วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> หนอนหนังสือ
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูมาลาตรี วรรณอุต
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  17    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24004 
เด็กหญิงอรชา แสนวา
มัธยมศึกษาปีที่ 111
2
21843 
นางสาวปาลิตา แซ่หลิน
มัธยมศึกษาปีที่ 404
3
24452 
นางสาวกัญญาวี อินบุญ
มัธยมศึกษาปีที่ 404
4
24453 
นางสาวกิติมาพร นามอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 404
5
24454 
นางสาวนภา ใจวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 404
6
24457 
นางสาวสโรชา เดชศรีษะ
มัธยมศึกษาปีที่ 404
7
24492 
นางสาวสิริกร สระทองพรม
มัธยมศึกษาปีที่ 407
8
20853 
นายศุภเนตร อินตาวัล
มัธยมศึกษาปีที่ 504
9
20743 
นางสาวณัฐชยา เสียงใส
มัธยมศึกษาปีที่ 504
10
20750 
นางสาวมุทิตา พรเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 504
11
20919 
นางสาวพลอย ยอดหนุ่ม
มัธยมศึกษาปีที่ 504
12
23735 
นางสาวสายฝน นามแค
มัธยมศึกษาปีที่ 504
13
23740 
นางสาวอัญชลี ชอบจิต
มัธยมศึกษาปีที่ 504
14
23748 
นางสาวจรรยา ยานารส
มัธยมศึกษาปีที่ 504
15
21110 
นางสาวธนัญญา ปันแสน
มัธยมศึกษาปีที่ 507
16
23770 
นางสาวปัฏติพร อนาคตมั่นคง
มัธยมศึกษาปีที่ 507
17
23773 
นางสาวยง มันดี
มัธยมศึกษาปีที่ 507

[ พิมพ์หน้านี้