาวนาฏฤดี คำเงิน 
406
290
21541 
เด็กชายรัชชานนท์ วันทา 
407
291
21642 
เด็กชายวีรภัทร เที่ยงจันทร์ 
407
292
21909 
นายเจษฎา แกงไก 
407
293
22060 
นายบอย นามจาย 
407
294
21515 
นางสาวภัทรพร ไชยวงค์ 
407
295
21667 
นางสาวสุวิชญา คำลือ 
407
296
21690 
นางสาวขวัญเพชร ฟองแก้ว 
407
297
21697 
นางสาวซีรีน มีหิรัญ 
407
298
21701 
นางสาวประกาย กามนต์ 
407
299
21702 
นางสาวปันนิตา แซ่หัว 
407
300
21738 
นางสาวขวัญพร ฟองแก้ว 
407
301
21748 
นางสาวพรพิชา ว่องไวชนะกูล 
407
302
21800 
นางสาวพิชยา วงค์แสนศรี 
407
303
21805 
นางสาวสมศรี ขันเงิน 
407
304
21859 
นางสาวอัมพร อินจันทร์ 
407
305
21947 
นางสาวภัสสร ศรีจันทร์ 
407
306
22027 
นางสาวกานต์ธิดา หน่อแก้ว 
407
307
23084 
นางสาวจิราพร วิสุทธิเสน 
407
308
24487 
เด็กหญิงณัฐชา แจ้งพร 
407
309
24488 
นางสาวณัฐณิชา ตะยะพงค์ 
407
310
24490 
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ พูลพันธ์ 
407
311
24493 
นางสาวสุพรรษา แซ่หลี่ 
407
312
21588 
นายพัสกร แซ่เฉิน 
408
313
21731 
นายสมพงษ์ หนานสาม 
408
314
21818 
นายณัฐกิตติ์ วราเมธากุล 
408
315
21827 
นายยงยุทธ สุขเจริญ 
408
316
21864 
นายชนะโชค เฟื่องกิจทวีกุล 
408
317
21918 
นายทัตเทพ เทิดสกุลโต 
408
318
22073 
นายอังกูร คำแก้ว 
408
319
22287 
นายเศรษฐวัชร ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 
408
320
23100 
นายทศวรรษ เมืองงาม 
408
321
24495 
เด็กชายพัชรพล แสงแก้ว 
408
322
24496 
นายพีรนัย มาอุด 
408
323
24497 
นายศุภกร แซ่หลิว 
408
324
24499 
นายสมชาย แซ่จ๋าว 
408
325
24502 
นายสุกณ ศรีวิชัย 
408
326
21662 
นางสาวลู่เต๋อ เชหมือกุ 
408
327
21853 
นางสาวสมพร กันใจ 
408
328
21936 
นางสาวจุทาทิพย์ มูเซอ 
408
329
22028 
นางสาวเกศรินทร์ เด่นปรีชา 
408
330
22039 
นางสาวลีลี่ แซ่จาง 
408
331
22040 
นางสาววรารินทร์ หน่อคำ 
408
332
24508 
นางสาวสิรินยา บัวแสง 
408
333
21729 
นายภานุเดช ยอดเชียงคำ 
409
334
21774 
นายพิษณุ ไชยสุรินทร์ 
409
335
21863 
นายจิรภัทร แสนศักดิ์หาญ 
409
336
21955 
นายก้องเกียรติ วงค์ใหญ่ 
409
337
22012 
นายยงยศ จันทร์ตา  
409
338
22020 
นายอักรพนธ์ ฟองเขียว 
409
339
22052 
นายชาคร เจริญอภิวัฒนา 
409
340
24517 
นายวัชชิรพงษ์ หลวงแก้ว 
409
341
21736 
นางสาวเกษราภรณ์ ติยะกว้าง 
409
342
21791 
นางสาวณัฐธิดา วิมาน 
409
343
21839 
นางสาวน้ำหวาน ซือหมือ 
409
344
21945 
นางสาวเพชรรัฏดา ซางซื่อมูล 
409
345
21983 
นางสาวพรลภัส แซ่จัง 
409
346
22079 
นางสาวน้ำฝน แก้วแสง 
409
347
22090 
นางสาวสุชาดา เสนาวงศ์ 
409
348
20775 
นายโอม สัตนาโค 
503
349
21035 
นายทัศน์พล ไชยวงค์ 
503
350
23105 
นายกฤษณพล พ้นพัย 
503
351
20833 
นางสาวเปรมปิติ หอมรส 
503
352
20859 
นางสาวจันทร์หอม กันทะวงค์ 
503
353
20869 
นางสาวธัญญาเรศ ณ กาวงค์ 
503
354
20877 
นางสาวมนัสพร ธนโชติธีรนัย 
503
355
20890 
นางสาวอรณี ปัญโญใหญ่ 
503
356
20961 
นางสาวณัฐธิดา ชุ่มมงคล 
503
357
23725 
นางสาวกันต์วลา ค้าขาย 
503
358
23727 
นางสาวอภิญญา พิมสาร 
503
359
23729 
นางสาวปิยะธิดา ศักดิ์ดา 
503
360
23730 
นางสาวสายฝน ทรายวงค์ 
503
361
20803 
นายจีรภัทร หอมนาน 
504
362
20892 
นายพีรภัทร หงษ์คำ 
504
363
20895 
นายธวัชชัย หงษ์คำ 
504
364
23731 
นายสายทอง จายลือ 
504
365
23732 
นายณัฐชนน กอหลวง 
504
366
20782 
นางสาวทิฆัมพร แจ่มใส 
504
367
20800 
นางสาวอุษามณี แจ่มใส 
504
368
20828 
นางสาวฐิติรัตน์ ไทยใหญ่ 
504
369
20921 
นางสาวยิ่งจี้ แซ่หวัง 
504
370
20954 
นางสาวคำทิพย์ อิ่นแก้ว 
504
371
21021 
นางสาวสุภาภรณ์ แสงวงษ์ 
504
372
21142 
นางสาวจีรนันท์ คำรังษี 
504
373
22286 
นางสาวพิชญธิดา ชุ่มเย็น 
504
374
23736 
นางสาวรุจรดา ภัทรไตรรงค์ 
504
375
23737 
นางสาววราพร วุฒิเวชบริบูรณ์ 
504
376
23738 
นางสาวรุ่งระวี ไทยใหญ่ 
504
377
23744 
นางสาวรัชนาพร ใจวรรณะ 
504
378
20709 
นายธวัชชัย ยี่แก้ว 
505
379
20739 
นายสหัสวรรษ ยายอด 
505
380
21030 
นายชัยรัตน์ สายแก้ว 
505
381
23749 
นายสุรินทร์ แสงอินทร์ 
505
382
23751 
นายชาธิเดช เชื้อเมืองพาน 
505
383
23752 
นายณัฐดนัย อินปัญญา 
505
384
20863 
นางสาวชลธิชา ถัง 
505
385
21096 
นางสาวกัลยาณี หน่อคำบุตร 
505
386
21037 
นายธีรภัทร ยุติศรี 
506
387
23838 
นายธีรภักดิ์ ขุนทอง 
506
388
20830 
นางสาวดรุณี ใหม่วงค์ 
506
389
20861 
นางสาวเจนนิศา นามหลวง 
506
390
20888 
นางสาวสุดารัตน์ ตระการบุญชัย 
506
391
21010 
นางสาวกรกมล จันต๊ะคาด 
506
392
21062 
นางสาวมีนา นามแสง 
506
393
20736 
นายสมบัติ แสงทอง 
507
394
20949 
นายสุทัศน์ คำแสง 
507
395
23766 
นายมงคล ดวงกุณา 
507
396
23767 
นายรวิช ธรรมดี 
507
397
20957 
นางสาวจิตสุภา พันธ์เพิ่มพูลกูล 
507
398
20977 
นางสาวอังคณา กันใจ 
507
399
21017 
นางสาวแพรวพรรณ ฤทธิเรือง 
507
400
21054 
นางสาวธนพร ฟองแก้ว 
507
401
21183 
นางสาวณัฐชญา กาศแก้ว 
507
402
21184 
นางสาวณัฐชญา ถ้ำสุทะ 
507
403
21198 
นางสาววนิดา ศรีโสภา 
507
404
23774 
นางสาวสุดารัตน์ พัฒนานิกุล 
507
405
20804 
นายเฉลิมพงศ์ ชีวินเฉลิมฤทธิ์ 
508
406
21169 
นายนัทธพล อุปรี 
508
407
23776 
นายชวินกร เชื้อเมืองพาน 
508
408
20953 
นางสาวกรรณิกา กามนต์ 
508
409
20960 
นางสาวณัฐกมล จันทร์พร 
508
410
20964 
นางสาวธนิสร สิงห์ลอ 
508
411
21052 
นางสาวกัลปพฤกษ์ บุญแก้ว 
508
412
21144 
นางสาวดารินทร์ ภีระวงค์ 
508
413
21201 
นางสาวสุภัสรา สวนนิมิตร 
508
414
23783 
นางสาวจันทนา แซ่ว่าง 
508
415
23790 
นางสาวพิมภา ณรงค์สุข 
508
416
23791 
นางสาววิภาสินี สุมัธยา 
508
417
20774 
นายอุทัย คำจ้อย 
509
418
20894 
นายประกิต หมื่นนามหน่อ 
509
419
20899 
นายนัด นามหลวง 
509
420
20991 
นายพงศกร ยอดผ่านเมือง 
509
421
21172 
นายยศกร ใจน้อย 
509
422
21390 
นายณัฐธัญ เป็งดล 
509
423
23796 
นายกิตติภูมิ นารีเดช 
509
424
23797 
นายณฤศักดิ์ จันทาพูน 
509
425
21150 
นางสาวพิมรา วงค์ชัย 
509
426
23803 
นางสาวนริศรา อ้ายสาม 
509
427
23847 
นางสาวกิ่งแก้ว มหาวรรณ 
509
428
21166 
นายณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น 
510
429
21171 
นายปฐมพล ยะถาคำ 
510
430
23741 
นายชยันต์ ใหม่ดี 
510
431
23747 
นายศราวุธ วงค์อ่อน 
510
432
23800 
นายอิทธิพลธนินทร์ ลครรำ 
510
433
23811 
นายเกียรติศักดิ์ บุ่งคำ 
510
434
23813 
นายต้น สิงหราช 
510
435
23823 
นายสิงหนาท เดโชไพศาล 
510
436
20909 
นางสาวฐิติวรดา กุลทอง 
510
437
21197 
นางสาวมลฤดี โพดำ 
510
438
23825 
นางสาวพณิชา กวีพงศ์กานต์ 
510
439
20050 
นายเกียรติศักดิ์ สันหลวง 
601
440
20051 
นายจิรสิน ฟูแสง 
601
441
20054 
นายณัฐพล เครือศรี 
601
442
20057 
นายธีรภัทร์ คำพีระ 
601
443
20058 
นายนพเดช น้อยหมอ 
601
444
20061 
นายวรเชษฐ มาตรพันธ์นา 
601
445
20064 
นายสุรินทร์ นามแสง 
601
446
20367 
นายนที แซ่หลิว 
601
447
20439 
นายธีรทรัพย์ พนาพิทักษ์ทอง 
601
448
22925 
นายโชตกิตติ กันทะยอง 
601
449
20067 
นางสาวกมลนัทธ์ ปินตา 
601
450
20073 
นางสาวนิดาวัฒน์ จวน 
601
451
20075 
นางสาวปรมินทร์ อุสาห์ใจ 
601
452
20086 
นางสาวสุชาดา วุฒิ 
601
453
20107 
นางสาวกาญจนา ปัญญา 
601
454
20114 
นางสาวไทยรินทร์ ยี่น้อย 
601
455
20122 
นางสาวมนพร ก้อนคำ 
601
456
20126 
นางสาวศุภาวรรณ ไชยวรรณ์ 
601
457
20267 
นางสาวเกวลิน นนทคำจันทร์ 
601
458
22308 
นางสาวภัทรลดา สพานแก้ว 
601
459
20059 
นายภูภัทร์ โชคดำรงสุข 
602
460
20063 
นายสมบุญ ยี่แสง 
602
461
20104 
นายอภิชัย กุสุหรัต 
602
462
20132 
นายฐิติพงศ์ ศิริวงษ์ 
602
463
22926 
นายจุมพล เอกวโรดม 
602
464
23834 
นายณัฐพล เลขะจิตต์ 
602
465
20080 
นางสาวยุพยง ธนุตัน 
602
466
20166 
นางสาวเสาวลักษณ์ คำลือ 
602
467
20055 
นายธนกร จันโย 
603
468
20098 
นายพิพัฒน์ พยัคศักดิ์ 
603
469
20105 
นายอากร บุญทาวงศ์ษา 
603
470
20142 
นายแสงแก้ว นามยี่ 
603
471
22940 
นายรัชพล รุ้งมณี 
603
472
20109 
นางสาวจันทร์จิรา นามแก้ว 
603
473
20117 
นางสาวบุณยานุช หงษ์คำ 
603
474
20163 
นางสาวสุพัสสรา ศรีบัว 
603
475
20167 
นางสาวหน่า สามแปง 
603
476
20169 
นางสาวอารีนันท์ โกวินชวนทิพย์ 
603
477
20207 
นางสาวอริสา อินทร์ชัย 
603
478
20345 
นางสาวณิชาภัทร ทาเศรษฐ 
603
479
20352 
นางสาวภัทรานิษฐ์ ไตรรุจิราวัฒน์ 
603
480
20391 
นางสาวมัณฑนา กันใจ 
603
481
20421 
นางสาวปัทมวรรณ เจริญมา 
603
482
22936 
นางสาววิไล ใจมีสุขทุกเวลา 
603
483
22937 
นางสาวสุดาลักษณ์ คำอ่อน 
603
484
22939 
นางสาววรรณิดา สุธรรม 
603
485
23836 
นายอาตุหลุ หมื่อแลกู่ 
604
486
20118 
นางสาวเบญจสิริ บัวเมือง 
604
487
20120 
นางสาวเพชรา คชเพชร 
604
488
21417 
นางสาววราภรณ์ ตั๋นแก้ว 
604
489
22953 
นายธนชัย พันโมด 
605
490
20200 
นางสาววราภรณ์ แซ่ฟาง 
605
491
20224 
นางสาวสุวิมล มะปราง 
605
492
20347 
นางสาวธัญญาเรศ ทิศทอง 
605
493
20386 
นางสาวพรอภิมล จันทรา 
605
494
20433 
นางสาวแสงแก้ว หงษ์คำ 
605
495
22951 
นางสาวทักษพร ชีวินกุลสถาพร 
605
496
22955 
นางสาวกนกวรรณ ดำรงค์ศักดิ์ 
605
497
20260 
นายศรัณยู ชุ่มมงคล 
606
498
22980 
นางสาวศรีสุดา แซ่ฟาง 
606
499
20060 
นายรักชาติ จันทร์แก้ว 
607
500
20106 
นายอานุภาพ ฟ้าสนั่น 
607
501
20130 
นายคำแสน สองแดน 
607
502
20179 
นายภูวดล หอมหวาน 
607
503
20410 
นายวรชัย เดชกล้า 
607
504
20697 
นายญาณานนท์ ยอดคำ 
607
505
22987 
นายสมศักดิ์ สุขสมบุญ 
607
506
20113 
นางสาวทิพปภา วงค์เจริญ 
607
507
20125 
นางสาวศรีไพร พรมหญ้าคา 
607
508
20164 
นางสาวสุรินทร์ยา แสงวงษ์ 
607
509
20307 
นางสาวคณิศร นามดี 
607
510
20349 
นางสาวนวนันต์ เมืองแก้ว 
607
511
20380 
นางสาวทิตยา เบซิกู่ 
607
512
22990 
นางสาวจตุพร ซาวคำเขต 
607
513
22992 
นางสาวณัฐมล รุ่งเรืองศรี 
607
514
22994 
นางสาวปราณี แซ่อู่ 
607
515
22996 
นางสาวปวิณี ผาติล้ำเลิศ 
607
516
20286 
นายแดนชัย คำแก้ว 
608
517
22998 
นายณัฐพณิช ขำเนตร 
608
518
23118 
นายเฉลิมพล ยะป่า 
608
519
23685 
นายวีรยุทธ สุนทริน 
608
520
22362 
นางสาวณัฐมน แซ่น่า 
608
521
23006 
นางสาวดรุณี เมธายศวรกุล 
608
522
20215 
นายพิทวัส ดวงจันตา 
609
523
23021 
นายมนัส กลแก้ว 
609
524
23025 
นายนฤสรณ์ แสงหล้า 
609
525
23030 
นายนริศธีภัทร์ หาญจริง 
609
526
23032 
นายฉ่าลุม อายิ 
609
527
20233 
นางสาวชัญญานุช ขวาเมืองพาน 
609
528
20242 
นางสาวพิชญาภา ขวาเมืองพาน 
609
529
20379 
นางสาวณาลิน ชุ่มมงคล 
609
530
23120 
นางสาวรสสุคนธ์ มงคล 
609
531
20264 
นายอนุภัทร ชัชวาลย์ 
610
532
20370 
นายภัควา จันต๊ะคาด 
610
533
20692 
นายศิวกร กันทะพงษ์ 
610
534
22313 
นายกิตติศักดิ์ ใคร่ครวญ 
610
535
23037 
นายสมชาติ โวยลอง 
610
536
23043 
นายเจตภานุ ชุ่มมงคล 
610
537
23138 
นายธนพล คะจรรยา 
610
538
20230 
นางสาวเจนจิรา ชุ่มมงคล 
610
539
20305 
นางสาวกัลยารัตน์ โยกันธิ 
610
540
20351 
นางสาวผ่องพันธ์ ก้างออนตา 
610
541
20384 
นางสาวปิยะธิดา ระกา 
610

[ พิมพ์หน้านี้