วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูสุทธิ์พร ตั้งบริบูรณ์ชัย2.ครูมนาภรณ์ อุ่นบ้าน
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  41    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24383 
เด็กหญิงฉัตรมงกุฎ อายุโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 101
2
24265 
เด็กหญิงกุลสตรี ชาววัดเกาะ
มัธยมศึกษาปีที่ 104
3
24270 
เด็กหญิงนันทกานต์ ดวงสุวรรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 104
4
24276 
นางสาวฟอง ชัยนวล
มัธยมศึกษาปีที่ 104
5
24206 
เด็กหญิงอัญชัญ นามวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 106
6
23349 
เด็กหญิงปิยมน ไชยมงคล
มัธยมศึกษาปีที่ 203
7
22468 
นางสาวชุติมา ชิโนซากิ
มัธยมศึกษาปีที่ 302
8
22861 
นางสาวอรวี แผนเมืองแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 302
9
22462 
นางสาวรุ่งนภา อุ่นจญานนท์
มัธยมศึกษาปีที่ 303
10
22780 
นางสาวฝนทิพย์ พากเพียร
มัธยมศึกษาปีที่ 303
11
22582 
นางสาวสมศรี ขาวกระจ่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 307
12
22597 
เด็กหญิงตายูมา อาหลี
มัธยมศึกษาปีที่ 307
13
22675 
นางสาวปูยื่อ มาเยอะ
มัธยมศึกษาปีที่ 307
14
22748 
นางสาวบุษบา หมื่อโปกู่
มัธยมศึกษาปีที่ 307
15
22751 
นางสาวโสภิดา หน่อตา
มัธยมศึกษาปีที่ 307
16
22753 
นางสาวชนิดา สิมณี
มัธยมศึกษาปีที่ 307
17
22649 
เด็กชายบุญชู แซ่เหยียน
มัธยมศึกษาปีที่ 310
18
22592 
นางสาวพลอย ลือคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 310
19
22624 
นางสาวบุญธิดา สิงห์สาโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 310
20
22630 
เด็กหญิงรุ่งนภา พันสุภะ
มัธยมศึกษาปีที่ 310
21
22637 
นางสาวสายฝน มาเยอะ
มัธยมศึกษาปีที่ 310
22
22828 
เด็กหญิงธัญชนก ดวงทิพย์
มัธยมศึกษาปีที่ 310
23
24423 
นางสาวภาวิณี อินทจักร์
มัธยมศึกษาปีที่ 402
24
24424 
นางสาวเมธาวี ติ๊บมา
มัธยมศึกษาปีที่ 402
25
21546 
นางสาวกฤติยา แสงสว่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 403
26
21836 
นางสาวแตง พม่า
มัธยมศึกษาปีที่ 404
27
21849 
นางสาววรรณพร สมยศ
มัธยมศึกษาปีที่ 404
28
21852 
นางสาวศศินา ทาโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 404
29
21901 
นางสาวสาธิตา มอเมือง
มัธยมศึกษาปีที่ 404
30
22294 
นางสาวสิริพร นาไชย
มัธยมศึกษาปีที่ 406
31
24479 
นางสาววาสนา หมื่นธรรมสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 406
32
24482 
นางสาวสรัญชญา กันทา
มัธยมศึกษาปีที่ 406
33
21934 
นางสาวเกษราภรณ์ ชัยมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 407
34
23113 
นางสาวพรรพษา จำน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 407
35
24494 
นางสาวหอม อารีวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 407
36
21992 
นางสาวเสาร์คำ เชียงอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 408
37
21064 
นางสาวสดุดี สิงห์สาโรจน์
มัธยมศึกษาปีที่ 506
38
21155 
นางสาวสุวิรัตน์ มนัสเมธีกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 506
39
21182 
นางสาวซาซ่า พม่า
มัธยมศึกษาปีที่ 506
40
21101 
นางสาวบัวหอม แสงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 507
41
21140 
นางสาวจันทร์สุดา ชุ่มเย็น
มัธยมศึกษาปีที่ 507

[ พิมพ์หน้านี้