วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> ถ่ายภาพและตกแต่ง
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูณรงค์ ทัญญาสัก
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  35    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
23995 
เด็กหญิงเมธาวี บุญธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 111
2
23480 
เด็กหญิงพันธนันท์ ดวงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 206
3
23485 
เด็กหญิงวาสนา นาคโพธิ์มงคลการ
มัธยมศึกษาปีที่ 206
4
22598 
นางสาวปนัดดา ชัยศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 305
5
22664 
เด็กหญิงณัฐกาญจน์ สุรินธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 305
6
22795 
นางสาวนิดาภัทร หรูสุวรรณกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 305
7
23087 
นางสาวจันทร์จิรา แสงคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 305
8
22839 
นางสาวดาววรรณ รัตน์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 306
9
22660 
นางสาววาสนา แก้วปิง
มัธยมศึกษาปีที่ 307
10
22539 
นางสาวอัจฉรา พรหมมณี
มัธยมศึกษาปีที่ 308
11
22667 
นางสาวจันทร์คำ แสงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 308
12
22668 
นางสาวสุภา สุภาวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 308
13
22739 
นางสาววรินทิพย์ นามสาม
มัธยมศึกษาปีที่ 308
14
22790 
เด็กหญิงธณัฐชพร เขื่อนแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 308
15
22873 
นางสาวพรนภา ธีรชัยรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 311
16
22581 
นางสาวสุภาวรรณ จันศิริ
มัธยมศึกษาปีที่ 312
17
22747 
นางสาวฟองจันทร์ ใจดี
มัธยมศึกษาปีที่ 312
18
21980 
นางสาวน้ำฝน แสงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 409
19
22030 
นางสาวดวงกมล น้อยใส่
มัธยมศึกษาปีที่ 409
20
24556 
นายมานพ วงค์ราช
มัธยมศึกษาปีที่ 504
21
23620 
นายบุญติ๊บ นามคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 508
22
20928 
นางสาวศิริพร เมืองวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 508
23
21065 
นางสาวสุดารัตน์ อินทรจักร
มัธยมศึกษาปีที่ 508
24
21113 
นางสาวอภิญญา สุวรรณวาวี
มัธยมศึกษาปีที่ 508
25
23785 
นางสาวชนิกานต์ ไชยอาสา
มัธยมศึกษาปีที่ 508
26
20275 
นางสาวปรารถนา อินต๊ะไชย
มัธยมศึกษาปีที่ 608
27
23008 
นางสาวบัว คำแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 608
28
23011 
นางสาวธัญจิรา ใจยาเสน
มัธยมศึกษาปีที่ 608
29
20196 
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ สุขประกอบ
มัธยมศึกษาปีที่ 610
30
23034 
นางสาวสุขศิริ ยอดสยาม
มัธยมศึกษาปีที่ 610
31
23044 
นางสาวคำติ๊บ เต่าทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 610
32
23045 
นางสาวอรยา อะเวลา
มัธยมศึกษาปีที่ 610
33
23046 
นางสาวขวัญชนก จันคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 610
34
23047 
นางสาวพรรณิภา สะสาง
มัธยมศึกษาปีที่ 610
35
23115 
นางสาวกัลยาณี อุ่นแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 610

[ พิมพ์หน้านี้