วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> สรรสาระ
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูอัมพร เจริญจิตติชัย
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  19    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
22555 
นางสาวรดา คำแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 307
2
22916 
เด็กหญิงมาลิสา มาแลกู่
มัธยมศึกษาปีที่ 307
3
21441 
นางสาวพิมพ์วิภา ใบยา
มัธยมศึกษาปีที่ 601
4
20450 
นางสาวนิดชดา สุวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 602
5
23117 
นางสาวอนงค์นาถ แก้วหลวง
มัธยมศึกษาปีที่ 602
6
20456 
นางสาวปาวามาตรี หรรษไพบูลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 603
7
20457 
นางสาวกฤษณพร ชัยอนันต์
มัธยมศึกษาปีที่ 603
8
20119 
นางสาวณัฐฐนันท์ พิงคะสันเตชิน
มัธยมศึกษาปีที่ 604
9
20157 
นางสาวรัตนา เบเชกู่
มัธยมศึกษาปีที่ 604
10
20199 
นางสาววรรณา ศรีนวล
มัธยมศึกษาปีที่ 604
11
20273 
นางสาวน้ำฝน พรหมเทพ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
12
20308 
นางสาวจินตนา นามเถาว์
มัธยมศึกษาปีที่ 604
13
20311 
นางสาวบุสริน คำลือ
มัธยมศึกษาปีที่ 604
14
20448 
นางสาวสิรินภา บุญเทิง
มัธยมศึกษาปีที่ 604
15
20449 
นางสาวประพรรณทอง แสงทอง
มัธยมศึกษาปีที่ 604
16
20453 
นางสาวอรวรรณ วงศ์มา
มัธยมศึกษาปีที่ 604
17
21462 
นางสาวดวงทอง แซ่เฉิน
มัธยมศึกษาปีที่ 604
18
22944 
นางสาวศรีทอง เยาว์ธานี
มัธยมศึกษาปีที่ 604
19
22945 
นางสาวศรีสกุล แสนธิ
มัธยมศึกษาปีที่ 604

[ พิมพ์หน้านี้