วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> 3ทับ9
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูอรวรรณ ขยันงาน
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  29    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
22485 
นายธนกฤต ปัญญากุลารักษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 309
2
22524 
นายอาชาไนย ทรายหมอ
มัธยมศึกษาปีที่ 309
3
22572 
เด็กชายรักษา ปัญญาโกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 309
4
22610 
เด็กชายธนพร มณีวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 309
5
22686 
เด็กชายวิเชษฐ์ นามหลง
มัธยมศึกษาปีที่ 309
6
22698 
นายธนกฤต ติ๊บพรมมา
มัธยมศึกษาปีที่ 309
7
22700 
เด็กชายอานันท์ นาคเกษม
มัธยมศึกษาปีที่ 309
8
22776 
นายอัครวินท์ นาทะสัน
มัธยมศึกษาปีที่ 309
9
22809 
นายธนากร เรียบปวง
มัธยมศึกษาปีที่ 309
10
22845 
นายนพรัตน์ พรหมเจริญ
มัธยมศึกษาปีที่ 309
11
22856 
นายนัฐพล ฟูแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 309
12
22881 
นายมินทร์ธาดา จำกัด
มัธยมศึกษาปีที่ 309
13
22887 
นายณรงค์ นามแอ่น
มัธยมศึกษาปีที่ 309
14
22895 
นายสมบูรณ์ นามยี่
มัธยมศึกษาปีที่ 309
15
22537 
นางสาวดรุณี มาปินตา
มัธยมศึกษาปีที่ 309
16
22553 
นางสาวสุธิดา รายคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 309
17
22594 
นางสาวดาราวลี อวดมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 309
18
22625 
นางสาวปทุมรัตน์ วราเมธากุล
มัธยมศึกษาปีที่ 309
19
22639 
นางสาวอติกานต์ อริยะวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 309
20
22651 
นางสาวแพรนวล แก้วนวล
มัธยมศึกษาปีที่ 309
21
22662 
นางสาวดวงฤทัย ปัญญา
มัธยมศึกษาปีที่ 309
22
22717 
นางสาวจันทร์จีรา สามแสง
มัธยมศึกษาปีที่ 309
23
22761 
เด็กหญิงศรีทอง แก้วมณี
มัธยมศึกษาปีที่ 309
24
22792 
นางสาวจิระนันท์ กันทะกวาง
มัธยมศึกษาปีที่ 309
25
22874 
นางสาวขนิษฐา เครือจักร์
มัธยมศึกษาปีที่ 309
26
22902 
เด็กหญิงปาณิสรา แก้วคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 309
27
22905 
เด็กหญิงจิรัฐิพร สว่างนวล
มัธยมศึกษาปีที่ 309
28
22913 
นางสาวพนิตนันท์ คำปันบุตร
มัธยมศึกษาปีที่ 309
29
23089 
นางสาวอัมพร กองสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 309

[ พิมพ์หน้านี้