วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูพงศ์พันธ์ ใจจิตร 2ครูมัฑนา ดงปาลี
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  23    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
24560 
เด็กชายชนกันต์ แซ่หลิว
มัธยมศึกษาปีที่ 206
2
21512 
นายนันทวัฒน์ ปรางค์แสงวิไล
มัธยมศึกษาปีที่ 401
3
21538 
นายพิพรรธน์ พรหมณะ
มัธยมศึกษาปีที่ 401
4
23859 
นายอิน ไทยใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 401
5
21505 
นางสาวเจนณิสสา ต๊ะสุ
มัธยมศึกษาปีที่ 401
6
21566 
นางสาววินิตรา แสงสร้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 401
7
21567 
นางสาววิไล นำยี่หลง
มัธยมศึกษาปีที่ 401
8
21571 
นางสาวสุวรรณี เมอแล
มัธยมศึกษาปีที่ 401
9
21575 
นางสาวอรนี แซ่ม้า
มัธยมศึกษาปีที่ 401
10
21602 
นางสาวโชติกา ปัญญาพฤกษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 401
11
21608 
นางสาวแนน แสงอ่อน
มัธยมศึกษาปีที่ 401
12
21612 
นางสาวพร คำแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 401
13
21616 
นางสาววรรณา ดวงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 401
14
21695 
นางสาวจุฬารัตน์ อภิวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 401
15
21703 
นางสาวพนิดา สุขโปทา
มัธยมศึกษาปีที่ 401
16
21812 
นางสาวอาทิตยา ชุ่มเย็น
มัธยมศึกษาปีที่ 401
17
22441 
นางสาวแพรวพลอย น้อยผางนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 401
18
23892 
นางสาวจันทิมา แสงจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 401
19
23898 
นางสาวสาลี่ สร้อยคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 401
20
23913 
นางสาวอรยา มาเยอะ
มัธยมศึกษาปีที่ 401
21
23924 
นางสาวณัฐกฤตา ไทรตระกูล
มัธยมศึกษาปีที่ 401
22
23956 
นางสาวสุพาภรณ์ บุตรพรม
มัธยมศึกษาปีที่ 401
23
23958 
นางสาวมณีพร ลาหู่นะ
มัธยมศึกษาปีที่ 401

[ พิมพ์หน้านี้