วัน เสาร์ ที่ 20 มกราคม 2561  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชุมนุม >>>> ออมทรัพย์เพื่ออนาคต
 
ครูที่ปรึกษา>>>> 1.ครูศิริพร อภิชาติพรสกุล2ครูอุษณีย์ อะทะถ้ำ
 
มีนักเรียนที่ลงทะเบียนแล้ว  18    คน
ลำดับที่
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
1
20758 
นายชนายุทธ์ อยู่เย็น
มัธยมศึกษาปีที่ 502
2
20761 
นายทุ่งกว้าง ไทยใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 502
3
20768 
นายสมชาย อุ่นคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 502
4
20850 
นายภานุวัฒน์ จายหลวง
มัธยมศึกษาปีที่ 502
5
21089 
นายสันติสุข คีรีแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 502
6
20781 
นางสาวฉัตรฤดี โกแสนตอ
มัธยมศึกษาปีที่ 502
7
20826 
นางสาวจุรีพร แซ่ลี่
มัธยมศึกษาปีที่ 502
8
20836 
นางสาววทันยา สมศักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 502
9
20840 
นางสาวสิริยากร คำเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 502
10
20841 
นางสาวสุขจิตตา มอโปกู่
มัธยมศึกษาปีที่ 502
11
20842 
นางสาวแสงคำ กันทะ
มัธยมศึกษาปีที่ 502
12
20875 
นางสาวแพรว สมนวลจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 502
13
20881 
นางสาวศรสวรรค์ เอี่ยมดำรงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 502
14
20883 
นางสาวศิวพร นามแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 502
15
20959 
นางสาวฐิติมาพร ดาวดึงษ์
มัธยมศึกษาปีที่ 502
16
20980 
นางสาวอำพร แสงแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 502
17
23228 
นางสาวสุตธิดา เลิงเพ็ญ
มัธยมศึกษาปีที่ 502
18
23716 
นางสาวกาหลง ชัยมณี
มัธยมศึกษาปีที่ 502

[ พิมพ์หน้านี้