วัน พุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียน
 
มีจำนวนทั้งหมด   573  คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24367 
เด็กชายเกรียงไกร ยี่แสง 
101
2
24368 
เด็กชายจรัญ นามหลง 
101
3
24372 
เด็กชายธงชัย เหม่อแล่ 
101
4
24376 
เด็กชายพีรวัส ธนันชัย 
101
5
24405 
เด็กหญิงอังศุมาลี นามแสง 
101
6
24329 
เด็กชายเขมทัต คำใส 
102
7
24330 
เด็กชายณัฐพงษ์ อินต๊ะวงค์ 
102
8
24331 
เด็กชายณัฐศุพัฒน์ ผลเอนก 
102
9
24333 
เด็กชายธีทัต แซ่วาง 
102
10
24334 
เด็กชายธีรภัทร ธำรงดุสิต 
102
11
24335 
เด็กชายธุวานนท์ นาใจ 
102
12
24336 
เด็กชายปฏิภาณ เหมือนฟู 
102
13
24338 
เด็กชายพลพล เพชรชนัญญา 
102
14
24341 
เด็กชายภัคพล คชพล 
102
15
24349 
เด็กชายเอกพงษ์ บุญศรี 
102
16
24358 
เด็กหญิงบุตรี อยู่ดี 
102
17
24359 
เด็กหญิงประดิษฐ์พร เชื้อเจ็ดตน 
102
18
24361 
เด็กหญิงปวีณา วงศ์ใหญ่ 
102
19
24416 
เด็กหญิงเนตรนภา คำสร้อย 
102
20
24250 
เด็กชายญานภัทร ปี่แสงเงิน 
104
21
24262 
เด็กชายสิทธิภาคย์ วงค์รอด 
104
22
24267 
เด็กหญิงชลกาญจน์ จิตต์จำนงค์ 
104
23
24272 
เด็กหญิงบุญฑริการ์ กามนต์ 
104
24
24207 
เด็กชายกฤษกร ผ่านดอยแดน 
105
25
24209 
เด็กชายเกียรติภูมิม์ หาญคุณะเศรษฐ์ 
105
26
24210 
เด็กชายเจนวิทย์ ร่มพฤกษ์ 
105
27
24211 
เด็กชายณฐภัทร จันทรประทีป 
105
28
24214 
เด็กชายณัฐวุฒิ ทาคำทรง 
105
29
24217 
เด็กชายธงชัย เจริญศักดิ์ 
105
30
24218 
เด็กชายธาวิน พิศวิมล 
105
31
24219 
เด็กชายนพเก้า มณีโชติ 
105
32
24220 
เด็กชายเบิร์ด สายทอง 
105
33
24221 
เด็กชายปรัตถกร ใจดี 
105
34
24222 
เด็กชายภาณุวัฒน์ ธรรมวงศ์ 
105
35
24223 
เด็กชายภูวเดช คำเงิน 
105
36
24225 
เด็กชายวรวิชย์ จันต๊ะคาด 
105
37
24227 
เด็กชายวิรสิทธิ์ บุญฮักษา 
105
38
24228 
เด็กชายศิรวิทย์ ใจวงค์ 
105
39
24408 
เด็กชายวิสิฐ แสงส่อง 
105
40
24235 
เด็กหญิงพรพิมล แซ่หนี่ 
105
41
24237 
เด็กหญิงพัชรินทร์ แซ่หลิ่ง 
105
42
24239 
เด็กหญิงวันวิสา นามแสง 
105
43
24240 
นางสาววนิธา นาใจ 
105
44
24243 
เด็กหญิงสุวรรณา กันแก้ว 
105
45
24411 
เด็กหญิงชนันสรณ์ ปรางประเสริฐ 
105
46
24171 
เด็กชายชนะ แซ่เห๋อ 
106
47
24174 
เด็กชายบุญเพชร สุขเสาร์ 
106
48
24175 
เด็กชายพงศกร ใจแก้ว 
106
49
24176 
เด็กชายภูมิรพี กลอนแก้ว 
106
50
24177 
เด็กชายวิชญ์พล แปงหล้า 
106
51
24204 
เด็กชายสุชิน พรมปั๋น 
106
52
24551 
เด็กชายเจตนิพัทฎิ์ โฝเกล 
106
53
24190 
เด็กหญิงนงนภัส โนรี 
106
54
24191 
เด็กหญิงนริศรา ราชอภัย 
106
55
24193 
เด็กหญิงปานระพี ชัยคำตัน 
106
56
24195 
เด็กหญิงพรพรรณ คำเงิน 
106
57
24196 
เด็กหญิงพลอยไพลิน คำเงิน 
106
58
24198 
เด็กหญิงภัทรพรรณ พิมสาร 
106
59
24127 
เด็กชายเกียรติศักดิ์ เมืองมา 
107
60
24129 
เด็กชายดนุพร ทองดี 
107
61
24130 
เด็กชายดลวัฒน์ นาทะสัน 
107
62
24134 
เด็กชายภัควุฒินันท์ จันโย 
107
63
24138 
เด็กชายสมศักดิ์ นามเสาร์ 
107
64
24144 
เด็กหญิงจันจิรา กิ่งแก้ว 
107
65
24165 
เด็กหญิงไฮ่เซียง หม่อโป๊ะกู่ 
107
66
24087 
เด็กชายกฤษดา มาตัน 
108
67
24089 
เด็กชายณัฐพงษ์ เชอมือ 
108
68
24101 
เด็กชายเศรษฐวุฒิ พรมปัญญา 
108
69
23927 
เด็กหญิงพนิตา ป้อมยุคล 
108
70
24116 
เด็กหญิงพัชรีพร ธิเนตร 
108
71
24120 
เด็กหญิงศรีวรรณ มาเยอะ 
108
72
24122 
เด็กหญิงสร้อย โกติปั๋น 
108
73
24071 
เด็กหญิงณัฐธิดา ใจน้อย 
109
74
24009 
เด็กชายณภัทร สิ้นมูล 
110
75
24044 
เด็กหญิงอ่อน นามไซ 
110
76
23997 
เด็กชายฉัตรฌาดา พุททานันท์ 
111
77
23896 
เด็กชายจตุรพัฒน์ ปาเจริญ 
112
78
23876 
เด็กหญิงดวงกมล แซ่เฉิน 
112
79
23936 
เด็กหญิงวนิดา ลุงทุน 
112
80
23854 
เด็กชายหวังชัย ยาวรรณ์ 
113
81
23873 
เด็กชายอภิเทพ พงศ์วิสัยทัศน์ 
113
82
23877 
เด็กชายณฐนนศ์ พงศาวลีศรี 
113
83
23884 
เด็กชายรุ่งโรจน์ หมื่นแสง 
113
84
23895 
เด็กชายสุทธินันท์ จันต๊ะคาด 
113
85
23917 
เด็กชายพีรพล ภูมิพล 
113
86
23933 
เด็กชายฉัตรชัย เฉิน 
113
87
23938 
เด็กชายธนัช ตันสง่า 
113
88
23943 
เด็กชายวีรภัทร เกษมภูมิพัฒน์ 
113
89
23945 
เด็กชายก้องภพ ฉายสุวรรณ์ 
113
90
23954 
เด็กชายพิษณุ ปินตา 
113
91
23960 
นายธนพล จรูญกรรณิกา 
113
92
23857 
เด็กหญิงอำไพ นิวัน 
113
93
23870 
เด็กหญิงวราภรณ์ อ่อนตะไคร้ 
113
94
23879 
นางสาวบุษบา แซ่หยาง 
113
95
23910 
เด็กหญิงสุวนันท์ บดีรักษ์ 
113
96
23912 
เด็กหญิงพิมพ์ชนก พุ่มพวง 
113
97
23918 
เด็กหญิงณัชณิดา นวลอิน 
113
98
23946 
เด็กหญิงวัชรีพร แซ่หยาง 
113
99
23953 
นางสาวแสงดาว เงินจุ่ม 
113
100
23957 
เด็กหญิงสราลีย์ แซ่หยาง 
113
101
23964 
เด็กหญิงเถียนชื่อฉี แซ่เถียน 
113
102
23866 
เด็กชายสิทธินนท์ ตานคำ 
114
103
23888 
เด็กชายนัฎฐวัฒน์ แซ่เจ้า 
114
104
23889 
เด็กชายทักษิณ จิตมั่น 
114
105
23897 
เด็กชายอาฮุย ลาหู่นะ 
114
106
23901 
เด็กชายเอกปวีร์ ทิพย์พญาชัย 
114
107
23907 
เด็กชายอมรเชษฐ วาลา 
114
108
23921 
เด็กชายธนาพล วงค์ใหญ่ 
114
109
23939 
เด็กชายทรงพล กันทะวงค์ 
114
110
23948 
เด็กชายสุพานิชย์ ยอดคำ 
114
111
23952 
เด็กชายอนัตชัย คำแก้ว 
114
112
23853 
เด็กหญิงพิชชา จันทร์กระจ่าง 
114
113
23863 
เด็กหญิงกัญญาภัค ผัดดี 
114
114
23871 
เด็กหญิงจิราพร ออนตะไคร้ 
114
115
23872 
เด็กหญิงสายฝน มีสุข 
114
116
23899 
เด็กหญิงเสาวภา แซ่เฒ่า 
114
117
23905 
เด็กหญิงสุนิสา แซ่หลี่ 
114
118
23909 
เด็กหญิงวัลลภา แซ่หยี่ 
114
119
23930 
เด็กหญิงธนพร บุญเยาว์ 
114
120
23944 
เด็กหญิงปณิดา นามดี 
114
121
23961 
เด็กหญิงศิริพร พึ่งพิง 
114
122
23965 
เด็กหญิงณัฐธิดา ท้าวแก่นสาร 
114
123
23234 
เด็กชายเจษฎา วิบูลย์ 
201
124
23238 
เด็กชายนิรัติศัย จันทร์เขียว 
201
125
23242 
เด็กชายพรมแดน ทาตุการ 
201
126
23244 
เด็กชายพิทักษ์ คำเหลือง 
201
127
23246 
เด็กชายภูชิต บาลสุข 
201
128
23247 
เด็กชายมูเซอ ทาคำมา 
201
129
23252 
เด็กชายศุภากร มณีวงค์ 
201
130
23255 
เด็กชายสุทธิพงค์ สุวรรณมณี 
201
131
23258 
เด็กหญิงกัลญา ปทุมวัน 
201
132
23259 
เด็กหญิงเขมฤทัย วงค์ธรรม 
201
133
23269 
เด็กหญิงสุพิชชา กันทะลา 
201
134
23277 
เด็กชายณัฐวัฒน์ นามหลง 
202
135
23278 
เด็กชายเทวฤทธิ์ ตาแก้ว 
202
136
23279 
เด็กชายธนโชติ ทาตุการ 
202
137
23288 
เด็กชายรัฐภูมิ ทาตุการ 
202
138
23290 
เด็กชายวินัย ใจแก้ว 
202
139
23293 
เด็กชายสหภาพ เครือบุญราช 
202
140
24559 
เด็กชายวรวัตน์ ใจวงศ์ 
202
141
23312 
เด็กหญิงภาณุมาศ บัวรวย 
202
142
23321 
เด็กชายจตุรวิทย์ สะตะ 
203
143
23323 
เด็กชายชัยพล แซ่พ่าน 
203
144
23330 
เด็กชายภคิน อินต๊ะปัญญา 
203
145
23331 
เด็กชายมานิตย์ นามตาล 
203
146
23335 
เด็กชายศรัญยู ต๊ะสมบัติ 
203
147
23343 
เด็กหญิงฐิตาภา อินทร์สิงห์ 
203
148
23344 
เด็กหญิงณัฐชรินทร์ คำภูเงิน 
203
149
23346 
เด็กหญิงทิชากร อึ้งศิลป์ศรีกุล 
203
150
23353 
เด็กหญิงมณีรัตน์ ตุงคำ 
203
151
23357 
เด็กหญิงสุชานรี ไกซิง 
203
152
23364 
เด็กชายกิตติพศ คำปัน 
204
153
23365 
เด็กชายกิตติพัทธ์ ชัยเรือน 
204
154
23366 
เด็กชายจตุพร ยอดคำ 
204
155
23370 
เด็กชายธนันชัย แสงตาล 
204
156
23372 
เด็กชายธีระภัทร จันทร์ภูมี 
204
157
23373 
เด็กชายปฐวี ชิดเกิดสุข 
204
158
23374 
เด็กชายเมธาสิทธิ์ แป้นสุวรรณ 
204
159
23376 
เด็กชายวีรชิต กันแก้ว 
204
160
23377 
เด็กชายอธิป สุขสมบูรณ์ 
204
161
23383 
เด็กหญิงณัฐพร มานพ 
204
162
23391 
เด็กหญิงมินตรา พรหมฤาษี 
204
163
23394 
เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ประชุมของ 
204
164
23395 
เด็กหญิงวรัญญา ยอดบุญลือ 
204
165
23403 
เด็กหญิงอชรพร ชุ่มเรือน 
204
166
23406 
เด็กหญิงอาทิตยา เคณไชยวงศ์ 
204
167
23424 
นายมานพ มหาวัณท์ 
205
168
23436 
เด็กหญิงนลินพรรณ แสนเผ่า 
205
169
23437 
เด็กหญิงนลินี หม่อโป๊ะกู่ 
205
170
23444 
เด็กหญิงวรางคณา สมเสมอใจ 
205
171
23445 
เด็กหญิงศศิวิมล แซ่ติง 
205
172
23458 
นายป้าง จะนะ 
206
173
23475 
เด็กหญิงจุฬารัตน์ รัตนจิตร 
206
174
23483 
เด็กหญิงมนภัทร โพธิ์งาม 
206
175
23494 
เด็กชายกมลชัย ดวงสุวรรณ 
207
176
23506 
เด็กชายภากร ธีรชัยรัตน์ 
207
177
23507 
นายภารดร วงค์ทอง 
207
178
23527 
เด็กหญิงมลคำ น้อยตาล 
207
179
23529 
เด็กหญิงวรรณดี จุมอาม 
207
180
23540 
เด็กชายนลธวัช ดวงดี 
208
181
23576 
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ทาเกิด 
208
182
23579 
นางสาวอนัญลักษณ์ รู้บุญ 
208
183
23589 
เด็กชายภรภัทร อยู่มากญาติ 
209
184
23597 
เด็กชายสมศักดิ์ นามแยง 
209
185
23628 
เด็กชายเดชาวัต พิธิวัฒน์วงศ์ 
210
186
23641 
เด็กชายวีรภัทร ประทีปทอง 
210
187
23196 
เด็กชายทินภัทร แซ่หม่า 
211
188
23672 
เด็กชายชนุตร์ วนาพิทยาชัยวงศ์ 
211
189
23682 
เด็กชายพิทยา นามาบ 
211
190
23212 
เด็กหญิงธนพร เหมืองทรายมูล 
211
191
23221 
เด็กหญิงวรัญญา นามเพ็ชร 
211
192
23695 
เด็กหญิงขวัญจิรา ลาภวนารักษ์ 
211
193
23708 
เด็กหญิงภัทราภรณ์ แซ่รีซอ 
211
194
23687 
เด็กชายสมบุญ บุญธรรม 
212
195
23207 
เด็กหญิงฐานิตา อุสาห์ใจ 
212
196
23710 
เด็กหญิงวันเพ็ญ ต๋าต้าน 
212
197
23114 
เด็กชายอัศวิน แซ่จาง 
213
198
23141 
เด็กชายจิราเจต นิธิบันดาลเสรี 
213
199
23142 
เด็กชายธราเทพ บุญมี 
213
200
23143 
เด็กชายชิงหัว แซ่เจอว 
213
201
23144 
เด็กชายทัพไท จันทร์อินทร์ 
213
202
23145 
เด็กชายปฏิภาณ แซ่เหยาะ 
213
203
23146 
เด็กชายกษิดิษ เขมเหลาะ 
213
204
23845 
เด็กชายพิภูษณะ วงศ์สุวรรณ์ 
213
205
23147 
เด็กหญิงวรางคณา สุวรรณ์ 
213
206
23148 
เด็กหญิงจิตรกัญญา เชอมือ 
213
207
23149 
เด็กหญิงกิตติยาภรณ์ นันท์รุ่งโรจน์ 
213
208
23150 
เด็กหญิงเวย์ หลิง หลิว 
213
209
23152 
เด็กหญิงศิรภัสสร ศรีนวล 
213
210
23155 
เด็กหญิงพิมพ์วิภา คำแก่น 
213
211
23159 
เด็กหญิงวีรยา แซ่เติ้ง 
213
212
23160 
เด็กหญิงนันท์นภัส ไทยอนันต์ 
213
213
23161 
เด็กหญิงปุณยาพร จิตรสุวรรณทยา 
213
214
23162 
นางสาวเจนนิสา ใจงามผ่องแผ้ว 
213
215
23163 
เด็กหญิงปพิชญา แลวงค์ 
213
216
23177 
เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ คำแก่น 
213
217
23164 
เด็กชายกิตติพงศ์ บุญมี 
214
218
23165 
เด็กชายธนัช แซ่นี่ 
214
219
23168 
เด็กชายวีรยุทธ วงค์ษา 
214
220
24561 
เด็กชายวรรณะ ธรรมชัย 
214
221
23179 
เด็กหญิงเยาวภา แซ่ติง 
214
222
23183 
เด็กหญิงศรัณย์พร สุวงค์ 
214
223
23185 
เด็กหญิงสิรินทรา เสียงใส 
214
224
23186 
เด็กหญิงโสภิตมณี กันใจ 
214
225
22501 
นางสาวสุขธิดา คำแสง 
301
226
22490 
นายอภิวิชญ์ ชนะวรรณ 
302
227
22867 
นางสาวเพชร ทรงศิริ 
302
228
22536 
นางสาวหอมนวล อุ่นเมือง 
303
229
22542 
เด็กหญิงนภัสสร ซุ้นเจริญ 
303
230
22705 
นางสาวปทุมมา นามยี่ 
303
231
22707 
นางสาวอริศรา ลอยรังษี 
303
232
22713 
นางสาวเพ็ญศรี บุญยงค์ 
303
233
22752 
นางสาวเกี๋ยงฟอง นามแก้ว 
303
234
22903 
นางสาวจราภรณ์ ไทยใหญ่ 
303
235
22605 
นายกาณฑ์นที มงคล 
304
236
22697 
เด็กชายพิชัย แลเชอะ 
304
237
22774 
นายวิฑูรย์ แสงแก้ว 
304
238
22882 
นายสมชาย เชอหมื่อ 
304
239
22899 
นายวัชรนนท์ อัศวะกฤติพงษ์ 
304
240
22665 
เด็กหญิงประไพภัสสร์ ปัญจขันธ์ 
304
241
22797 
เด็กหญิงวรนุช กอบคำ 
304
242
22908 
เด็กหญิงเนาวรัตน์ รุ่งพรไพโรจน์ 
304
243
22914 
นางสาวพลอย แสงทิพย์ 
304
244
22892 
เด็กชายเหล็กเพชร จิระกมล 
305
245
22897 
นายเกียรติศักดิ์ แสงจันทร์ 
305
246
22879 
เด็กหญิงปนัดดา อินบุญ 
305
247
22687 
นายรัชชานนท์ วงศ์น้อย 
306
248
22704 
เด็กชายปฐม คำผาย 
306
249
22851 
เด็กชายนพรัตน์ สนิท 
306
250
22855 
นายเพชร ทองแสง 
306
251
23227 
นายยงยุทธ มหาปุริมกุล 
306
252
22585 
นางสาวเสาวนีย์ ศรีชัย 
306
253
22789 
นางสาวพิมพร พรมมา 
306
254
22614 
นายสิทธิกร สุรินเปา 
307
255
22615 
เด็กชายรัฐพงศ์ ริมเมือง 
307
256
22691 
เด็กชายวิศิษฎ์ ยะถาคำ 
307
257
22816 
นายศุรสัญห์ จันทิมา 
307
258
22857 
นายณัฐพนธ์ สีใจ 
307
259
22739 
นางสาววรินทิพย์ นามสาม 
308
260
22859 
นางสาวอาจู แซ่ซู 
308
261
22904 
เด็กหญิงจารุวรรณ จันทร์แก้ว 
308
262
22809 
นายธนากร เรียบปวง 
309
263
22649 
เด็กชายบุญชู แซ่เหยียน 
310
264
22693 
นายสุทธวัฒน์ หวังดีธนาโชค 
310
265
22812 
นายวรวิทย์ กันทา 
310
266
22886 
นายจิรพงศ์ ตรีกระสุน 
310
267
22630 
เด็กหญิงรุ่งนภา พันสุภะ 
310
268
22799 
นางสาวลออรัตน์ อินต๊ะวงค์ 
310
269
22770 
นายพณิชพล วงศ์สุวรรณ 
311
270
22622 
เด็กหญิงทิพย์มณีย์ แก้วสกุล 
311
271
22623 
เด็กหญิงนันทิกานต์ ปัญญาพิพัฒน์สกุล 
311
272
22628 
นางสาวพิมผกา นามเถา 
311
273
22652 
นางสาวเนตรดาว อิ่นคำ 
311
274
22716 
นางสาวอรทัย คำแสง 
311
275
22864 
นางสาวมนัญชยา สุพงษ์ 
311
276
22873 
นางสาวพรนภา ธีรชัยรัตน์ 
311
277
22907 
นางสาวนิภาพรรณ์ แซ่ช่าว 
311
278
22571 
นายพงษ์พัฒน์ สาสุก 
312
279
22574 
นายกรวิชญ์ แซ่หม่า 
312
280
22579 
นายนที ทองสุข 
312
281
22611 
นายเตชิต สิทธิวงค์ 
312
282
22645 
เด็กชายรัฐพล สุวรรณทา 
312
283
22730 
นายณัฐวุฒิ ขันทะ 
312
284
22765 
นายรัชชานนท์ นนทคำจันทร์ 
312
285
23092 
นายปฏิภาน ศักดิ์ดา 
312
286
23093 
นายฐิติกร แซ่จาง 
312
287
22710 
นางสาวอาทิตยา กันทะรส 
312
288
22840 
นางสาวสุกันยา ตาคำ 
312
289
22384 
นายวิษกร โล่ธนรุ่งโรจน์ 
312
290
22387 
เด็กชายอุณพัทธ์ วงศ์อำนวยพร 
312
291
22398 
นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำ 
314
292
22399 
เด็กชายเขมินท์ แซ่ติง 
314
293
22400 
นายเจษฎา ธีรโฆษิต 
314
294
22401 
เด็กชายเชาว์ เชาว์วัลลิ์ 
314
295
22402 
นายณัฐวุฒิ วงษ์สุวรรณ 
314
296
22404 
นายยศพล พรรัตนประเสริฐ 
314
297
22405 
นายสุรดิษ แซ่หลี 
314
298
22406 
นายหงส์เส็ง ตัน 
314
299
22409 
เด็กชายอุดมทรัพย์ ดีวะรัตน์ 
314
300
22434 
นายจำเทิด จิ่งมล 
314
301
22439 
เด็กชายทวี มีโหลง 
314
302
22410 
เด็กหญิงครีมหวาน ชัยบุญยงค์ 
314
303
22411 
เด็กหญิงจิราพร สีวิชัย 
314
304
22414 
นางสาวแพรวเพชร ชัยวิจิตจินดา 
314
305
22415 
นางสาวลภัสรดา อินทะจักร 
314
306
22416 
นางสาววรรณภา แววมณี 
314
307
22417 
นางสาวโสภา เลายั้ง 
314
308
23333 
นางสาวฐิติพร คำแก้ว 
314
309
21540 
นายรัชชานนท์ ก้างออนตา 
402
310
21676 
นายณัฐวุฒิ พรหมมา 
402
311
21682 
นายสรเดช คำแสง 
402
312
21825 
นายปรัชญา เตี้ยเนตร 
402
313
24419 
นายวิทวุฒิ บุญธรรม 
402
314
21698 
นางสาวดาว นามแสง 
402
315
24420 
นางสาวกฤติยา สุรวงค์ 
402
316
21591 
นายสายฟ้า ปิ่นเดช 
403
317
21768 
นายเจษฎา หม่อโป๊ะ 
403
318
21869 
นายธรากรภัทร ฉัตรกนกณัฐ 
403
319
24431 
นายปิยวัฒน์ ชลศฤงคาร 
403
320
21599 
นางสาวแจกันเพชร โศภิษฐ์เพ็ญ 
403
321
21607 
นางสาวนันทกานต์ ทรายคำ 
403
322
21669 
นางสาวหน่อย ไชยวงค์ 
403
323
21711 
นางสาวสุพรรษา นามอิ่น 
403
324
21810 
นางสาวอัณณ์ชญาน์ ไสยวงค์ 
403
325
24440 
นางสาวธีญวีย์ ประดับผล 
403
326
21932 
นายเอกราช จะแล 
404
327
22285 
นายอนุพงษ์ เมืองสง 
404
328
23106 
นายเดชาธร คลทรงแสน 
404
329
24446 
นายจตุพล เพ็งแจ่ม 
404
330
24448 
นายยศวริศ แซ่จง 
404
331
24449 
นายศิริโชค เขื่อนคำแสน 
404
332
24450 
นายสหัสวรรษ ดวงสุวรรณ 
404
333
21935 
นางสาวจันจิรา ทาคำมา 
404
334
21747 
นางสาวปณิฐา ใจยี่ 
405
335
21514 
นายพงษ์ศักดิ์ สุรินทร์ 
406
336
21634 
นายนัฐพล แปงเมือง 
406
337
21775 
นายพีรธัช เทพวงษา 
406
338
21821 
นายธนู รัตนชัย 
406
339
21699 
นางสาวธิดารัตน์ อินบุญส่ง 
406
340
21712 
นางสาวสุพัตรา ขัดชุมภู 
406
341
24481 
นางสาวศุภนิดา บุญนำ 
406
342
21580 
นายคุณาสิน ปีเจ้อ 
407
343
21515 
นางสาวภัทรพร ไชยวงค์ 
407
344
21474 
นายสมพล แซ่ลี้ 
408
345
22073 
นายอังกูร คำแก้ว 
408
346
22287 
นายเศรษฐวัชร ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 
408
347
24499 
นายสมชาย แซ่จ๋าว 
408
348
24503 
นายอาชา มาเยอะกู่ 
408
349
21704 
นางสาวมนต์ภัสสร บุญเกิด 
408
350
21936 
นางสาวจุทาทิพย์ มูเซอ 
408
351
24509 
นางสาวเสาวดี แซ่เติ๋น 
408
352
24513 
นางสาวฮุ้ยชิง แซ่จาง 
408
353
21729 
นายภานุเดช ยอดเชียงคำ 
409
354
21955 
นายก้องเกียรติ วงค์ใหญ่ 
409
355
22052 
นายชาคร เจริญอภิวัฒนา 
409
356
24517 
นายวัชชิรพงษ์ หลวงแก้ว 
409
357
21573 
นางสาวหลี่หลิง เยส่อ 
409
358
21584 
นายทักษิณ สีคำดี 
410
359
21920 
นายพชรพล ดวงเพ็ชร 
410
360
24525 
นายชินวัตร นาไชย 
410
361
24527 
นายทรงภพ ขันทะมาลา 
410
362
21804 
นางสาววิภา บุญยอด 
410
363
21890 
นางสาวนิดานุช แซ่จ่าง 
410
364
24491 
นางสาวสวย แซ่ว้า 
410
365
24521 
นางสาวณัฐธิดา หมื่นเร็ว 
410
366
24528 
นางสาวเหมย ยานารส 
410
367
24537 
นางสาวภัทราวดี แสนถัง 
410
368
24538 
นางสาวสายพิมพ์ แซ่หยาง 
410
369
23949 
นายจิงไห่ แซ่หลี่ 
410
370
23955 
นายHaichen Xie 
410
371
23963 
นายชิวเหวินเทียน แซ่ชิว 
410
372
23882 
นางสาวศศิชา ใจจำรัสกุล 
410
373
23923 
นางสาวปณัฏฐ์พร อินต๊ะแก้ว 
410
374
23931 
นางสาววิภา จะที 
410
375
20994 
นายภานุ นามปั๋น 
411
376
21585 
นายธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา 
411
377
21627 
นายคมกริช กันกอบ 
411
378
21629 
นายเจษฎากร วงค์ตุ้ย 
411
379
21733 
นายสุรเดช เจิง 
411
380
21767 
นายจุลจักร นันศรีเกตุ 
411
381
21777 
นายยี่ พุมมา 
411
382
21814 
นายกิตติธัช กลิ่นผล 
411
383
21828 
นายสามติ๊บ จายแสง 
411
384
21871 
นายธีระวุฒิ ยี่ใหม่ 
411
385
21873 
นายภาคภูมิ ดวงสุวรรณ 
411
386
21916 
นายถิรายุ อินทะปัญญา 
411
387
21931 
นายอรรถพร คำเฮง 
411
388
21956 
นายกิติศักดิ์ แซ่ฟู่ 
411
389
21958 
นายชัยยากร บุญธรรม 
411
390
21959 
นายณัฐวณิชย์ แกล้วกล้า 
411
391
22013 
นายรัตนพงษ์ พรมปัญญา 
411
392
22061 
นายพัสกร คันทะมูล 
411
393
22072 
นายสุเมธี กันธาทอง 
411
394
24529 
นายชาตรี แซ่จ้าว 
411
395
24530 
นายทักษ์ดนัย ประดิษฐ์คำ 
411
396
24531 
นายปฏิคม มุกกาศ 
411
397
24532 
นายลัทธพล อินปั๋น 
411
398
24533 
นายสมบัติ สายเจริญ 
411
399
24534 
นายสะอาด แสงคำ 
411
400
24535 
นายเอกธนสร เสงี่ยมวงศ์ 
411
401
24540 
นายเขมทัต พิยา 
411
402
24542 
นายธนบัตร ชินะรังสี 
411
403
24544 
นายเนตรนุวัตร สิงห์กวาง 
411
404
24545 
นายวันชัย วุ่ยแม 
411
405
24546 
นายสิริชัย ใหม่เจริญ 
411
406
24547 
นายสุวิจักษณ์ นาใจ 
411
407
24548 
นายอดิศักดิ์ นามคำ 
411
408
24564 
นายพงศ์พินิจ บัวผัน 
411
409
21647 
นางสาวจันทร์นวล ภูมิประภาส 
411
410
21693 
นางสาวจิรัญชญาน์ ปาเปาอ้าย 
411
411
21802 
นางสาวเมษา จันทร์ลม 
411
412
21842 
นางสาวปวีณฝน เตชะทวีทรัพย์ 
411
413
21893 
นางสาวปุณณดา ธาตุทองธเนศ 
411
414
22085 
นางสาวภัทรภรณ์ มูลพงษ์ 
411
415
24524 
นางสาวไอรินทร์ ดิลกวัฒนฐิติโชติ 
411
416
24539 
นางสาวอังคณา เครื่องไร่ 
411
417
23951 
นางสาวGua Alan 
412
418
20817 
นายสรรพัชญ์ แก้วเจริญไพศาล 
501
419
21090 
นายสุกุล ดวงบุญ 
501
420
23718 
นายนิพุน นามยี่ 
501
421
20788 
นางสาวพลอยแสงจันทร์ แซ่หวาง 
501
422
23231 
นางสาวรุ่งศิตางค์ พิมใจ 
501
423
20756 
นายจินตระการ ศรีวาณิชย์กุล 
502
424
20762 
นายธนสิษฎ์ แก้วศักดิ์ 
502
425
20764 
นายพชร ภาสวัต 
502
426
21036 
นายธนศักดิ์ สุยะใจ 
502
427
20841 
นางสาวสุขจิตตา มอโปกู่ 
502
428
20775 
นายโอม สัตนาโค 
503
429
20946 
นายศราวุธ บุญมี 
503
430
21035 
นายทัศน์พล ไชยวงค์ 
503
431
23105 
นายกฤษณพล พ้นพัย 
503
432
23721 
นายภาสกร เหมพิจิต 
503
433
20751 
นางสาวรติมา สนิท 
503
434
20755 
นางสาวศิริลักษณ์ ใจหล้า 
503
435
20877 
นางสาวมนัสพร ธนโชติธีรนัย 
503
436
20879 
นางสาววรินลักษณ์ เซี่ยงลี่ 
503
437
20914 
นางสาวธรรมิกา ผริตาจอมเดช 
503
438
23083 
นางสาววาสนา บุญนำ 
503
439
23722 
นางสาวชยาภรณ์ แก้วศิริ 
503
440
23725 
นางสาวกันต์วลา ค้าขาย 
503
441
20814 
นายภาณุพงศ์ ภูมิไสว 
504
442
20818 
นายสหทิตย์ วงค์ใหญ่ 
504
443
20892 
นายพีรภัทร หงษ์คำ 
504
444
22360 
นายพรเทพ พรมปัญญา 
504
445
23733 
นายสิทธิเดช ยอดยิ่ง 
504
446
20828 
นางสาวฐิติรัตน์ ไทยใหญ่ 
504
447
24565 
นางสาวศยามล แซ่ว้าง 
504
448
20709 
นายธวัชชัย ยี่แก้ว 
505
449
20739 
นายสหัสวรรษ ยายอด 
505
450
21030 
นายชัยรัตน์ สายแก้ว 
505
451
21084 
นายรุ่ง มหาวรรณ 
505
452
20808 
นายธีรภัทร์ สายนวลชลเย็น 
506
453
21174 
นายวชิรวิทย์ กันทะยอม 
506
454
23289 
นายอภิพล ใจเย็น 
506
455
23838 
นายธีรภักดิ์ ขุนทอง 
506
456
20830 
นางสาวดรุณี ใหม่วงค์ 
506
457
20861 
นางสาวเจนนิศา นามหลวง 
506
458
20873 
นางสาวพลอยไพลิน แจ่มใส 
506
459
20912 
นางสาวทรงพร ชุมภูทิพย์ 
506
460
20918 
นางสาวพลอย สำฤทธิ์ผล 
506
461
20974 
นางสาวสุทธิดา หลวงสมบัติ 
506
462
21053 
นางสาวชมภูนุช คำมุข 
506
463
20736 
นายสมบัติ แสงทอง 
507
464
20986 
นายธนกร แดงพัฒนพงศ์ 
507
465
23766 
นายมงคล ดวงกุณา 
507
466
20977 
นางสาวอังคณา กันใจ 
507
467
21183 
นางสาวณัฐชญา กาศแก้ว 
507
468
21184 
นางสาวณัฐชญา ถ้ำสุทะ 
507
469
21198 
นางสาววนิดา ศรีโสภา 
507
470
23078 
นางสาววณัฐชนันต์ นันต๊ะเสน 
507
471
23772 
นางสาวสุมิตรา ไชยสนาม 
507
472
23774 
นางสาวสุดารัตน์ พัฒนานิกุล 
507
473
21039 
นายนรวีร์ แซ่ลี่ 
508
474
21081 
นายนวัตพล ทาเกิด 
508
475
21116 
นายกิตติพงษ์ แซ่ฟู่ 
508
476
21387 
นายณัฐพล เกตุโตกุล 
508
477
20926 
นางสาวศรสวรรค์ ชนะวรรณ 
508
478
21144 
นางสาวดารินทร์ ภีระวงค์ 
508
479
23783 
นางสาวจันทนา แซ่ว่าง 
508
480
20774 
นายอุทัย คำจ้อย 
509
481
20894 
นายประกิต หมื่นนามหน่อ 
509
482
20991 
นายพงศกร ยอดผ่านเมือง 
509
483
23124 
นายซิงซิง นายอ้าย 
509
484
23797 
นายณฤศักดิ์ จันทาพูน 
509
485
23839 
นายชาคริต ฮูเซ็น 
509
486
21019 
นางสาวศรีวรรณ คำลือวงค์ 
509
487
23847 
นางสาวกิ่งแก้ว มหาวรรณ 
509
488
20989 
นายบอย สายทิพย์ 
510
489
21027 
นายเกียรติศักดิ์ สุนีย์ 
510
490
21166 
นายณัฐวุฒิ เตจ๊ะคำแก่น 
510
491
23800 
นายอิทธิพลธนินทร์ ลครรำ 
510
492
23811 
นายเกียรติศักดิ์ บุ่งคำ 
510
493
23812 
นายชนุตม์ ชุ่มมงคล 
510
494
23816 
นายพีรณัฐ แซ่จ๋าว 
510
495
23821 
นายศักรินทร์ จินายะ 
510
496
23822 
นายสมชาย เมเซกู่ 
510
497
20728 
นายชนุตม์ หลวงแก้ว 
511
498
20731 
นายพรชัย นามนวล 
511
499
20734 
นายภาณุวัฒน์ แปงชุมภู 
511
500
20891 
นายราฮีล เพ็ชรประดับ 
511
501
22281 
นายกรณ์จีรัณ เอี่ยงกุลรัตน์ 
511
502
22438 
นายโหมงหลง แซ่ห่อ 
511
503
23846 
นายชนาธิป นิธิเจริญโยธิน 
511
504
20735 
นางสาววริศรา เสริมสุขรัตนกุล 
511
505
20742 
นางสาวจิราพร มณีปิติศานทรัพย์ 
511
506
20746 
นางสาวธัญญารัตน์ พัฒนาพันธ์ 
511
507
20749 
นางสาวทัตพร แซ่หลี 
511
508
20796 
นางสาวสโรชา แซ่ไต้ 
511
509
20889 
นางสาวสุทธิดา จันทร์อ่อน 
511
510
23831 
นางสาวชนันท์นภัสร์ ธนินมงคลกิตติ์ 
511
511
20058 
นายนพเดช น้อยหมอ 
601
512
20141 
นายวรรณชัย คำจันทร์ 
601
513
20225 
นายอนุกูล จันต๊ะคาด 
601
514
20107 
นางสาวกาญจนา ปัญญา 
601
515
20112 
นางสาวณัฏฐญา แสงงาม 
601
516
20099 
นายภูวนัตถ์ เมืองใจ 
602
517
20055 
นายวัชรพงศ์ ใจหล้า 
603
518
22935 
นางสาวหยีลิ่ง แซ่หลิว 
603
519
22936 
นางสาววิไล เจ๋าพรอนันต์ 
603
520
22937 
นางสาวสุดาลักษณ์ คำอ่อน 
603
521
20100 
นายวิชัย คำมา 
604
522
22947 
นายสุริยา บรรเลงกาศ 
604
523
22969 
นายจิรภัทร อินทวิเศษ 
604
524
23836 
นายอาตุหลุ หมื่อแลกู่ 
604
525
20118 
นางสาวเบญจสิริ บัวเมือง 
604
526
20119 
นางสาวณัฐฐนันท์ พิงคะสันเตชิน 
604
527
20120 
นางสาวเพชรา คชเพชร 
604
528
20381 
นางสาวบี ไทยใหญ่ 
604
529
22943 
นางสาวพัชรินทร์ คำทิพย์ 
604
530
19606 
นายศุภวิชญ์ ไทยจำนงค์ 
605
531
20360 
นายจุฑา ส่งสมบูรณ์ 
605
532
20398 
นายกิตติวัฒน์ สุวคนธ์ 
605
533
20200 
นางสาววราภรณ์ แซ่ฟาง 
605
534
20224 
นางสาวสุวิมล มะปราง 
605
535
20431 
นางสาวสุธิพร แซ่ลี 
605
536
22956 
นางสาวพิม บุญดา 
605
537
22964 
นางสาวสุวิมล แปงเมือง 
605
538
20096 
นายติ๊บ นามทอง 
606
539
22979 
นางสาวศิรินภา แสนสลี 
606
540
22980 
นางสาวศรีสุดา แซ่ฟาง 
606
541
23810 
นางสาวจันธิลา แอแหลง 
606
542
20052 
นายณภัทร ณ วงค์ 
607
543
20130 
นายคำแสน สองแดน 
607
544
20410 
นายวรชัย เดชกล้า 
607
545
22985 
นายสหัสวรรษ ไข่ประดับ 
607
546
20395 
นางสาวสุดารัตน์ คันทะมูล 
607
547
20275 
นางสาวปรารถนา อินต๊ะไชย 
608
548
20423 
นางสาวพรสกุล พุกกลิ่น 
608
549
20425 
นางสาวพริมา วงค์เนียดวัฒนา 
608
550
23009 
นางสาวณิชา แซ่จื้อ 
608
551
23128 
นางสาวสมศรี ศรีนวลจันทร์ 
608
552
20177 
นายธนวัฒน์ แสงสุรินทร์ 
609
553
20284 
นายชวัลวิทย์ กุลสวัสดิ์ 
609
554
20302 
นายสุวิชย์ คำเสาร์ 
609
555
23023 
นายวิชิต นามวงค์ 
609
556
23025 
นายนฤสรณ์ แสงหล้า 
609
557
23029 
นายทวีรัฐ อมรเก้าฟ้า 
609
558
23032 
นายฉ่าลุม อายิ 
609
559
23139 
นายเฉลิมเกียรติ ดวงแก้ว 
609
560
20321 
นางสาวไอรินลดา อัศวะกฤติพงษ์ 
609
561
20264 
นายอนุภัทร ชัชวาลย์ 
610
562
22313 
นายกิตติศักดิ์ ใคร่ครวญ 
610
563
23037 
นายสมชาติ โวยลอง 
610
564
23042 
นายคมสัน ไชยวงศ์ 
610
565
23043 
นายเจตภาณุ ชุ่มมงคล 
610
566
20201 
นางสาวศิริกานต์ ศรีทอง 
610
567
20442 
นายซื่อเฉียง ติง 
611
568
22418 
นายกิตติพงษ์ หนสมสุข 
611
569
22419 
นายกิตติพจน์ หนสมสุข 
611
570
22436 
นายธีรภัทร์ แซ่เจียง 
611
571
23966 
นายติงเซียง ฆ้องพาหุ 
611
572
23072 
นางสาวเพชร์ นฤมิตสิงขร 
611
573
23102 
นางสาววรนาถ สังวาลย์บงกช 
611

[ พิมพ์หน้านี้