วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> เด็กสร้างสรรค์
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูชฏาพร ขนทอง
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  16    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
22470 
นางสาววราภรณ์ วันอยู่
มัธยมศึกษาปีที่ 302
2
22712 
นางสาวพรพรรณนภา วิชาโห้ง
มัธยมศึกษาปีที่ 302
3
22536 
นางสาวหอมนวล อุ่นเมือง
มัธยมศึกษาปีที่ 303
4
22542 
เด็กหญิงนภัสสร ซุ้นเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 303
5
22707 
นางสาวอริศรา ลอยรังษี
มัธยมศึกษาปีที่ 303
6
22713 
นางสาวเพ็ญศรี บุญยงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 303
7
22752 
นางสาวเกี๋ยงฟอง นามแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 303
8
22921 
เด็กหญิงอารีญา วงศ์แสนติ
มัธยมศึกษาปีที่ 308
9
24436 
นางสาวจันทร์จิรา มะณี
มัธยมศึกษาปีที่ 403
10
24437 
นางสาวจินดามณี จุมปาลี
มัธยมศึกษาปีที่ 403
11
21661 
นางสาวลลิตา จันทาพูน
มัธยมศึกษาปีที่ 404
12
21792 
นางสาวนฤชล จันทาพูน
มัธยมศึกษาปีที่ 409
13
21882 
นางสาวจันทร์ วงค์ศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 409
14
20849 
นายตาล พุ่มมา
มัธยมศึกษาปีที่ 503
15
21046 
นายสงกรานต์ นามแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 503
16
23717 
นายสมชาย แสงบัว
มัธยมศึกษาปีที่ 503

[ พิมพ์หน้านี้