วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> สาระพันบันเทิง
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูจริยา วัฒถพานิชย์
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  20    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
23471 
เด็กหญิงก๋องคำ แสงทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 206
2
23473 
นางสาวจันทร์หลอด คำแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 206
3
23476 
เด็กหญิงธิติยา เพ็ชรแท้
มัธยมศึกษาปีที่ 206
4
23478 
เด็กหญิงพนิดา แซ่ลี้
มัธยมศึกษาปีที่ 206
5
23481 
เด็กหญิงฟอง อินทร์คำ
มัธยมศึกษาปีที่ 206
6
23487 
เด็กหญิงสุวรรณา สุขแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 206
7
23490 
เด็กหญิงหอม นามหลวง
มัธยมศึกษาปีที่ 206
8
22458 
นายชาย นามยี่
มัธยมศึกษาปีที่ 302
9
22498 
นางสาวสุวนันท์ ศรีสะอาด
มัธยมศึกษาปีที่ 302
10
22506 
นางสาวพลอย คำแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 302
11
22567 
เด็กหญิงพุทธชาติ จับใจนาย
มัธยมศึกษาปีที่ 302
12
22580 
นางสาววรรณี คำลือ
มัธยมศึกษาปีที่ 302
13
22661 
นางสาวอรษา สมคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 302
14
22708 
นางสาวภรณ์พรรณฎี เทพวรรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 302
15
22715 
นางสาวชนิกานต์ ยอดเขมากุล
มัธยมศึกษาปีที่ 302
16
22782 
นางสาวเหมือนฝัน สุนันต๊ะ
มัธยมศึกษาปีที่ 302
17
22823 
นางสาวทิพย์ ยอดคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 302
18
22830 
นางสาวภูริมาศ คำมะยอม
มัธยมศึกษาปีที่ 302
19
22832 
เด็กหญิงพิมพร นามจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 302
20
22837 
นางสาวศลิษา วิเศษเจริญธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 302

[ พิมพ์หน้านี้